Skip to content

பொருளடக்கத்திற்குச் செல்

யெகோவாவின் சாட்சிகள்

மொழியை தேர்ந்தெடுங்கள் தமிழ்

பிலேமோன்

அதிகாரங்கள்

1

முக்கியக் குறிப்புகள்

  • வாழ்த்துக்கள் (1-3)

  • பிலேமோனின் அன்பும் விசுவாசமும் (4-7)

  • ஒநேசிமுவுக்காக பவுல் கெஞ்சிக் கேட்கிறார் (8-22)

  • முடிவான வாழ்த்துக்கள் (23-25)