Ngutaqueꞌe Ãũ ya 2021gu Ngutaqueꞌetchigapane

Yicacu

Taꞌacü nüü̃ idaugü tá i yicacugu natchigaü̃ i Luca 15:5—“Toü̃ rüngü̃ẽẽ na yeeraãcü tayaõgüü̃caꞌ”

Tchawuru

Taꞌacü i nüü̃ idaugü tá i tchawurugu natchiga i Juda 3, TNM—“Cugü naporaẽẽ na nüü̃ cuyaõü̃caꞌ!”

Yüü

Taꞌacü nüü̃ idaugü tá natchigaü̃ i Mateu 21:21—“Ngẽguma tchi meã peyaõgügu rü . . . [ngẽma nangupetü tá]”

Unagügü yíemacaꞌ ítananguü̃

Meama unagügü yíemacaꞌ ítananguü̃.