Juã́ũ 14:1-31

14  —¡Tãṹ i penaxi̱xãchiãẽgüxü̃ i pemax! ¡Tupanaãxü̃́ pejaxõgü rü choxü̃́ rü ta pejaxõgü!  —Chaunatüxü̃tawa nangẽxma i muxũchixü̃ma i nachicagü. Ngẽxguma chi natau̱xguma, rü tau chima pemaã nüxü̃ chixu na pexca̱x chajamexẽẽxü̃ca̱x i pechicagü.  —Rü ngẽxguma marü ngẽ́ma chaxũxgu rü wüxi i pechica chamexẽẽxgu, rü wena táxarü núma chaxũ. Rü pexü̃ tá chajagagü na ngẽma nachica i chamatátama nawa changẽxmaxü̃wa na pengẽxmagüxü̃ca̱x i pemax.  —Rü pema rü nüxü̃ pecua̱x na ngextá tá na chaxũxü̃, rü marü nüxü̃ pecua̱x i nama i ngẽ́ma nadaxü̃ —nhanagürü ga Ngechuchu.  Rü Tumé rü nhanagürü: —Pa Corix, tama nüxü̃ tacua̱x na ngextá na cuxũxü̃. ¿Rü nhuxãcü tá i nüxü̃ tacuáxü̃ i ngẽma nama? —nhanagürü.  Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü nhanagürü: —Chama nixĩ i ngẽma nama i Chaunatüxü̃tawa nadaxü̃ chiĩxü̃. Rü aixcuma nixĩ i ngẽma ore i nüxü̃ chixuxü̃. Rü chama nixĩ i duü̃xü̃güxü̃ chamaxẽxẽẽxü̃. Rü chaugaguxicatama nixĩ i Chaunatüxü̃tawa nangugüxü̃ i duü̃xü̃gü.  —Rü ngẽxguma chi pema rü aixcuma meã choxü̃ pecua̱xgügu, rü Chaunatüxü̃ rü chi ta pecua̱xgü. Rü nhamaü̃cüü nixĩ i Chaunatüxü̃ pecuáxü̃, erü marü nüxü̃ pedaugüecha —nhanagürü.  Rü jexguma ga Piripi rü nhanagürü: —Pa Corix, ¡Toxü̃ nüxü̃ nadauxẽẽ ja Cunatü! Rü ngẽxĩcatama i tanaxwa̱xegüxü̃ —nhanagürü.  Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü nhanagürü: —Pa Piripix, ¿nhuxre ja taunecü marü petanüwa changẽxma rü nhu̱xma rü ta tama choxü̃ cucua̱xégaxü̃? Jíxema choxü̃ dauxe rü Chaunatüxü̃ rü ta tadau. ¿Rü tü̱xcüü̃ i ngẽxguma rü ta cunaxwa̱xexü̃ i pexü̃ nüxü̃ na chadauxẽẽxü̃ ja Chaunatü? 10  —¿Tama e̱xna cujaxõ na chama rü Chaunatümaã rü wüxitama tixĩgüxü̃? Rü guxü̃ma i ore i pemaã nüxü̃ chixuxü̃ rü tama chauechama nüxü̃ chixu. Erü jima Chaunatü ja wüxiwa chamaã ngẽxmacü, rü jima nixĩ ja naxücü i guxü̃ma i noxrütama puracü. 11  —Chanaxwa̱xe i choxü̃́ pejaxõgü na chama rü Chaunatümaã wüxitama tixĩgüxü̃. Notürü woo tama ngẽma peixõgügu rü chanaxwa̱xe na choxü̃́ pejaxõgüxü̃ naxca̱x i ngẽma mexü̃gü i taxü̃ i Tupanaãrü poramaã chaxüxü̃. 12  —Aixcuma pemaã nüxü̃ chixu rü jíxema choxü̃́ jaxṍxẽ rü tá tanaxü i guxü̃ma i chama chaxüxü̃. Rü ngẽma chaxüxü̃ãrü jexera tá taxü, erü chama rü tá Chaunatüxü̃tawa chaxũ. 13  —Rü guxü̃ma i ṯacü i chauégagu Tupanaxü̃tawa naxca̱x ípec̱axü̃ rü tá pexna chanaxã. Rü ngẽmaãcü tá chanaxü na chaugagu nangóxü̃ca̱x i Chaunatüarü pora. 14  —Rü chama tá chanaxü i guxü̃ma i ṯacü i chauégagu choxna naxca̱x pec̱axü̃. Ngechuchu rü norü ngúexü̃gümaã inaxuneta na naxca̱x tá núma namuãxü̃ i Naãẽ i Üünexü̃ 15  —Rü ngẽxguma aixcuma choxü̃ pengechaü̃gu, rü naga tá pexĩnüẽ i chorü mugü. 16  —Rü chama tá Chaunatüna naxca̱x chaca na núma pexca̱x namuãxü̃ca̱x i to i perü ngü̃xẽẽruü̃ i Naãẽ i Üünexü̃, na guxü̃gutáma petanüwa nangẽxmaxü̃ca̱x. Rü nüma tá nixĩ i pexca̱x nango̱xẽẽãxü̃ i ore i aixcuma ixĩxü̃. 17  —Rü nhama i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü rü taxucürüwama nanajauxgü, erü tama nüxü̃ nadaugü rü tama nüxü̃ nacua̱xgü. Notürü i pema rü marü nüxü̃ pecua̱x, erü nüma rü petanüwa nangẽxma. Rü guxü̃gutáma pemaã inarüxã̱ũ̱x. 18  —Rü tãũxü̃táma núma pexü̃ chawogümare i chamax, erü wena táxarü pexca̱x chataegu, na petanüwa changẽxmaxü̃ca̱x. 19  —Rü paxa tá nixĩ na tãũxü̃táma choxü̃ nadaugüxü̃ i nhama i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü. Notürü i pema rü tá choxü̃ pedaugü. Rü tá pemaxẽ, erü chama rü chamaxü̃. 20  —Rü ngẽxguma juwa ícharüdaxgu rü wena chamaxü̃gu, rü ngẽxguma tá nüxü̃ peicua̱xãchitanü na chama rü Chaunatümaã wüxitama tixĩgüxü̃. Rü tá nüxü̃ pecua̱x na pema rü chama na wüxitama ixĩgüxü̃. 21  —Jíxema texé ja nüxü̃ cuáxe rü naga ĩnüxẽ i chorü mugü, rü tanango̱xẽẽ na aixcuma choxü̃ tangechaü̃xü̃. Rü Chaunatü tá tüxü̃ nangechaü̃ ja jíxema choxü̃ ngechaü̃xẽ, rü chama rü tá ta tüxü̃ changechaü̃. Rü tüxü̃ tá chaugü chawe̱x —nhanagürü ga Ngechuchu. 22  Rü najexma ga to ga Ngechuchuarü ngúexü̃ ga Judagu ãẽ́gaxü̃ ta. Rü jema rü nhanagürü: —Pa Corix, ¿tü̱xcüü̃ toxü̃ cugü cuwe̱x, rü tama nhama i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃güxü̃ cugü cuwe̱x? —nhanagürü. 23  Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü nhanagürü: —Jíxema choxü̃ ngechaü̃xẽ rü naga taxĩnü i ngẽma ore i tümamaã nüxü̃ chixuxü̃. Rü Chaunatü tá tüxü̃ nangechaü̃. Rü chama rü Chaunatümaã wüxigu tümaxü̃tawa tá tangẽxmagü. 24  —Jíxema tama choxü̃ ngechaü̃xẽ rü tama naga taxĩnü i ngẽma chorü ore. Rü ngẽma ore i chauxü̃tawa nüxü̃ pexĩnüẽxü̃ rü tama chorü ore nixĩ, notürü guma Chaunatü ga núma choxü̃ mucüarü ore nixĩ. 25  —Nhama rü ta petanüwa changẽxma rü pemaã nüxü̃ chixu i guxü̃ma i ngẽma ore i pexca̱x choxü̃́ ngẽxmaxü̃. 26  —Notürü Chaunatü rü tá chauégagu núma nanamu i Naãẽ i Üünexü̃ na pexü̃ nangü̃xẽẽxü̃ca̱x. Rü nüma i Naãẽ i Üünexü̃ tá pexü̃ nangúexẽẽ i guxü̃ma, rü tá nüxna pexü̃ nüxü̃ nacua̱xãchixẽẽ i guxü̃ma i ore ga pemaã nüxü̃ chixuxü̃. 27  —Rü nhu̱xma na pexna íchixũxü̃, rü pexna chanaxã i taãẽ. Notürü ngẽma taãẽ i pexna chaxãxü̃, rü tama nhama i naãnecü̱̃ã̱x pexna ãxü̃ i taãẽrüü̃ nixĩ. Rü tama chanaxwa̱xe i penaxi̱xãchiãẽgü rü pemuü̃ẽ. 28  —Marü pemaã nüxü̃ chixu na pexna tá íchixũxü̃ rü wena táxarü pexca̱x chataeguxü̃ na pemaã changẽxmaxü̃ca̱x. Rü choxü̃ pexĩnüẽ ga jexguma jema nhachaxgu. Rü ngẽxguma aixcuma choxü̃ pengechaü̃gu rü tá petaãẽgü ega nüxü̃ pecua̱xgu na Chaunatüca̱x chataeguxü̃, erü Chaunatü rü chorü jexera nixĩ. 29  —Rü naxü̃pa na nangupetüxü̃ i ngẽma, rü pemaã nüxü̃ chixu na choxü̃́ pejaxõgüxü̃ca̱x i ngẽxguma nangupetügu. 30  —Marü tãũxü̃táma poraãcü pemaã chidexa, erü marü ínangu i Chataná i nhama i naãneãrü ãẽ̱xgacü ixĩxü̃. Notürü nüma rü taxuwama choxü̃ narüjexera. 31  —Notürü ngẽma tá choxü̃ ngupetüxü̃, rü ngẽmaãcü tá nixĩ na guxü̃ma i nhama i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü nüxü̃ nacuáxü̃ca̱x na chama rü Chaunatüxü̃ na changechaü̃xü̃, rü chanaxüxü̃ i ngẽma nüma choxü̃ namuxü̃. ¡Rü ipechigü, rü ngĩxã ítixĩ! —nhanagürü ga Ngechuchu.

Notas