Juã́ũ 18:1-40

18  Rü jema nhaxguwena ga Ngechuchu rü tomaã inaxũãchi, na Chedrṹãrü ngatexü̃ãrü tocutüwa taxĩxü̃ca̱x. Rü jéma najexma ga wüxi ga nanetünecü. Rü jemawa naxũ ga Ngechuchu tomaã.  Rü Juda ga jema bexma cúãcü Ngechuchuxü̃ íjaxuaxü̃xü̃ rü nüxü̃ nacua̱x ga jema nachica, jerü Ngechuchu rü muẽ̱xpü̱xcüna jéma tomaã nangutaque̱xexü̃.  Rü jéma nangu ga Juda namaã ga nhuxre ga churaragü rü nhuxre ga tupauca ga taxü̃neãrü purichíagü ga jéma namugüxü̃ ga paigüarü ãẽ̱xgacügü rü parichéugü. Rü meãma nixãxne, rü jéma nanangegü ga omügü.  Notürü ga Ngechuchu rü marü nüxü̃ nacua̱x ga guxü̃ma ga ṯacü tá nüxü̃ na ngupetüxü̃. Rü jemaca̱x naxca̱x nixũ, rü nüxna naca, rü nhanagürü: —¿Texéca̱x nixĩ i pedaugüxü̃? —nhanagürü.  Rü nümagü rü Ngechuchuxü̃ nangãxü̃gü, rü nhanagürügü: —Nacharétucü̱̃ã̱x i Ngechuchuca̱x nixĩ i tadaugüxü̃ —nhanagürügü. Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü nhanagürü: —Chama chixĩ —nhanagürü. Rü Juda ga bexma cúãcü ínaxuaxü̃xü̃ rü jema churaragütanüwa najexma.  Rü jexguma jema nhaxgu ga Ngechuchu: “Chama chixĩ”, nhaxgu, rü nügüweama nacaixü̃tanü ga jema churaragü, rü jexma najaji.  Rü jexguma ga Ngechuchu rü wena nüxna naca, rü nhanagürü: —¿Texéca̱x nixĩ i pedaugüxü̃? —nhanagürü. Rü nümagü rü nanangãxü̃gü rü nhanagürügü: —Nacharétucü̱̃ã̱x i Ngechuchuca̱x nixĩ i tadaugüxü̃ —nhanagürügü.  Rü Ngechuchu rü wenaxãrü nhanagürü nüxü̃: —Marü pemaã nüxü̃ chixu rü chama chixĩ. Rü ngẽxguma chauxca̱x pedaugügu rü ¡ípejaxĩxẽẽ i nhaã chorü ngúexü̃gü! —nhanagürü.  Rü jemaãcü nangupetü na janguxü̃ca̱x ga norü ore ga nümatama ga Ngechuchu nüxü̃ jaxuxü̃ ga nhaxgu: “Jíxema Chaunatü choxna tüxü̃ mugüxe rü taxúetáma itajarütauxe”, nhaxgu. 10  Rü Chimáũ ga Pedru rü nüxü̃́ ijexma ga wüxi ga cüchi. Rü ngĩxü̃ najaxu ga norü cüchi rü jemamaã ínanadaechinü ga paigüarü ãẽ̱xgacüarü duü̃xü̃ ga Malcugu ãẽ́gaxü̃. Rü norü tügünechinü ínadae. 11  Notürü ga Ngechuchu rü Pedruxü̃ nhanagürü: —¡Ngĩxchixü̃gu ngĩxü̃ ixücuchi i curü cüchi! ¿Tama e̱xna nüxü̃ cucua̱x na chama rü tá ngúxü̃ chingexü̃ ngẽma Chaunatü chamaã naxueguxü̃rüü̃? —nhanagürü. Anápatawa Ngechuchuxü̃ nagagü 12  Rü jexguma ga churaragüarü ãẽ̱xgacü, namaã ga norü churaragü rü tupaucaarü purichíagü, rü Ngechuchuxü̃ nijauxgü. Rü najana̱ĩ̱xchacüügü. 13  Rü noxri rü ãẽ̱xgacü ga Anápatawa nanagagü. Rü Aná rü Caipána̱xtü nixĩ. Rü guma taunecügu ga Caipá rü paigüeru nixĩ. 14  Rü jema Caipá nixĩ ga ü̃paacü jema Judéugüarü ãẽ̱xgacügümaã nüxü̃ ixuxü̃ ga na namemaẽxü̃ ga wüxitama ga jatü guxü̃ma ga Judéugüca̱x na juxü̃. Pedru rü tama Ngechuchuxü̃ nacua̱xneta 15  Rü chama rü Chimáũ ga Pedru rü wüxigu Ngechuchuwe tarüxĩ. Rü jema paigüarü ãẽ̱xgacü rü choxü̃ nacua̱x. Rü jemaca̱x ga chama rü wüxigu Ngechuchumaã tichocu ga ãẽ̱xgacüpataa̱xtüwa. 16  Notürü ga Pedru rü ĩã̱xãrü düxétügutama narüxã̱ũ̱x. Rü jemaca̱x íchaxũxü̃ ga chama, rü jema ĩã̱xãrü daruü̃ ga ngecümaã chajarüdexa, rü jexguma Pedruxü̃ ijamucuchi. 17  Rü jexguma ga jema ngecü ga ĩã̱xãrü daruü̃, rü Pedruna ica, rü ngĩgürügü: —¿Tama e̱xna cuma rü ta wüxi i norü ngúexü̃ cuiĩxü̃ i ngẽma jatü i jajauxgüxü̃? —ngĩgürügü. Rü Pedru ngĩxü̃ nangãxü̃, rü nhanagürü: —Tama nixĩ —nhanagürü. 18  Rü jéma ĩã̱xtüwa rü ãẽ̱xgacüarü duü̃xü̃gü rü purichíagü rü nanaxügü ga wüxi ga üxü, jerü nagáuane. Rü guma üxüxetüarü ngaicamagu nachigü, rü jéma nügü ninaĩxü̃gü. Rü Pedru rü ta jéma nügü nanaĩxü̃ naxẽtüwa ga guma üxü. Paigüarü ãẽ̱xgacü rü Ngechuchuna naca 19  Rü jema paigüarü ãẽ̱xgacü rü inanaxügü ga Ngechuchuna na nac̱axü̃, rü nhanagürü: —¿Ṯacü nixĩ ga duü̃xü̃güxü̃ namaã cungúexẽẽxü̃? ¿Rü texégü tixĩ ja jíxema curü ngúexü̃gü? —nhanagürü. 20  Rü Ngechuchu nhanagürü nüxü̃: —Chama rü guxü̃ ga duü̃xü̃güpe̱xewa nüxü̃ chixu ga chorü ore. Rü ngutaque̱xepataü̃güwa rü tupauca ja taxü̃newa i ngextá guxü̃ma i Judéugü íngutaque̱xegüxü̃wa chanangúexẽẽ ga duü̃xü̃gü. Rü jemaãcü taxuü̃ma ichicu̱x ga chorü ore. 21  —¿Rü tü̱xcüü̃ i choxna cuc̱axü̃ i nhu̱xmax? Ẽcü, ¡nüxna naca i ngẽma duü̃xü̃gü ga nüxü̃ ĩnüẽxü̃ ga chorü ore! Rü nümagü tá cumaã nüxü̃ nixugüe ga ṯacüchigaxü̃ namaã na chixuxü̃. Erü nümagü rü nüxü̃ nacua̱xgü i guxü̃ma ga ṯacü ga namaã nüxü̃ chixuxü̃ —nhanagürü. 22  Rü jexguma Ngechuchu jema nhaxgu, rü wüxi ga tupauca ga taxü̃neãrü purichía ga naxü̃tagu chixü̃, rü Ngechuchuchametügu nidagü. Rü nhanagürü Ngechuchuxü̃: —¿Tü̱xcüü̃ ngẽmaãcü cunangãxü̃ ja daa paigüarü ãẽ̱xgacü? —nhanagürü. 23  Rü Ngechuchu nanangãxü̃ rü nhanagürü: —Rü ngẽxguma ṯacü rü chixexü̃xü̃ chixuxgu, ¡rü nüxü̃ ixu na nhuxãcü chixri na chidexaxü̃! Notürü ega chorü ore rü aixcuma jixĩgu, rü ¿tü̱xcüü̃ i choxü̃ cuidagüxü̃ i nhu̱xmax? —nhanagürü. 24  Rü jexguma ga Aná rü Ngechuchuxü̃ janáĩãcüma paigüarü ãẽ̱xgacü ga Caipáxü̃tawa nanamu. Pedru rü wenaxãrü tama Ngechuchuxü̃ nacua̱xneta 25  Rü joxni ga Pedru rü üxüarü ngaicamagu nachiecha, rü jéma nügü nanaĩxü̃ãma. Rü jema jéma jexmagüxü̃ rü nüxna nacagüe, rü nhanagürügü: —¿Tama e̱xna cuma rü ta norü ngúexü̃ cuiĩxü̃ i ngẽma jatü i jajauxgüxü̃? —nhanagürügü. Notürü ga Pedru rü tama nügü nixu, rü nhanagürü: —Tama nixĩ —nhanagürü. 26  Rü jéma najexma ga wüxi ga paigüarü ãẽ̱xgacüarü duü̃xü̃. Rü jema rü Pedru ídaechinüxü̃tanüxü̃ nixĩ. Rü Pedruna naca, rü nhanagürü: —¿Tama e̱xna cuma jiĩxü̃ ga nanetünecüwa Ngechuchumaã cuxü̃ chadauxü̃? —nhanagürü. 27  Rü Pedru rü wenaxãrü tama nügü nixu. Rü jexgumatama nica ga ota. Ngechuchu rü Piratupe̱xewa najexma 28  Rü jexguma Ngechuchumaã nüxü̃ nachauegu ga nüxna na nacagüxü̃, rü Caipápatawa ínanagaxüchigü rü Judéaaneãrü ãẽ̱xgacü ga Romacü̱̃ã̱xpatawa nanagagü. Notürü marü ningóonechaü̃ ga jexguma rü jemaca̱x ga jema Judéugü rü tama guma ãẽ̱xgacüpatagu nachocu, jerü norü mugü nüxü̃ nixu rü taxü̃ ga pecadu nixĩ na wüxi ga Romacü̱̃ã̱xpatagu na nachocuxü̃ ga jema ngunexü̃gu. Rü jemaãcü tama Tupanape̱xewa nügü nixüxaarü maxü̃ã̱xẽẽgüchaü̃, jerü jexguma nügü jaxüxaarü maxü̃ã̱xẽẽgügu, rü taxucürüwa nanangõ̱xgü ga õna ga Üpetüchigaarü petaca̱x namexẽẽxü̃. 29  Rü jemaca̱x ga guma ãẽ̱xgacü ga Romacü̱̃ã̱x ga Piratu rü napatawa ínaxũxũ ga duü̃xü̃gümaã na jadexaxü̃ca̱x. Rü nhanagürü nüxü̃: —¿Ṯacüca̱x ípenaxuaxü̃ ja daa jatü? —nhanagürü. 30  Rü nümagü rü Piratuxü̃ nangãxü̃gü, rü nhanagürügü: —Ngẽxguma chi tama wüxi i taxü̃ i chixexü̃ naxü̱xgu, rü tau chima cuxü̃tawa tanaga —nhanagürügü. 31  Rü jexguma ga Piratu rü nhanagürü nüxü̃: —¡Ẽcü perü ãẽ̱xgacügüxü̃tawa penaga, rü perü mugü pemaã nüxü̃ ixuxü̃ãcüma penapocux! —nhanagürü. Notürü ga jema Judéugü rü Piratuxü̃ nangãxü̃gü, rü nhanagürügü: —Notürü pema i Romacü̱̃ã̱xgü rü marü toxna penachu̱xu na texéxü̃ tima̱xgüxü̃ tümaãrü chixexü̃ca̱x —nhanagürügü. 32  Rü jemaãcü ningu ga jema ore ga Ngechuchu ü̃paacü nüxü̃ ixuxü̃ ga nhuxãcü tá na najuxü̃. 33  Rü Piratu rü wenaxãrü napatagu naxücu, rü Ngechuchuca̱x nangema. Rü nüxna naca, rü nhanagürü: —¿Cuma jiĩxü̃ i Judéugüarü Ãẽ̱xgacü cuiĩxü̃? —nhanagürü. 34  Rü Ngechuchu nhanagürü nüxü̃: —¿Cuechamatama i nagu curüxĩnüxü̃ na ngẽmaãcü choxna cuc̱axü̃, rü e̱xna togü marü cumaã nüxü̃ nixu na ngẽmaãcü choxna cuc̱axü̃ca̱x? —nhanagürü. 35  Rü Piratu Ngechuchuxü̃ nangãxü̃, rü nhanagürü: —¿E̱xna cuma nagu curüxĩnügu rü Judéu chiĩxü̃? Rü ngẽma cuchiü̃ãnecü̱̃ã̱xgü rü paigüarü ãẽ̱xgacügütama nixĩ i chauxü̃tawa cuxü̃ gagüxü̃. ¿E̱xna ṯacü rü chixexü̃ cuxü? —nhanagürü. 36  Rü jexguma ga Ngechuchu rü nanangãxü̃, rü nhanagürü: —Chama rü tama nhama i naãnewa ãẽ̱xgacü chixĩ. Rü ngẽxguma nhama i naãnewa ãẽ̱xgacü chixĩgu, rü chorü duü̃xü̃gü rü chi Judéugüarü ãẽ̱xgacügümaã nügü nadai rü tau chima choxü̃ nijauxgü i ngẽxguma. Notürü tama nhama i naãnewa ãẽ̱xgacü chixĩ —nhanagürü. 37  Rü jexguma ga Piratu rü nhanagürü nüxü̃: —¿E̱xna to i nachiü̃ãneãrü ãẽ̱xgacü cuixĩ i cumax? —nhanagürü. Rü Ngechuchu nanangãxü̃ rü nhanagürü: —Cumatama marü nüxü̃ cuixu na ãẽ̱xgacü chiĩxü̃. Rü jemaca̱x ga chama rü chabu rü nhama ga naãnewa chaxũ na duü̃xü̃gümaã nüxü̃ chajarüxuxü̃ca̱x i ore i aixcuma ixĩxü̃. Rü guxãma ja texé ja nüxü̃ cuáxchaü̃xẽ i ngẽma ore i aixcuma ixĩxü̃, rü choxü̃́ itarüxĩnüẽ i ngẽma ore i nüxü̃ chixuxü̃ —nhanagürü. 38  Rü Piratu rü nhanagürü nüxü̃: —¿Ṯacü nixĩ i ngẽma ore i aixcuma ixĩxü̃? —nhanagürü. Rü jemaãcü Ngechuchuna nacaxguwena ga Piratu, rü wenaxãrü Judéugümaã najarüdexa. Rü nhanagürü nüxü̃: —Taxuü̃ma i chixexü̃xü̃ nawa chadau i nhaã jatü. ¿Rü tü̱xcüü̃ chi inapocuxü̃? Ngechuchumaã nanaxuegu na jama̱xgüãxü̃ 39  —Notürü guxü̃guma ega Üpetüchigaarü petawa nanguxgu, rü pecüma nixĩ na choxna naxca̱x na pec̱axü̃ na íchananguxuchixẽẽxü̃ca̱x i wüxi i duü̃xü̃ i pocuxü̃. ¿Rü penaxwa̱xexü̃ na pexca̱x íchananguxuchixẽẽxü̃ i nhaã perü ãẽ̱xgacü, Pa Judéugüx? —nhanagürü. 40  Rü jexguma ga guxü̃ma ga jema duü̃xü̃gü, rü tagaãcü aita naxüe, rü nhanagürügü: —Tama tanaxwa̱xe na cujangéxü̃ i ngẽma jatü. Rü Barabá waxi nixĩ i tanaxwa̱xexü̃ na cujangéxü̃ —nhanagürügü. Rü jema Barabá rü wüxi ga máẽtaxü̃ nixĩ.

Notas