1 Corĩ́tiucü̃ãʼ 16:1-24

16  Rü nhu̱xma tá pemaã nüxü̃ chixu i nachiga i ngẽma dĩẽru i penutaque̱xexü̃ na namaã nüxü̃ perüngü̃xẽẽgüxü̃ca̱x i taeneẽgü i jaxõgüxü̃ i Judéaanewa ngẽxmagüxü̃. Rü ngẽma jaxõgüxü̃ i Gárataanewa ngẽxmagüxü̃ rü marü namaã nüxü̃ chixu na nhuxãcü tá ngĩxü̃ nanutaque̱xegüxü̃ i ngẽma dĩẽru. Rü chanaxwa̱xe i ngẽxgumarüü̃ ta penaxü i pemax.  Rü gu̱xcü i jüxüarü ngunexü̃gu rü name nixĩ i wüxichigü i pema rü ngĩxü̃ ípexüxüchi i ngẽma dĩẽru i Tupanana ngĩxü̃ pexãcü. Rü ngẽxgumarüü̃ na nhuxre i dĩẽru ngĩxü̃ pejaxuxü̃ i perü puracüwa, rü name nixĩ i wüxichigü ngĩxü̃ ípexüxüchi i ngẽma Tupanaãrü ixĩcü. Rü ngĩmaã tá penguxü̃ na tama ngẽxguma ngẽ́ma changuxguama ngĩxü̃ na pedexü̃ca̱x.  Rü ngẽxguma petanüwa changuxgu, rü tá chanaxümatü i nhuxre i poperagü naxca̱x i taeneẽgü i Jerucharéü̃wa ngẽxmagüxü̃. Rü nhu̱xmachi ngẽma poperamaã tá Jerucharéü̃wa chanamugü i ngẽma duü̃xü̃gü i pema nüxü̃ pexunetaxü̃ na ngẽ́ma ngĩxü̃ nangegüxü̃ca̱x i ngẽma dĩẽru i taeneẽgüca̱x ngĩxü̃ penutaque̱xegücü.  Rü ngẽxguma chi choxü̃́ natauxchagu na ngẽ́ma Jerucharéü̃wa chaxũxü̃, rü chama rü tá ta ngẽ́ma chaxũ, rü nümagü rü tá wüxigu chamaã ngẽ́ma naxĩ. Pauru nagu narüxĩnü na Corĩ́tiuwa naxũxü̃  Chama rü Machedóniããnewa tá chaxüpetü na íchajadauxü̃ca̱x i taeneẽgü i ngẽ́ma ngẽxmagüxü̃. Rü ngẽmawena rü tá petanüwa changu na pexü̃ íchajadauxü̃ca̱x.  Rü ngürüãchi tá nhuxre i ngunexü̃gü ngẽxma petanügu charüxã̱ũ̱x, rü bexmana ngürüãchi ngẽ́ma petanüwa tá chanangupetüxẽẽ ja mucü. Rü ngẽxguma rü tá pexü̃́ natauxcha na choxü̃ perüngü̃xẽẽgüxü̃ na ngẽma íchaxũxchaü̃xü̃wa chaxũxü̃ca̱x.  Erü tama chanaxwa̱xe i paxaãchimare pexü̃ chadau. Notürü chanaxwa̱xe i poraãcüxüra petanügu charüxã̱ũ̱x ega nanaxwa̱xegu ja tórü Cori.  Notürü nuã Epéchiuarü ĩãnewa tá changẽxma nhu̱xmatáta Pẽtecóstearü ngunexü̃wa nangu.  Erü nuã rü tórü Cori poraãcü choxü̃́ nanatauxchaxẽẽ na nüxü̃́ chapuracüxü̃ca̱x rü nüxü̃́ jaxõgüãxü̃ca̱x i muxü̃ma i duü̃xü̃gü woo namu i ngẽma tama naxwa̱xegüxü̃ na nuã chapuracüxü̃. 10  Rü ngẽxguma chi Timúteu petanüwa nguxgu, rü chanaxwa̱xe i meãma penajaxu na petanüwa nataãẽxü̃ca̱x. Erü nüma rü ta chauxrüü̃ tórü Coriarü puracüwa napuracü. 11  Rü ngẽmaca̱x tama chanaxwa̱xe i texé petanüwa nüxü̃ taxoe. Notürü chanaxwa̱xe i nüxü̃ perüngü̃xẽẽ na taãẽãcüma nuã naxũxü̃ na choxü̃ íjadauxü̃ca̱x. Erü poraãcü íchanaṉg̱uxẽẽ na nuã nanguxü̃ca̱x namaã i ngẽma togü i taeneẽgü. 12  Rü ngẽma taeneẽ i Aporu rü poraãcü nüxü̃ chaca̱a̱xü̃ na petanüwa íjadauxü̃ca̱x namaã i ngẽma togü i taeneẽgü. Notürü tama ngẽ́ma naxũxchaü̃ i nhu̱xmax. Notürü ngẽxguma naxãchicagu rü tá ngẽ́ma naxũ. Pauru nüxü̃ narümoxẽ ga jema jaxõgüxü̃ 13  ¡Rü pexuãẽgü na taxuü̃ma i chixexü̃gu pej̱ixü̃ca̱x! ¡Rü meãma pejaxõgüama woo ṯacü pexü̃ üpetügu! Rü name nixĩ i peporaeama rü taxuü̃ca̱xma pemuü̃ẽ. 14  Rü guxü̃ma i ngẽma pexüxü̃, rü name nixĩ i pegü pengechaü̃güãcüma penaxü. 15  Rü nhu̱xmax, Pa Chaueneẽgüx, pema nüxü̃ pecua̱x na Estéfanatanüxü̃gü jiĩxü̃ ga nüxĩra jaxõgüxü̃ ga Acajaanewa. Rü meãma nüxü̃ pecua̱xgü na nhuxãcü poraãcü taeneẽgü i jaxõgüxü̃xü̃ na nangü̃xẽẽgüxü̃. 16  Rü chanaxwa̱xe i naga pexĩnüẽ i ngẽma duü̃xü̃gü i Estéfanatanüxü̃gürüü̃ ixĩgüxü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta chanaxwa̱xe i naga pexĩnüẽ i guxü̃ma i ngẽma duü̃xü̃gü i nhaã Tanatüarü puracüwa puracüexü̃ rü ngü̃xẽẽtaegüxü̃. 17  16:17-18 Rü nhu̱xma na taxucürüwama chauxü̃tawa pengẽxmagüxü̃, rü wüxi ga chorü taãẽ nixĩ na núma naxĩxü̃ ga taeneẽgü ga Estéfana rü Fortunátu rü Acáicu. Rü jema taeneẽgü ga núma ĩxü̃ rü pexü̃ nixuchigagü rü jemaãcü choxü̃ nataãẽxẽẽgü ga jema pexü̃ na nataãẽxẽẽgüxü̃rüü̃. Rü tanaxwa̱xe i naga pexĩnüẽ rü nüxü̃ pengechaü̃ i ngẽma duü̃xü̃gü i ngẽmagürüü̃ ixĩgüxü̃. 18  Nüü̃ nadau 16:17 19  Rü guxü̃ma i taeneẽgü i jaxõgüxü̃ i Áchiaaneãrü ĩãnegüwa ngẽxmagüxü̃, rü moxẽ pexca̱x ngẽ́ma namugü. Rü Aquiru rü Prichira rü guxü̃ma i ngẽma jaxõgüxü̃ i Aquirupatawa ngutaque̱xegüxü̃, rü moxẽ pexca̱x ngẽ́ma namugü naẽ́gagu ja tórü Cori. 20  Rü guxü̃ma i taeneẽgü i núma ngẽxmagüxü̃ rü moxẽ pexca̱x ngẽ́ma namugü. Rü chanaxwa̱xe i wüxichigü i pema rü pegü pengechaü̃güãcüma pegü perümoxẽgü. 21  Chama i Pauru rü cha̱xme̱xmaãtama pexca̱x chanaxümatü i nhaã chorü moxẽ. 22  Rü ngẽxguma chi texé tama tórü Cori ja Ngechuchu ja Cristuxü̃ ngechaü̃gu, rü Tupana tá tüxü̃ napocu. Rü paxa tá ínangu ja tórü Cori. 23  Rü chanaxwa̱xe i tórü Cori ja Ngechuchu ja Cristu poraãcü pexü̃ narüngü̃xẽẽ rü pemaã inarüxã̱ũ̱x. 24  Rü guxãma i pema, rü poraãcü pexü̃ changechaü̃ãcüma pexü̃ charümoxẽ naẽ́gagu ja tórü Cori ja Ngechuchu ja Cristu. Rü nuãma pexna, Pauru

Notas