MATAYO 27:1-11 MARKO 15:1 LUKA 22:66–23:3 YOHANA 18:28-35

  • ANASAMBISHWA ASUBUI MBELE YA SANHEDRINI

  • YUDA ANAJARIBU KUJITUNDIKA

  • YESU ANATUMWA KWA PILATO ILI AHUKUMIWE

Asubui inakaribia wakati Petro anamukana Yesu mara tatu. Watu wenye kufanyiza Sanhedrini wamemaliza hukumu yao yenye haipatane na sheria na wameondoka. Sasa ni asubui ya Siku ya Tano, wanakusanyika tena pengine ili kufanya ionekane kuwa hukumu yenye walifanya usiku inapatana na sheria. Yesu analetwa mbele yao.

Tena tribinali hiyo inamuuliza hivi: “Kama wewe ndiye Kristo utuambie.” Yesu anawajibu hivi: “Hata kama ningewaambia, hamungeamini hata kidogo. Zaidi ya hayo, kama ningewauliza, hamungenijibu.” Hata hivyo, bila kuogopa Yesu anajitambulisha kuwa ni yeye ndiye alitabiriwa katika andiko la Danieli 7:13. Anasema hivi: “Kuanzia sasa Mwana wa binadamu atakaa kwenye mukono wa kuume wenye nguvu wa Mungu.”—Luka 22:67-69; Matayo 26:63.

Wanaendelea kumuuliza hivi: “Kwa hiyo, je, wewe ndiye Mwana wa Mungu?” Yesu anajibu hivi: “Ninyi wenyewe munasema kwamba mimi ndiye.” Hilo linaonekana kuwa sababu yenye kufaa ya kumuua Yesu kwa kumushitaki kuwa amekufuru. Wanauliza hivi: “Sababu gani tutafute ushahidi zaidi?” (Luka 22:70, 71; Marko 14:64) Kwa hiyo, wanamufunga Yesu na kumupeleka kwa Gavana Muroma, Pontio Pilato.

Pengine Yuda Iskariote anaona namna Yesu anapelekwa kwa Pilato. Wakati Yuda anatambua kuwa Yesu amehukumiwa, anasikia huzuni sana na anapoteza tumaini. Hata hivyo, kuliko kumukaribia Mungu na kutubu kwa moyo wake wote, anaenda kurudisha vipande 30 vya feza. Yuda anaambia wakubwa wa makuhani hivi: “Nilitenda zambi wakati nilisaliti damu yenye haina kosa.” Lakini wanamujibu hivi kwa ukali: “Je, ile inatuangalia? Ile ni mambo yako!”—Matayo 27:4.

Yuda anatupa vipande hivyo 30 vya feza katika hekalu na kisha anaongeza zambi yake kwa kujaribu kujiua. Wakati Yuda anajaribu kujitundika, inawezekana kuwa tawi kwenye anafungia kamba linakatika. Mwili wake unaangukia kwenye majiwe makubwa yenye yalikuwa chini na unapasuka.—Matendo 1:17, 18.

 Ingali asubui sana wakati Yesu anapelekwa kwenye nyumba ya Pontio Pilato. Lakini Wayahudi wenye wanamupeleka huko wanakataa kuingia. Wanafikiri kwamba kuwa karibu na watu wa Mataifa kunaweza kuwachafua. Hilo lingewafanya wakose kula chakula cha tarehe 15 ya mwezi wa Nisani, siku ya kwanza ya Sikukuu ya Mikate Yenye Haina Chachu, yenye ilionwa kuwa sehemu ya kipindi cha Pasaka.

Pilato anatoka inje na kuwauliza hivi: “Munaleta shitaka gani juu ya mutu huyu?” Wanajibu hivi: “Kama mutu huyu hangekuwa mukosaji, hatungemutia katika mikono yako.” Pengine Pilato anajisikia kuwa wanajaribu kumulazimisha, kwa hiyo, anasema hivi: “Mumukamate ninyi wenyewe na mumuhukumu kulingana na sheria yenu.” Wayahudi wanafunua nia yao ya kumuua Yesu kwa kujibu hivi: “Sisi haturuhusiwe kumuua mutu yeyote.”—Yohana 18:29-31.

Kwa kweli, ikiwa wanamuua Yesu wakati wa sikukuu ya Pasaka, pengine hilo litaleta muvurugo kati ya watu. Lakini ikiwa wanaweza kuchochea Waroma wamuue Yesu kwa kumushitaki juu ya mambo ya politike, kwa sababu Waroma wanaruhusiwa kufanya hivyo, watu wataona kuwa haiko viongozi hao Wayahudi ndio wanamuhukumu Yesu kifo.

Viongozi hao wa dini hawamuambie Pilato kuwa wanamuhukumu Yesu kwa sababu amekufuru. Sasa wanatunga mashitaka mengine ya uongo. Wanasema hivi: “Tulimukuta mutu huyu [1] akileta muvurugo katika taifa letu na [2] kukataza watu kulipa Kaisari kodi, na [3] kusema kwamba yeye mwenyewe ni Kristo mufalme.”—Luka 23:2.

Kwa sababu Pilato anawakilisha Utawala wa Roma, iko na sababu ya kuhangaikia shitaka la kwamba Yesu anajiita kuwa mufalme. Kwa hiyo, Pilato anaingia tena katika nyumba, anamuita Yesu na kumuuliza hivi: “Wewe ndiye Mufalme wa Wayahudi?” Ni kama vile anasema hivi, ‘Umevunja sheria ya utawala kwa kujitangaza kuwa mufalme na kumupinga Kaisari?’ Pengine, ili kujua ikiwa Pilato alikuwa amesikia mambo mengi juu yake, Yesu anamuambia hivi: “Je, unauliza vile kwa kujitungia wewe mwenyewe, ao watu wengine walikuambia juu yangu?”—Yohana 18:33, 34.

Ili kuonyesha kuwa hajue mambo mengi juu ya Yesu lakini anapenda kujua, Pilato anajibu hivi: “Mimi siko Muyahudi, haiko vile?” Anaongeza hivi: “Taifa lako mwenyewe na wakubwa wa makuhani walikutia katika mikono yangu. Ulifanya nini?”—Yohana 18:35.

Yesu hajaribu kuepuka wazo kubwa, ni kusema, ufalme wake. Anajibu katika njia yenye bila shaka inamushangaza Gavana Pilato.