பார்க்க
Text
Image
 1. ஆலயத்தில் இருந்தவை

 2. 1 மகா பரிசுத்த அறை

 3. 2 பரிசுத்த அறை

 4. 3 தகன பலிக்கான பலிபீடம்

 5. 4 செம்புக் கடல் தொட்டி

 6. 5 குருமார்களுக்கான இடம்

 7. 6 இஸ்ரவேலர்களுக்கான இடம்

 8. 7 பெண்களுக்கான இடம்

 9. 8 மற்ற தேசத்தாருக்கான இடம்

 10. 9 தடுப்புச்சுவர்

 11. 10 அரசவை மண்டபம்

 12. 11 சாலொமோன் மண்டபம்

 13. 12 அன்டோனியா கோட்டை