Cha Pili cha Mambo ya Nyakati 34:1-33

  • Yosia, mufalme wa Yuda (1, 2)

  • Mabadiliko yenye Yosia alifanya (3-13)

  • Kitabu cha Sheria kinapatikana (14-21)

  • Hulda anatoa unabii wa musiba (22-28)

  • Yosia anasomea watu kitabu (29-33)

34  Yosia+ alikuwa na miaka munane (8) wakati alikuwa mufalme, na alitawala kwa miaka makumi tatu na moja (31) katika Yerusalemu.+  Alifanya mambo yenye yalikuwa sawa mbele ya macho ya Yehova na alitembea katika njia za Daudi babu yake, na hakugeuka kuenda upande wa kuume wala upande wa kushoto.  Katika mwaka wa munane (8) wa utawala wake, wakati alikuwa angali kijana mudogo, alianza kumutafuta Mungu wa Daudi babu yake;+ na katika mwaka wa kumi na mbili (12), akaanza kutakasa Yuda na Yerusalemu+ kwa kuondoa mahali pa juu+ na miti mitakatifu,*+ sanamu za kuchongwa, na sanamu za metali.*  Tena, wakabomoa mazabahu za Mabaali mbele yake, na akakata vinara vya uvumba vyenye vilikuwa juu yazo. Pia akavunja vipande-vipande miti mitakatifu,* sanamu za kuchongwa, na sanamu za metali* na kuzifanya kuwa mavumbi na akayanyunyiza* juu ya makaburi ya wale wenye walikuwa wanazitolea zabihu.+  Na akateketeza kwa moto mifupa ya makuhani juu ya mazabahu zao.+ Basi akatakasa Yuda na Yerusalemu.  Na katika miji ya Manase, Efraimu,+ Simeoni, na mupaka Naftali, katika mabomoko yao ya pembeni-pembeni,  alibomoa mazabahu na kuponda miti mitakatifu* na sanamu za kuchongwa,+ na kuzifanya kuwa mavumbi; na akakata vinara vyote vya uvumba katika inchi yote ya Israeli,+ kisha akarudia Yerusalemu.  Katika mwaka wa kumi na munane (18) wa utawala wake, wakati alikuwa ametakasa inchi na hekalu,* alimutuma Shafani+ mwana wa Azalia, Maaseya mukubwa wa muji, na Yoa mwana wa Yoahazi karani ili kutengeneza nyumba ya Yehova Mungu wake.+  Wakakuja kwa Hilkia kuhani mukubwa na kumupatia feza zenye zilikuwa zimeletwa kwenye nyumba ya Mungu, zenye Walawi wenye walikuwa wanatumika wakiwa walinzi wa milango walikuwa wamekusanya kutoka kwa Manase, Efraimu, na Israeli wote wenye kubakia,+ na pia kutoka kwa Yuda, Benyamini, na wakaaji wa Yerusalemu. 10  Kisha wakazipatia wale wenye waliwekwa ili kusimamia kazi katika nyumba ya Yehova. Na wafanyakazi wenye walikuwa katika nyumba ya Yehova wakazitumia kurekebisha na kutengeneza nyumba hiyo. 11  Walizipatia mafundi na wajenzi ili wanunue majiwe yenye kuchongwa na mbao kwa ajili ya vibanio na kujenga kwa vipande vikubwa vya miti nyumba zenye wafalme wa Yuda walikuwa wameacha ziharibike.+ 12  Na watu hao walifanya kazi hiyo kwa uaminifu.+ Juu yao kuliwekwa Walawi Yahati na Obadia wa Wamerari,+ na Zekaria na Meshulamu wa Wakohati,+ ili watumike wakiwa waangalizi. Na Walawi, wote wenye walikuwa wapiga-muziki wenye ufundi,+ 13  walisimamia wafanyakazi wa kawaida* na walikuwa waangalizi wa watu wote wenye walikuwa wanafanya kazi katika kila namna ya utumishi; na wamoja kati ya Walawi walikuwa waandishi, maofisa, na walinzi wa milango mikubwa.+ 14  Wakati walikuwa wanatosha feza zenye zilikuwa zimeletwa kwenye nyumba ya Yehova,+ Hilkia kuhani alipata kitabu cha Sheria ya Yehova+ yenye ilipewa kupitia* Musa.+ 15  Kwa hiyo Hilkia akamuambia Shafani mwandishi: “Nimepata kitabu cha Sheria katika nyumba ya Yehova.” Basi Hilkia akamupatia Shafani kitabu hicho. 16  Kisha Shafani akamupelekea mufalme kitabu hicho na kumuambia: “Watumishi wako wanafanya kila jambo lenye walipewa kufanya. 17  Wamemwanga feza zenye zilipatikana katika nyumba ya Yehova, na wamezipatia wale wenye waliwekwa, na wale wenye kufanya kazi.” 18  Pia, Shafani mwandishi akamuambia mufalme: “Kuko kitabu chenye Hilkia kuhani amenipatia.”+ Kisha Shafani akaanza kukisoma mbele ya mufalme.+ 19  Wakati tu mufalme alisikia maneno ya ile Sheria, akapasua nguo zake.+ 20  Kisha mufalme akamuagiza hivi Hilkia, Ahikamu+ mwana wa Shafani, Abdoni mwana wa Mika, Shafani mwandishi, na Asaya mutumishi wa mufalme: 21  “Muende, mumuulize Yehova kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu wenye wamebakia katika Israeli na katika Yuda kuhusiana na maneno ya kitabu chenye kimepatikana; kwa maana kasirani kali ya Yehova yenye itamwangwa juu yetu ni kubwa kwa sababu mababu zetu hawakutimiza neno la Yehova kwa kushika mambo yote yenye yameandikwa katika kitabu hiki.”+ 22  Basi Hilkia, pamoja na wale wenye walitumwa na mufalme, wakaenda kwa Hulda nabii mwanamuke.+ Alikuwa bibi ya Shalumu mwana wa Tikva mwana wa Harhasi, mutunzaji wa chumba cha nguo, na alikuwa anakaa katika Eneo la Pili la Yerusalemu; na wakasema naye kule.+ 23  Akawaambia: “Yehova Mungu wa Israeli anasema, ‘Mumuambie mutu mwenye aliwatuma ninyi kwangu: 24  “Yehova anasema hivi: ‘Nitaleta musiba juu ya mahali hapa na juu ya wakaaji wake,+ laana zote zenye zimeandikwa katika kitabu+ chenye walisoma mbele ya mufalme wa Yuda. 25  Kwa sababu wameniacha+ na wanachoma zabihu ili zitoe moshi kwa ajili ya miungu mingine ili kunikasirisha+ kwa kazi zote za mikono yao, kasirani yangu kali itamwangika mahali hapa na haitazimwa.’”+ 26  Lakini mufalme wa Yuda mwenye aliwatuma ninyi kumuuliza Yehova, munapaswa kumuambia hivi: “Yehova Mungu wa Israeli anasema hivi: ‘Kuhusu maneno yenye umesikia,+ 27  kwa sababu moyo wako ulikuwa musikivu* na ulijinyenyekeza mbele ya Mungu wakati ulisikia maneno yake juu ya mahali hapa na wakaaji wake na ukajinyenyekeza mbele yangu na ukapasua nguo zako na kulia mbele yangu, mimi pia nimekusikia,+ ni vile Yehova anasema. 28  Ndiyo sababu nitakukusanya pamoja na mababu zako,* na utalalishwa katika kaburi lako kwa amani, na macho yako hayataona musiba wote wenye nitaleta juu ya mahali hapa na wakaaji wake.’”’”+ Kisha wakamuletea mufalme jibu hilo. 29  Basi mufalme akatuma ujumbe na kuita wazee wote wa Yuda na Yerusalemu.+ 30  Kisha mufalme akapanda kuenda kwenye nyumba ya Yehova pamoja na wanaume wote wa Yuda, wakaaji wa Yerusalemu, makuhani, Walawi⁠—watu wote, wadogo na pia wakubwa. Akasoma katika masikio yao maneno yote ya kitabu cha agano chenye kilikuwa kimepatikana katika nyumba ya Yehova.+ 31  Mufalme akasimama mahali pake na akafanya agano*+ mbele ya Yehova, kwamba atamufuata Yehova na kushika amri zake, vikumbusho vyake, na masharti yake kwa moyo wake wote na kwa nafsi* yake yote+ kwa kutimiza maneno ya agano hilo yenye yalikuwa yameandikwa katika kitabu hicho.+ 32  Zaidi ya hayo, akafanya watu wote wenye walikuwa katika Yerusalemu na Benyamini wakubali agano hilo. Na wakaaji wa Yerusalemu wakatenda kulingana na agano la Mungu, Mungu wa mababu zao.+ 33  Kisha Yosia akaondoa vitu vyote vyenye kuchukiza* katika inchi zote zenye zilikuwa za Waisraeli,+ na akafanya watu wote katika Israeli wamutumikie Yehova Mungu wao. Wakati wote wa maisha yake* hawakugeuka na kuacha kumufuata Yehova Mungu wa mababu zao.

Maelezo ya Chini

Ao “sanamu za kuyeyushwa.”
Ao “sanamu za kuyeyushwa.”
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Angalia Maana ya Maneno.
Tnn., “nyumba.”
Ao “wabeba-mizigo.”
“kwa mukono wa.”
Tnn., “teketeke.”
Haya ni maneno ya kishairi yenye kumaanisha kifo.
Ao “akafanya upya lile agano.”
Ao “sanamu zote.”
Tnn., “Siku zake zote.”