• 1

  • வாழ்த்துக்கள் (1, 2)

  • தெசலோனிக்கேயர்களின் விசுவாசம் அதிகமாகி வருகிறது (3-5)

  • கீழ்ப்படியாதவர்களைப் பழிவாங்குவார் (6-10)

  • சபைக்காக ஜெபம் (11, 12)

 • 2

  • அக்கிரமக்காரன் (1-12)

  • உறுதியோடு நிற்கும்படி அறிவுரை (13-17)

 • 3

  • தொடர்ந்து ஜெபம் செய்யுங்கள் (1-5)

  • ஒழுங்கீனமாக நடக்கிறவர்களுக்கு எச்சரிக்கை (6-15)

  • முடிவான வாழ்த்துக்கள் (16-18)