• 1

  • வாழ்த்துக்கள் (1, 2)

  • தீமோத்தேயுவின் விசுவாசத்துக்காகக் கடவுளுக்கு பவுல் நன்றி சொல்கிறார் (3-5)

  • கடவுள் தந்த வரத்தை நெருப்புபோல் மூட்டிவிட்டுக்கொண்டே இரு (6-11)

  • பயனுள்ள வார்த்தைகளை மாதிரியாக வைத்துப் பின்பற்று (12-14)

  • பவுலின் எதிரிகளும் நண்பர்களும் (15-18)

 • 2

  • தகுதியுள்ள ஆட்களிடம் செய்தியைச் சொல் (1-7)

  • நல்ல செய்திக்காகக் கஷ்டங்களைச் சகிப்பது (8-13)

  • கடவுளின் வார்த்தையைச் சரியாகப் பயன்படுத்துவது (14-19)

  • இளமைப் பருவத்தின் ஆசைகளைவிட்டு ஓடு (20-22)

  • எதிர்ப்பவர்களிடம் நடந்துகொள்ள வேண்டிய விதம் (23-26)

 • 3

  • கடைசி நாட்கள் படுமோசமாக இருக்கும் (1-7)

  • பவுலின் முன்மாதிரியை நெருக்கமாகப் பின்பற்ற வேண்டும் (8-13)

  •  ‘நீ கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை விடாமல் கடைப்பிடி’ (14-17)

   • வேதவசனங்கள் எல்லாம் கடவுளுடைய சக்தியின் தூண்டுதலால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன (16)

 • 4

  • “உன் ஊழியத்தை முழுமையாகச் செய்து முடி” (1-5)

   • கடவுளின் வார்த்தையை அவசர உணர்வோடு பிரசங்கி (2)

  • “சிறந்த போராட்டத்தைப் போராடியிருக்கிறேன்” (6-8)

  • தனிப்பட்ட குறிப்புகள் (9-18)

  • முடிவான வாழ்த்துக்கள் (19-22)