Conteúdo waama yuu

Sumário waama yuu

Namaã rü Ũ i Nhaa Cagüarü Ngãü̃

Namaã rü Ũ i Nhaa Cagüarü Ngãü̃
  1. 1. Yeuwarü duü̃ü̃gü tiĩgügu, taꞌacü nameẽtchima taügüü̃? (Pro 27:11, SBP)

  2. 2. Nhuãcü Ngetchutchurüü̃ rü Yeuwaü̃ nataãẽẽẽ? (Juã́ũ 8:29)

  3. 3. Taꞌacü tá iügüü̃ na Yeuwaü̃ taãẽẽẽgüü̃caꞌ? (Juã́ũ 15:8)

  4. 4. Nhuãcü Yeuwaü̃ nataãẽẽẽ guü̃wa nüü̃ naügüü̃? (Juã́ũ 14:31, Epé 6:1-4, Sal 35:18 rü 1 Pe 2:12)

  5. 5. Nhuãcü meã tüü̃́ ínanguutchi woo tüü̃ nangẽma gutcharuü̃, rümaãtchiü̃ rü tchieü̃ nüü̃ nangútchaü̃? (Ne 8:10)