• 240​—நாடுகளில் யெகோவாவின் சாட்சிகள் இருக்கிறார்கள்

  • 84,57,107​—யெகோவாவின் சாட்சிகள் இருக்கிறார்கள்

  • 1,00,71,524​—பேருக்கு பைபிளைப் பற்றி சொல்லிக்கொடுக்கிறார்கள்

  • 2,01,75,477​—பேர் கிறிஸ்துவின் நினைவுநாளுக்கு வந்திருந்தார்கள்

  • 1,20,053​—சபைகள் இருக்கின்றன