Kumbukumbu la Torati 4:1-49

  • Wanaambiwa watii (1-14)

    • Usisahau matendo ya Mungu (9)

  • Yehova anataka watu washikamane na yeye tu (15-31)

  • Hakuna Mungu mwingine isipokuwa Yehova (32-40)

  • Miji ya makimbilio upande wa mashariki wa Yordani (41-43)

  • Wanapewa Sheria (44-49)

4  “Sasa, Ee Israeli, sikiliza masharti na maamuzi ya hukumu yenye ninawafundisha kushika, ili muishi+ na kuingia na kuriti inchi yenye Yehova, Mungu wa mababu zenu, anawapatia ninyi.  Hamupaswe kuongeza kitu kwenye neno lenye ninawaamuru, wala hamupaswe kuondoa kitu kwenye neno hilo,+ ili mushike amri za Yehova Mungu wenu zenye ninawaamuru ninyi.  “Macho yenu wenyewe yameona mambo yenye Yehova alitenda katika jambo la Baali wa Peori; Yehova Mungu wenu aliharibu kila mutu katikati yenu mwenye alimufuata Baali wa Peori.+  Lakini ninyi wenye munashikamana kabisa na Yehova Mungu wenu, ninyi wote muko wazima leo.  Angalia, nimewafundisha masharti na maamuzi ya hukumu,+ kama vile Yehova Mungu wangu ameniamuru, ili muyashike katika inchi yenye mutariti.  Munapaswa kuyafuata kwa uangalifu,+ kwa sababu hilo litaonyesha kwamba muko na hekima+ na uelewaji+ mbele ya vikundi vya watu vyenye vitasikia kuhusu masharti haya yote, na watasema, ‘Kwa kweli taifa hili kubwa ni taifa la watu wenye hekima na uelewaji.’+  Kwa maana ni taifa gani kubwa lenye miungu yake iko karibu nalo kama vile Yehova Mungu wetu iko* karibu na sisi kila wakati wenye tunamuitia?+  Na ni taifa gani kubwa lenye liko na masharti na maamuzi ya hukumu yenye haki kama Sheria hii yote yenye ninatia mbele yenu leo?+  “Lakini tu ukuwe muangalifu na ujiangalie sana,* ili usisahau mambo yenye macho yako yameona na ili yasitoke katika moyo wako siku zote za maisha yako. Unapaswa pia kuyajulisha wana wako na wajukuu wako.+ 10  Siku yenye ulisimama mbele ya Yehova Mungu wako kule Horebu, Yehova aliniambia, ‘Kusanya watu pamoja mbele yangu ili niwafanye wasikie maneno yangu,+ kusudi wajifunze kuniogopa+ siku zote zenye wataishi juu ya udongo na kusudi wafundishe wana wao.’+ 11  “Kwa hiyo mulikaribia na kusimama kwenye sehemu ya chini ya mulima, na mulima huo ulikuwa unawaka moto mupaka kwenye mbingu zenyewe;* kulikuwa giza, wingu, weusi muzito.+ 12  Na Yehova akaanza kusema na ninyi kutoka katika moto.+ Mulisikia sauti ya maneno, lakini hamukuona umbo lolote+—kulikuwa sauti tu.+ 13  Na akawatangazia agano lake,+ lenye aliwaamuru mushike—zile Amri Kumi (10).*+ Kisha, akaziandika kwenye mabamba mbili ya majiwe.+ 14  Wakati huo Yehova aliniamuru niwafundishe masharti na maamuzi ya hukumu yenye munapaswa kushika katika inchi yenye mutaingia ili kuiriti. 15  “Kwa hiyo, mujiangalie sana*—kwa sababu hamukuona umbo lolote siku yenye Yehova alisema na ninyi kule Horebu kutoka katikati ya moto⁠— 16  ili musitende kwa upotovu kwa kujitengenezea sanamu ya kuchongwa yenye umbo ya mufano wowote, mufano wa mwanaume ao mwanamuke,+ 17  mufano wa munyama yeyote wa dunia ao mufano wa ndege yeyote mwenye anaruka katika anga,+ 18  mufano wa kitu chochote chenye kinatambaa juu ya udongo ao mufano wa samaki yeyote mwenye kuwa ndani ya maji chini ya dunia.+ 19  Na wakati unainua macho yako kuangalia mbinguni na kuona jua na mwezi na nyota—jeshi lote la mbinguni—usishawishiwe na kuviinamia na kuvitumikia.+ Yehova Mungu wako amevipatia vikundi vyote vya watu vyenye kuwa chini ya mbingu zote. 20  Lakini ninyi ndio watu wenye Yehova alichukua na kuwatosha katika tanuru ya kuyeyushia chuma, katika Misri, ili mukuwe watu wenye ni mali yake mwenyewe,*+ kama vile muko leo. 21  “Yehova alinikasirikia kwa sababu yenu,+ na akaapa kwamba sitavuka Yordani ao kuingia katika inchi ya muzuri yenye Yehova Mungu wako anakupatia kuwa uriti.+ 22  Kwa maana nitakufa katika inchi hii; sitavuka Yordani,+ lakini ninyi mutavuka na kuriti inchi hiyo ya muzuri. 23  Mukuwe waangalifu ili musisahau agano la Yehova Mungu wenu lenye alifanya pamoja na ninyi,+ na musijitengenezee sanamu ya kuchongwa, umbo ya kitu chochote chenye Yehova Mungu wako alikukataza.+ 24  Kwa maana Yehova Mungu wako ni moto wenye kuteketeza,+ Mungu mwenye anataka watu washikamane na yeye tu.+ 25  “Kama unazaa wana na wajukuu na kama mumeishi wakati murefu katika inchi na munatenda kwa uharibifu na kutengeneza sanamu ya kuchongwa+ ya aina yoyote na munatenda uovu mbele ya macho ya Yehova Mungu wako na hivyo kumukasirisha,+ 26  ninachukua mbingu na dunia kuwa mashahidi juu yenu leo kwamba hakika mutaharibiwa haraka katika inchi yenye munavuka Yordani ili kuiriti. Hamutaishi wakati murefu katika inchi hiyo, lakini mutaharibiwa kabisa.+ 27  Yehova atawasambaza kati ya vikundi vya watu,+ na ni watu kidogo tu kati yenu ndio wataokoka+ kati ya mataifa kwenye Yehova atakuwa amewafukuzia. 28  Kule mutalazimika kutumikia miungu ya miti na ya majiwe yenye ilitengenezwa na mikono ya wanadamu,+ miungu yenye haiwezi kuona wala kusikia wala kula wala kunusa. 29  “Kama munatafuta Yehova Mungu wako mukiwa kule, hakika mutamupata,+ kama unamutafuta kwa moyo wako wote na kwa nafsi* yako yote.+ 30  Wakati utakuwa katika mateso makubwa na mambo hayo yote yakuwe yamekupata katika siku zenye kuja, basi utamurudilia Yehova Mungu wako na kusikiliza sauti yake.+ 31  Kwa maana Yehova Mungu wako ni Mungu mwenye rehema.+ Hatakuacha wala kukuharibu wala kusahau agano lenye aliapia mababu zako.+ 32  “Sasa, uliza, kuhusu siku za zamani mbele ya wakati wako, kuanzia siku yenye Mungu aliumba mwanadamu juu ya dunia; tafuta kuanzia mwisho mumoja wa mbingu mupaka mwisho mwingine wa mbingu. Je, kuko jambo lolote kubwa kama hili lenye limekwisha kutokea ao kuko jambo lolote kama hili lenye limekwisha kusikiwa?+ 33  Je, kuko taifa lingine lolote lenye limekwisha kusikia sauti ya Mungu ikisema kutoka katika moto kama vile wewe uliisikia na kuendelea kuishi?+ 34  Ao je, Mungu amekwisha kujaribu kujichukulia taifa katikati ya taifa lingine kwa hukumu,* kwa alama, kwa miujiza,+ kwa vita,+ kwa mukono wenye nguvu,+ kwa mukono wenye kunyooshwa, na kwa matendo ya kuogopesha sana,+ kama vile Yehova Mungu wenu aliwafanyia kule Misri mbele ya macho yenu wenyewe? 35  Ninyi wenyewe mumeonyeshwa mambo hayo ili mujue kwamba Yehova ndiye Mungu wa kweli;+ hakuna mwingine isipokuwa yeye.+ 36  Alikufanya usikie sauti yake kutoka mbinguni ili akurekebishe, na katika dunia alikufanya uone moto wake mukubwa, na maneno yake uliyasikia kutoka katika moto.+ 37  “Kwa sababu alipenda mababu zako na amechagua uzao wao* kisha wao,+ ulitoshwa Misri kwa nguvu zake kubwa mbele ya macho yake. 38  Alifukuza mbele yako mataifa makubwa sana na yenye nguvu sana kuliko wewe, ili akuingize na kukupatia inchi yao kuwa uriti, kama vile hali iko leo.+ 39  Kwa hiyo, siku ya leo, ujue na utie katika moyo wako kwamba Yehova ndiye Mungu wa kweli juu mbinguni na chini duniani.+ Hakuna mwingine.+ 40  Unapaswa kushika masharti yake na amri zake zenye ninakuamuru leo, ili mambo yakuendee muzuri wewe na wana wako kisha wewe, kusudi ubakie wakati murefu katika inchi yenye Yehova Mungu wako anakupatia.”+ 41  Wakati huo Musa alitia pembeni miji tatu (3) upande wa mashariki wa Yordani.+ 42  Kama muuaji yeyote anaua mwanadamu mwenzake bila kukusudia na hakumuchukia zamani,+ anapaswa kukimbilia katika muji mumoja kati ya miji hiyo na kuishi.+ 43  Miji hiyo ni Beseri+ katika jangwa kwenye eneo tambarare la juu kwa ajili ya Warubeni, Ramoti+ katika Gileadi kwa ajili ya Wagadi, na Golani+ katika Bashani kwa ajili ya Wamanase.+ 44  Sasa hiyo ndiyo Sheria+ yenye Musa alitia mbele ya watu wa Israeli. 45  Hivi ni vikumbusho, masharti, na maamuzi ya hukumu yenye Musa alipatia Waisraeli kisha wao kutoka Misri,+ 46  katika eneo la Yordani, katika bonde lenye kuwa ngambo ingine ya Bet-peori,+ katika inchi ya Mufalme Sihoni wa Waamori, mwenye alikuwa anakaa Heshboni,+ mwenye Musa na Waisraeli walimushinda kisha kutoka Misri.+ 47  Na wakakamata inchi yake na inchi ya Mufalme Ogu+ wa Bashani, wafalme wawili wa Waamori wenye walikuwa katika eneo la upande wa mashariki wa Yordani, 48  kuanzia Aroeri,+ yenye kuwa kwenye mupaka wa Bonde la Arnoni,* kufikia kwenye Mulima Sioni, ni kusema, Hermoni,+ 49  na Araba yote katika eneo la mashariki ya Yordani, mupaka Bahari ya Araba,* kwenye sehemu ya chini ya miteremuko ya Pisga.+

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Ao “na kuangalia sana nafsi yako.”
Tnn., “mupaka kwenye moyo wa mbingu.”
Tnn., “yale Maneno Kumi.”
Ao “muangalie sana nafsi zenu.”
Ao “wa uriti wake.”
Ao “majaribu.”
Tnn., “mbegu yao.”
Ao “Bonde la Muto la Arnoni.”
Ni kusema, Bahari ya Chumvi, ao Bahari Yenye Kufa.