Inea japi nirú echoná

Inea: Jena’í mi riwimea

Japi ta aniboa japalí ta nawisasia simía

Japi ta aniboa japalí ta nawisasia simía

¡DESPERTAD!

Japi mi nárima: Kechi ko jipi rawé wiká pagótami iné echi televisión alí películas japoná buyaní magos, brujas, vampiros; ayénachó leeri libros japi echi jitra raʼicha. ¿Piri mi ko aní? ¿Acha aʼlá júale echi iyiri inewa?

Oselí japi mi nijima: Na revista ¡Despertad! ruyé chúsiá jaré pagótami we kanili echi iyiri inea, echoná ruyé jepi we kanili echi iyiri inéwachi.

NÉ BICHÍWALI BINÉRIPO

Japi mi nárima: ¿Chúriká isímalé echi Onorúami Gobiérnowala jiti ma ke che risoa nilia pirélipo?

Texto: Mt 6:10

Bichíwali: Echi Onorúami Gobiérnowala isima jiti sinéami we kanilia pirélima jenaʼí Wichimóbachi, ke majaa alí ke wesi nakoma, echi Onorúami Gobiérnowala echi riká isima jenaʼí japi riká cho isimí ripá.

¿PIRI ANIWÁAMI JU ECHI ONORÚAMI GOBIÉRNOWALA? (Japalí mi osami ku simí binérisia)

Japi mi nárima: [Mujé leeri echi pregunta japi jubá chukú na tratado]. ¿Chu riwélimalé japalí ma nuláachi echi Onorúami Gobiérnowala?

Textos: Sl 37:29; Isa 65:21-23

Oselí japi mi nijima: [Riwiri echi folleto Raʼíchali kalabé]. Na folleto binelíwami 7, jenaʼí aní japi chu isímaré echi Onorúami Gobiérnowala jiti sinéami kanilia pirélima alí piri ta nokisare jiti echi riká pirélipo. [Bineri japi aní echi Biblia néeka na folleto].

BINOY OSÁ PIRI MI BINÉRIMA

Japi riká chukú jenaʼí ripá, echi riká cho osá japi mi animea.