Skip to content

பொருளடக்கத்திற்குச் செல்

யெகோவாவின் சாட்சிகள்

மொழியை தேர்ந்தெடுங்கள் தமிழ்

யூதா

அதிகாரங்கள்

1

முக்கியக் குறிப்புகள்

  • வாழ்த்துக்கள் (1, 2)

  • பொய்ப் போதகர்களுக்கு நியாயத்தீர்ப்பு நிச்சயம் (3-16)

    • மிகாவேலுக்கும் பிசாசுக்கும் விவாதம் (9)

    • ஏனோக்கின் தீர்க்கதரிசனம் (14, 15)

  • கடவுளுடைய அன்புக்குப் பாத்திரமானவர்களாக இருங்கள் (17-23)

  • கடவுளுக்கு மகிமை (24, 25)