Inea japi nirú echoná

Inea echi okuá menú

Inea: Jena’í mi riwimea

Testigo Jeobá

ralámuli

¿Jépuká nalí noká japi Jeobá nulá jipi rawé?

 BINELÍWAMI 1

¿Jépuká ju echi testigo Jeobá?

¿Jépuká ju echi testigo Jeobá?

Dinamarca

Taiwán

Venezuela

India

¿Chu ikí testigo Jeobá mi machí? Jaré ko a ma piréeré mulipi ayé japoná mujé bité, jaré ko nóchiré japoná mi nocha, jarecho ko simíbiré japoná mi simí escuélachi alí jaré ma mi yúa raʼíchiré echi Biblia kitra. ¿Jépuká ta ju, alí chúsiá ta raʼicha echi pagótami yúa japi ta bichiwi?

Chopi iyiri ta ju japi riká echi pagótami. Sinéami ta suwinárika países piréami ju alí jaré ko we winomíwami ju alí jarecho ko ke me. Chabéi jaré tamujé suwinárika bichíwiami nili, alí jarecho ko ke bichíwiami nili Onorúami, we be nalí, japalí kecho testigo Jeobá ka, bachá ko ata bineli echi Biblia (Hechos 17:11). Japi ta bineli ata machili japi né bichíwali ju alí kiti bela ta né iniili nochínala Jeobá.

Ata riwé japi ta echi Biblia kitra ta kuʼíritami niba. Japi riká sinéami echi pagótami tamujé ayénachó ta risoa ikí alí ta jiwérika noká kiti ta ke chati namuti nokiboa; we be nalí, ta sinibí rawé jiwérika noká nijewia echi Biblia nuláala kiti bela ta kanílika piré (Salmo 128:1, 2). Kiti bela ta raʼichánali echi pagótami yúa echi namuti kitra japi ta ma bineli echi Bíbliachi.

Ata nijewi echi busuréliami japi echoná Bíbliachi oserúa uchuwi. Jepuná busuréliami, japi echi Biblia bineri, ata kuʼíriwa kiti ta kilii kaníliami nipa. Ayénachó ta kuʼíriwa riwiwia echi pagótami, kiti ta simá aníami nipa alí kiti ta bichíwika raʼichabo. Ata kuʼíriwa kiti ta ke me nayupa alí kiti ta we nóchami nipa, kiti ta kanílika pirélipa echi téemala yúa alí kiti ta aʼlá nokáami nipa. Ata machí japi Onorúami sinéami chopi riká simárika olá. Kiti bela sinéami echi testigo Jeobá omáana piréami, tamujé najirémala ju, tákoré suwinárika raʼíchami ke, jaréanacho mi país piréami ma. Chíkotaré sinéami chopi riká ke japi riká sinéami, echi testigo Jeobá bilepi bi ta pueblo ju, tasi wesi nirú japi riká tamujé (Hechos 4:13; 10:34, 35).

  • ¿Piri noká echi testigo Jeobá, japi riká sinéami pagótami?

  • ¿Piri namuti kalabé ta binéritami ju echi Biblia kitra?