பைபிள் கடவுள் தந்த புத்தகமா, அல்லது மனிதர்களுடைய கருத்துகள் இருக்கிற புத்தகமா?

பைபிள் கடவுள் தந்த புத்தகம்தான் என்று நம்புவதற்கு மூன்று ஆதாரங்களை இந்த “விழித்தெழு!” பத்திரிகை விளக்குகிறது.