Juã́ũ 17:1-26

17  Rü jema nhaxguwena rü Ngechuchu dauxü̃gu nadawenü, rü nhanagürü: —Pa Chaunatüx, marü nawa nangu i ngunexü̃ na chajuxü̃. Rü chanaxwa̱xe na duü̃xü̃güxü̃ nüxü̃ cucua̱xẽẽxü̃ na aixcuma chama rü cune chiĩxü̃. Rü ngẽmaãcü i chama rü tá nüxü̃ nüxü̃ chacua̱xẽẽ na cuma rü aixcuma Tupana na cuiĩxü̃.  —Erü marü guxü̃ i duü̃xü̃güarü ãẽ̱xgacüxü̃ choxü̃ cuixĩxẽẽ, na chanamaxẽxẽẽxü̃ca̱x i guxü̃ma i duü̃xü̃gü i choxna cumugüxü̃.  —Rü ngẽma duü̃xü̃gü tá nüxü̃́ nangẽxma i maxü̃ i taguma gúxü̃ ega cuxü̃ nacua̱xgügu na cuxicatama Tupana na cuiĩxü̃, rü choxü̃ nacua̱xgügu na chama rü Cristu ga núma choxü̃ cumucü na chiĩxü̃.  —Chama rü marü cuxü̃ chataxẽẽ i nhama i naãnewa rü chajanguxẽẽ i guxü̃ma i puracü ga nawa choxü̃ cumuxü̃.  —Rü nhu̱xma Pa Chaunatüx, rü chanaxwa̱xe i cugüxü̃tawa choxü̃ cungẽxmaxẽẽ na choxü̃́ nangẽxmaxü̃ca̱x ga jematama pora ga cumaã choxü̃́ jexmaxü̃ ga noxri taũta naãne ü̱xgu.  —Rü guxema duü̃xẽgü ja tüxü̃ cuidexechixe ga nhama ga naãnewa na choxna tüxü̃ cumugüxü̃ca̱x, rü marü tüxü̃ nüxü̃ chacua̱xẽẽ i texé na cuiĩxü̃ i cumax. Rü woetama cuxrügü tixĩgü rü cuma nixĩ ga choxna tüxü̃ cumugüxü̃. Rü tümagü rü marü naga taxĩnüẽ i curü ore.  —Rü nhu̱xma rü marü nüxü̃ tacua̱x rü guxü̃ma i ngẽma choxna cuxãxü̃, rü aixcuma cuxü̃tawa ne naxũ.  —Rü chama rü marü tümamaã nüxü̃ chixu ga curü ore ga chamaã nüxü̃ cuixuxü̃. Rü tümagü rü marü tajaxõgü i ngẽma ore. Rü nüxü̃ ticua̱xãchitanü na aixcuma cuxü̃tawa na ne chaxũxü̃ i chamax. Rü tajaxõgü ga cuma núma choxü̃ na cumuxü̃.  —Rü ngẽmaca̱x cuxna chaca na tüxü̃ na curüngü̃xẽẽxü̃ca̱x. Rü tama cuxna chaca na nüxü̃ curüngü̃xẽẽxü̃ca̱x i nhama i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü, notürü cuxna chaca na tüxü̃ curüngü̃xẽẽxü̃ca̱x ja guxema choxna tüxü̃ cumugüxe, erü curü duü̃xü̃gü tixĩgü. 10  Rü guxãma ja jíxema choxrügü ixĩgüxe rü cuxrügü tixĩgü. Rü guxãma ja cuxrügü ixĩgüxe rü choxrügü tixĩgü. Rü tümagagu rü duü̃xü̃gü choxü̃ nicua̱xüü̃gü. 11  —Chama rü marü tãũxü̃táma nhama i naãnewa changẽxmaẽcha, notürü i tümagü rü ngẽmáãcü nhama i naãnewa tá tangẽxmagü ngẽxguma cuxü̃tawa chaxũjane. Pa Chaunatü ja Üünecüx, rü chanaxwa̱xe na curü pora ga choxna cuxãxü̃maã tüxna cudauxü̃ ja jíxema choxna tüxü̃ cumugüxe, na ngẽmaãcü guxãma wüxigu rüxĩnüẽxü̃ca̱x, ngẽma cuma rü chama na wüxigu rüxĩnüẽxü̃rüü̃. 12  —Rü jexguma guxema choxna tüxü̃ cumugüxetanüwa chajexmagu ga nhama ga naãnewa, rü curü pora ga choxna cuxãxü̃maã tüxna chadau rü tüxü̃ íchapoxü̃. Rü taxúema ga guxema choxna tüxü̃ cumugüxe rü itajarütauxe. Rü Juda ga woetama ijarütaxuxü̃xicatama inajarütaxu na janguxü̃ca̱x i curü ore i ümatüxü̃. 13  —Rü nhu̱xma rü cuxü̃tawa tá chaxũ. Notürü nhu̱xmarüta nhama i naãnewa changẽxmajane rü nüxü̃ chixu i nhaã curü ore na tümagü rü ta tüxü̃́ nangẽxmaxü̃ca̱x i ngẽma taãẽ i aixcuma ixĩxü̃ i chama choxü̃́ ngẽxmaxü̃. 14  —Chama rü marü tümamaã nüxü̃ chixu i curü ore. Notürü nhama i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü rü tümachi naxaie, erü tüma rü tama naxrüü̃ tixĩgü, ngẽxgumarüü̃ i chama rü tama nhama i naãnecü̱̃ã̱xrüü̃ chixĩ. 15  —Tama cuxna tümaca̱x chaca na tüxü̃ na cuigagüxü̃ca̱x i nhama i naãnewa. Notürü cuxna chaca na tüxü̃ na ícupoxü̃xü̃ca̱x nüxna i ṉg̱oxo i Chataná. 16  —Chama rü tama nhama i naãnecü̱̃ã̱x chixĩ. Rü tümagü rü ta tama nhama i naãnecü̱̃ã̱x tixĩgü, erü cuxrügü tixĩgü i nhu̱xmax. 17  —Curü ore rü aixcuma nixĩ. Rü chanaxwa̱xe i tüxü̃ cungúexẽẽ i curü ore, na aixcuma cupe̱xewa tixüünexü̃ca̱x ja jíxema choxna tüxü̃ cumugüxe. 18  —Rü jexgumarüü̃ ga nhama ga naãnecü̱̃ã̱x ga duü̃xü̃gütanüwa choxü̃ na cumuxü̃rüü̃, rü ngẽxgumarüü̃ i chama rü ta nhama i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gütanüwa tüxü̃ chamugü. 19  —Rü tümagagu chaugü ichaxã na tüxü̃ changúexẽẽxü̃ca̱x i curü ore i aixcuma ixĩxü̃, na cupe̱xewa tixüünexü̃ca̱x ja jíxema choxna tüxü̃ cumugüxe. 20  —Notürü tama jíxema nhu̱xma jaxõgüxeca̱xicatama cuxna chaca. Notürü cuxna chaca ta tümaca̱x ja jíxema jixcüra tá jaxõgüxe nagagu i tümaãrü ore ja jíxema nhu̱xma jaxõgüxe. 21  —Rü guxãma ja jíxemaca̱x cuxna chaca na aixcuma wüxitama tixĩgüxü̃ca̱x. Rü ngẽma cuma rü chama na wüxitama ixĩgüxü̃rüü̃, Pa Chaunatüx, rü chanaxwa̱xe i guxãma i tüma rü ta wüxitama tixĩgü. Rü ngẽmaãcü i nhama i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü, rü tá najaxõgü na cuma núma choxü̃ cumuxü̃. 22  —Rü chama rü marü tüxna chanaxã i ngẽmatama pora i cuma choxna cuxãxü̃ na ngẽmaãcü wüxitama tixĩgüxü̃ca̱x ngẽma cuma rü chama na wüxitama ixĩgüxü̃rüü̃. 23  —Rü chanaxwa̱xe na tümawa changẽxmaxü̃ rü cuma i chawa na cungẽxmaxü̃ na ngẽmaãcü aixcuma wüxitama ixĩgüxü̃ i guxãma i jixema. Rü ngẽmaãcü i nhama i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü rü tá nüxü̃ nicua̱xãchitanü na cuma núma choxü̃ cumuxü̃, rü tá nüxü̃ nicua̱xãchitanü na tüxü̃ cungechaü̃xü̃ ja jíxema choxna tüxü̃ cumugüxe ngẽma na choxü̃ cungechaü̃xü̃rüü̃. 24  —Pa Chaunatüx, cuma choxna tüxü̃ cumugü. Rü chanaxwa̱xe i chauxü̃tawa tangẽxmagü i ngẽ́ma tá íchangẽxmaxü̃wa, na nüxü̃ tadaugüxü̃ca̱x i chorü pora ga choxna cuxãxü̃. Jerü choxü̃ cungechaü̃ ga jexguma taũta naãne ixügügumama. 25  —Pa Chaunatü ja Mecüx, nhama i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü rü tama cuxü̃ nacua̱xgü. Notürü chama rü cuxü̃ chacua̱x. Rü jíxema choxna tüxü̃ cumugüxe rü ta marü nüxü̃ tacua̱xgü na cuma núma choxü̃ cumuxü̃. 26  —Rü marü tüxü̃ nüxü̃ chacua̱xẽẽ na texé cuiĩxü̃. Rü guxü̃gutáma tüxü̃ nüxü̃ chicua̱xẽẽãmachigü na cuma choxü̃ cungechaü̃xü̃rüü̃ tügü tangechaü̃güxü̃ca̱x rü chama rü tümaxü̃tawa na changẽxmaxü̃ca̱x —nhanagürü ga Ngechuchu.

Notas