திருப்தியான விதத்திலும் மனதைத் தூண்டும் விதத்திலும் பைபிளைப் படிப்படியாக வாசித்துப் புரிந்துகொள்ளவதற்கு இந்த பைபிள் படிப்புக் கருவிகளும் சாதனங்களும் உங்களுக்கு உதவும்.