Skip to content

பொருளடக்கத்திற்குச் செல்

கடவுள் ஏன் பூமியைப் படைத்தார்?

கடவுள் ஏன் பூமியைப் படைத்தார்?

கடவுள் எதற்காக இந்தப் பூமியைப் படைத்தார்? இந்தப் பூமி மறுபடியும் ஒரு பூஞ்சோலையாக மாறுமா?