Ona video zinazopatikana

Maagizo kwa Ajili ya Mukutano Utumishi na Maisha ya Mukristo

Maagizo kwa Ajili ya Mukutano Utumishi na Maisha ya Mukristo

Habari Zenye Kuwa Ndani

 

Fungu

Maneno ya Utangulizi

 2

Utajiri wa Neno la Mungu

 3

Tujitoe Kabisa Katika Kazi ya Kuhubiri

 4

Maisha ya Mukristo

 5

Maneno ya Kumalizia

 6

Fanya Bidii Katika Kusoma na Kufundisha

 7

Mashauri

 8

Wakati

 9

Wakati Mwangalizi wa Muzunguko Anatembelea Kutaniko

 10

Juma la Mukusanyiko wa Muzunguko ao wa Eneo

 11

Juma la Ukumbusho

 12

Mwangalizi wa Mukutano Utumishi na Maisha

 13

Musimamizi wa Mukutano Utumishi na Maisha

 14

Muratibu wa Baraza la Wazee

 15

Mushauri Musaidizi

 16

Masomo mu Jumba la Pili ao la Tatu

 17

Video

 18

1. Mukutano Utumishi na Maisha ya Mukristo utaendeshwa namna inaonyeshwa mu Utumishi na Maisha ya Mukristo​—Buku la Mukutano na kupatana na maagizo yenye inaonyeshwa hapa chini. Inafaa kutia moyo wahubiri wote wakuwe tayari kupitisha vipindi. Wengine wenye wanahuzuria kwa ukawaida mikutano ya kutaniko wanaweza kupitisha vipindi kama wanakubali mafundisho ya Biblia na kama maisha yao inapatana na kanuni za Kikristo.​—be uku. 282.

 2. Maneno ya Utangulizi: Isipite dakika 3. Kila juma, kisha wimbo na sala ya kwanza, musimamizi wa Mukutano Utumishi na Maisha anapaswa kusema mambo fulani yenye itapatia watu hamu ya kufuata programu ya ile siku, na atakazia ulizo yenye iko ku Karatasi ya Majibu ya Mukutano Utumishi na Maisha ya Mukristo.

 3. Utajiri wa Neno la Mungu:

  • Hotuba: Dakika 10. Buku la Mukutano linatoa kichwa na maelezo mafupi juu ya mambo makubwa mbili ao tatu ya kuzungumuzia. Hii hotuba inapaswa kupewa muzee ao mutumishi wa huduma mwenye iko na uwezo wa kuipitisha muzuri. Wakati tunaanza kitabu kipya cha Biblia mu usomaji wa Biblia wa kila juma, video ya utangulizi ya kile kitabu itaonyeshwa. Musemaji anaweza kuonyesha namna gani mambo yenye iko mu ile video inapatana na kichwa cha habari. Lakini, asikose kuzungumuzia mawazo yote yenye inaonyeshwa ku plan ya hotuba yake mu buku la mukutano. Tena, kama wakati unaruhusu, anapaswa kuzungumuzia picha na mawazo ingine ya Biblia yenye imeongezwa juu ya kukamilisha hotuba yake.

  •   Chimba ili Kutapa Mali ya Kiroho: Dakika 8. Ni sehemu ya maulizo na majibu. Mwenye kuitoa hatatanguliza kwa kusema mambo yenye sehemu yake itazungumuzia na hatamalizia kwa kurudilia kwa kifupi mambo yenye imezungumuziwa. Hii sehemu inapaswa kutolewa na muzee ao mutumishi wa huduma mwenye iko na uwezo wa kuipitisha muzuri. Kulingana na mahitaji ya kutaniko, anaweza kuamua ni ku ulizo gani atakawia kidogo, ao ni ku ulizo gani hatakawia. Lakini, anapaswa kuuliza maulizo yote ine. Tena, anapaswa kuamua kama ni lazima kusoma maandiko yote ya maulizo mbili ya kwanza ao hapana. Maelezo ya ndugu na dada haipaswe kupitisha segonde 30.

  • Usomaji wa Biblia: Isipite dakika 4. Ndugu njo anapaswa kufanya hiki kipindi. Mwanafunzi atasoma sehemu yake bila kusema maneno ya utangulizi ao ya kumalizia. Musimamizi wa mukutano atatafuta zaidi sana kusaidia wanafunzi wasome bila makosa, wasome kwa njia yenye inaeleweka, wasome bila kukwala-kwala, wakazie mambo makubwa, wabadilishe sauti, wajue ni fasi gani inaomba kutua, na wasome kwa njia ya kawaida.

  4. Tujitoe Kabisa Katika Kazi ya Kuhubiri: Isipite dakika 15. Hii sehemu inapatia wahubiri wote nafasi ya kufanya mazoezi juu ya namna ya kuhubiri na inawasaidia wakomalishe ufundi wao wa kuhubiri na kufundisha. Wanafunzi watatumia mapendekezo yenye kupatikana ku ukurasa wa kwanza wa Buku la Mukutano ili kufanya sehemu kumutembelea mutu mara ya kwanza na kumurudilia mutu. Wahubiri wanaweza kuamua kama watatumia ao kama hawatatumia moja kati ya vichapo ao video zenye kuwa katika Vyombo Vyetu vya Kufundishia. Buku la Mukutano litaonyesha kama kila kipindi kitafanya dakika ngapi, na wakati fulani linaweza kutoa maagizo ingine ya kufuata. Haiko lazima wanafunzi waongeze mawazo ingine ku ile yenye imeonyeshwa juu tu wamalizie dakika zenye walipewa. Maonyesho ingine yenye kutayarishwa muzuri inaweza kumalizika mbele ya wakati, pengine mbele ya dakika moja, ao zaidi. Kama ni lazima, wazee wa kutaniko wanaweza kupewa migao ya wanafunzi.

  • Video za Namna ya Kuanzisha Mazungumuzo: Kila mwezi, mu majuma ya kufuatana, video za namna ya kuanzisha mazungumuzo zitaonyeshwa na kuzungumuziwa. Zile video zitaonyesha namna ya kumutembelea mutu mara ya kwanza, namna ya kumurudilia mutu mara ya kwanza, na mara ya pili. Sehemu hii itaongozwa na musimamizi wa Mukutano Utumishi na Maisha.

  • Kumutembelea Mutu Mara ya Kwanza: Ndugu ao dada njo mwenye anaweza kupitisha hiki kipindi. Kama ni ndugu, musikilizaji wake anapaswa kuwa mwanaume ao mutu wa familia yake; na kama ni dada, musikilizaji wake anapaswa kuwa mwanamuke ao mutu wa familia yake. Mwanafunzi na musikilizaji wake wanaweza kukaa ao kusimama. Mwanafunzi atasalimia mwenye nyumba kulingana na desturi za kwenu. Mazungumuzo ya mwanafunzi itategemea namna ya kuanzisha mazungumuzo yenye kupatikana ku ukurasa wa kwanza wa buku la mukutano.

  • Kumurudilia Mutu Mara ya Kwanza: Ndugu ao dada njo mwenye anaweza kupitisha hiki kipindi. Kama ni ndugu, musikilizaji wake anapaswa kuwa mwanaume ao mutu wa familia yake; na kama ni dada, musikilizaji wake anapaswa kuwa mwanamuke ao mutu wa familia yake. (km 6/97 uku. 2) Mwanafunzi na musikilizaji wake wanaweza kukaa ao kusimama. Mwanafunzi anapaswa kuonyesha mambo ya kusema wakati wa kumurudilia mutu mwenye alipendezwa wakati alitembelewa mara ya kwanza. Mazungumuzo ya mwanafunzi itategemea namna ya kuanzisha mazungumuzo yenye kupatikana ku ukurasa wa kwanza wa Buku la Mukutano Utumishi na Maisha.

  •   Kumurudilia Mutu Mara ya Pili: Ndugu ao dada njo mwenye anaweza kupitisha hiki kipindi. Kama ni ndugu, musikilizaji wake anapaswa kuwa mwanaume ao mutu wa familia yake; na kama ni dada, musikilizaji wake anapaswa kuwa mwanamuke ao mutu wa familia yake. (km 6/97 uku. 2) Mwanafunzi na musikilizaji wake wanaweza kukaa ao kusimama. Mwanafunzi anapaswa kuonyesha mambo ya kusema wakati wa kumurudilia mutu mwenye alipendezwa wakati alirudiliwa mara ya kwanza. Mazungumuzo ya mwanafunzi itategemea namna ya kuanzisha mazungumuzo yenye kupatikana ku ukurasa wa kwanza wa buku la mukutano.

  • Funzo la Biblia: Ndugu ao dada njo mwenye anaweza kupitisha hiki kipindi. Kama ni ndugu, musikilizaji wake anapaswa kuwa mwanaume ao mutu wa familia yake; na kama ni dada, musikilizaji wake anapaswa kuwa mwanamuke ao mutu wa familia yake. (km 6/97 uku. 2) Mwanafunzi na musikilizaji wake wanaweza kukaa ao kusimama. Hiki kipindi kitaonyesha namna muhubiri anaongoza funzo la Biblia lenye limekwisha kuanzishwa. Haiko lazima mwanafunzi aseme maneno ya utangulizi ao ya kumalizia, anaweza kufanya vile kama somo yenye alipewa inamuomba kufanya vile. Haiko lazima kusoma kwa sauti mafungu yote yenye kuonyeshwa, hata kama haiko mubaya kufanya vile. Ya lazima ni kuonyesha ufundi mbalimbali wa kufundisha muzuri.

  • Hotuba: Ndugu njo anapaswa kupitisha hiki kipindi, na atakipitisha sawa vile hotuba mbele ya kutaniko.

  5. Maisha ya Mukristo: Kisha wimbo, hii sehemu ya dakika 15 itakuwa inakuwa na kipindi kimoja ao viwili vya kusaidia wasikilizaji wajue namna ya kutumikisha Neno la Mungu mu maisha yao. Kama hakuna maagizo fulani yenye kuonyeshwa, vile vipindi vinaweza kupewa wazee ao watumishi wa huduma wenye wako na uwezo wa kuvipitisha muzuri. Lakini kama ni mahitaji ya kutaniko, inapaswa kupitishwa na muzee.

  • Funzo la Biblia la Kutaniko: Dakika 30. Hii sehemu inapaswa kupewa muzee mwenye iko na uwezo wa kuiongoza muzuri. (Mu makutaniko yenye haina wazee wengi, watumishi wa huduma wenye wako na uwezo wa kuiongoza muzuri wanaweza kutumiwa.) Baraza la wazee linapaswa kuchagua ni nani wanastahili kuongoza Funzo la Biblia la Kutaniko. Ndugu wenye kuchaguliwa wanapaswa kuwa na uwezo wa kuongoza funzo muzuri kwa kuheshimia wakati, kukazia maandiko ya musingi, na kusaidia wasikilizaji waone namna ya kutumikisha habari yenye kuzungumuziwa. Wenye kuongoza watachunguza maagizo yenye imekwisha kuchapishwa juu ya namna ya kuongoza Funzo la Munara wa Mulinzi juu wapate kanuni za kuwasaidia kuongoza muzuri. Ikiwezekana, ni muzuri kila juma kubadilisha kiongozi na musomaji. Kama musimamizi wa Mukutano Utumishi na Maisha anaomba funzo lifupishwe, kiongozi ataamua namna ya kufanya juu ya kulifupisha. Anaweza kuamua mafungu fulani isisomewe.

  6. Maneno ya Kumalizia: Isipite dakika 3. Musimamizi wa Mukutano Utumishi na Maisha atarudilia mambo fulani ya lazima yenye ilizungumuziwa ku mukutano, na pia ulizo na jibu yenye kuwa ku Karatasi ya Majibu ya Mukutano Utumishi na Maisha. Ataonyesha pia mambo fulani yenye itazungumuziwa ku mukutano juma ya kufuata, kwa mufano anaweza kutaja ulizo lenye litajibiwa ile juma. Kama wakati unaruhusu, anaweza kutaja majina ya wanafunzi wenye watakuwa na vipindi mu juma ya kufuata. Musimamizi wa mukutano njo mwenye atatoa matangazo ya lazima ao kusoma barua fulani kama ni lazima, isipokuwa apewe maagizo tofauti. Matangazo ya kawaida, kwa mufano yenye inahusu mikutano ya mahubiri ao usafi, haipaswe kutangazwa  ku jukwaa, lakini inapaswa kuwekwa ku ubao wa matangazo. Musimamizi akiona kama haitawezekana kupitisha matangazo yote ao kusoma barua zote mu dakika za kumalizia zenye amepewa, anaweza kuomba ndugu wenye watapitisha migao mu sehemu Maisha ya Mukristo wapunguze wakati wao ikiwezekana juu apate wakati wa kufanya ile matangazo. (Ona  fungu la 5 na  la 9.) Mukutano utamalizika kwa wimbo na sala.

 7. Fanya Bidii Katika Kusoma na Kufundisha: Kuanzia juma ya tarehe 7 Mwezi wa 1, 2019, musimamizi wa Mukutano Utumishi na Maisha atakuwa anatumia broshua Kufundisha juu ya kupongeza na kushauria wanafunzi. Kila mwanafunzi atakuwa anatumikia somo yenye kupatikana mu buku la mukutano, mu paranteze ku mwisho ya maagizo yenye inaonyesha namna kipindi chake kinapaswa kupitishwa. Mu juma ya kwanza ya kila mwezi, musimamizi wa mukutano Utumishi na Maisha atazungumuzia somo moja ya broshua Kufundisha pamoja na kutaniko. Musimamizi hatakuwa anaandika kitu mu sehemu “Andika Somo Yenye Ulishatumikia,” ni mwanafunzi njo atakuwa anajaza ile sehemu.

  8. Mashauri: Kisha kila kipindi cha mwanafunzi, musimamizi wa Mukutano Utumishi na Maisha iko na dakika moja hivi juu ya kumushukuru na kumutolea mashauri kwa kutumia broshua Kufundisha. Wakati musimamizi anaalika mwanafunzi apitishe kipindi chake, hataonyesha somo yenye alipewa. Lakini, kisha mwanafunzi kupitisha kipindi chake na kisha kumupongeza, musimamizi anaweza kuonyesha somo yenye mwanafunzi alikuwa anatumikia na kutaja mambo yenye inaonyesha kama aliitumikia muzuri, ao kumuonyesha kwa upole juu ya nini itakuwa muzuri aendelee kutumikia ile somo. Musimamizi anaweza pia kuzungumuzia mambo ingine ya muzuri yenye mwanafunzi alifanya mu onyesho yenye anawaza kama inaweza kusaidia mwanafunzi na kutaniko. Anaweza kupatia mwanafunzi mashauri ingine kipekee yenye inatoka mu broshua Kufundisha ao kitabu Shule ya Huduma, atafanya vile kisha mukutano ao wakati ingine. Ile mashauri itahusu somo yenye alipewa ao somo ingine.​—Juu ya kupata habari zaidi kuhusu daraka la mwangalizi wa Mukutano Utumishi na Maisha na daraka la mushauri musaidizi, ona  fungu la 13 na  16.

    9. Wakati: Hakuna sehemu yenye inapaswa kupitisha wakati, hata mashauri ya musimamizi haipaswe kupitisha wakati. Kama wakati inaisha, musimamizi atakatiza mwanafunzi kwa busara. Kama ndugu wengine wenye kupitisha migao wanaponda wakati, mushauri musaidizi anapaswa kuwashauria kipekee. Mukutano wote, kuchanga nyimbo na sala, unapaswa kufanya saa 1 na dakika 45.

 10. Wakati Mwangalizi wa Muzunguko Anatembelea Kutaniko: Kama mwangalizi wa muzunguko anatembelea kutaniko, programu itaendeshwa namna imeonyeshwa mu Buku la Mukutano Utumishi na Maisha, isipokuwa tu: Mu sehemu Maisha ya Mukristo, hakutakuwa Funzo la Biblia la Kutaniko; hotuba ya utumishi ya mwangalizi wa muzunguko ya dakika 30 itakamata ile nafasi. Mbele hotuba ya utumishi ya mwangalizi wa muzunguko ianze, musimamizi wa Mukutano Utumishi na Maisha atarudilia mambo fulani yenye ilizungumuziwa, ataonyesha mambo fulani yenye itazungumuziwa mu juma ya kufuata, atapitisha matangazo ya lazima na kusoma barua zenye zinapaswa kusomwa, kisha ataalika mwangalizi wa muzunguko. Kisha hotuba ya utumishi, mwangalizi wa muzunguko atamalizia mukutano kwa wimbo wenye atachagua. Hakutakuwa masomo mu jumba la pili ao la tatu. Kama kutaniko iko na kikundi cha luga ingine, kile kikundi kitafanya mikutano yake kama kawaida. Lakini, kitajiunga na kutaniko juu ya kusikiliza hotuba ya utumishi ya mwangalizi wa muzunguko.

  11. Juma la Mukusanyiko wa Muzunguko ao wa Eneo: Hakutakuwa mukutano wowote wa kutaniko mu juma la mukusanyiko wa muzunguko ao wa eneo. Habari zenye zilipangwa kwa ajili ya mikutano ya ile juma zinapaswa kuchunguzwa wakati wa funzo la pekee ao wakati wa ibada ya familia.

 12. Juma la Ukumbusho: Kama Ukumbusho unaangukia mu siku moja kuanzia Siku ya Kwanza mupaka Siku ya Tano, hakutakuwa mukutano Utumishi na Maisha. Lakini, mikutano kwa ajili ya mahubiri inapaswa kufanywa siku ya Ukumbusho.

  13. Mwangalizi wa Mukutano Utumishi na Maisha: Baraza la wazee linapaswa kuchagua muzee mumoja akuwe mwangalizi wa Mukutano Utumishi na Maisha. Daraka yake ni kuhakikisha kama huu mukutano unapangwa muzuri na kuongozwa kulingana na maagizo yenye iko mu hii fomu. Anapaswa kupashana habari kwa ukawaida na mushauri musaidizi. Wakati Buku la Mukutano la mwezi fulani linatokea, mwangalizi wa Mukutano Utumishi na Maisha anapaswa kupanga wanafunzi wenye watapitisha vipindi mu ile mwezi. (Ona  fungu la 4.) Mwanafunzi anapaswa kujulishwa kama iko na kipindi majuma 3 hivi mbele, kupitia fomu Utumishi na Maisha ya Mukristo​—Karatasi ya Mugao (S-89).

 14. Musimamizi wa Mukutano Utumishi na Maisha: Kila juma, muzee mumoja atasimamia Mukutano Utumishi na Maisha. (Mu makutaniko yenye haina wazee wengi, watumishi wa huduma wenye wako na uwezo wanaweza kuombwa wasimamie mukutano, kama ni lazima.) Musimamizi anapaswa kutayarisha maneno ya utangulizi na ya kumalizia na maulizo yenye atauliza wakati wa kuzungumuzia video zenye kuonyesha namna ya kuanzisha mazungumuzo ao video ya kutanguliza somo fulani mu broshua Kufundisha. Atatanguliza pia kila sehemu, na kulingana na hesabu ya wazee mu baraza, anaweza kupitisha sehemu fulani za mukutano. Maelezo yake kisha sehemu fulani na mbele ya kualika sehemu ingine inapaswa kuwa ya mufupi sana. Baraza la wazee litaamua ni wazee gani njo wako na uwezo wa kusimamia muzuri mukutano. Wazee wenye watachaguliwa watakuwa wanasimamia mukutano kwa kubadilishana. Kulingana na hali ya kwenu, mwangalizi wa Mukutano Utumishi na Maisha anaweza kuwa anasimamia mukutano mara mingi kuliko wazee wengine. Kama muzee fulani iko na uwezo wa kuongoza muzuri Funzo la Biblia la Kutaniko, kuko uwezekano mukubwa kwamba anaweza pia kuwa musimamizi wa mukutano. Hata hivyo, tafazali, mujue kama musimamizi wa mukutano anapaswa kupongeza wanafunzi na kuwapatia mashauri kwa upendo. Anapaswa pia kuhakikisha kama mukutano unamalizika kwa wakati. (Ona  fungu la 6 na  la 9.) Kama musimamizi anapenda, na kama kuko fasi ya kutosha ku jukwaa (estrade), munaweza kutia mikro ingine ku jukwaa juu musimamizi aitumie ili kutanguliza sehemu ya kufuata wakati ndugu mwenye atatoa ile sehemu iko anaenda ku kinara (pupitre) cha musemaji. Tena, kama musimamizi anapenda, anaweza kukaa ku meza wakati wa Usomaji wa Biblia na wakati wa sehemu Tujitoe Kabisa Katika Kazi ya Kuhubiri. Ile inaweza kusaidia kukomboa wakati.

 15. Muratibu wa Baraza la Wazee: Muratibu wa baraza la wazee iko na daraka la kupanga wenye watapitisha migao yote yenye iko mu buku la mukutano, isipokuwa tu vipindi vya wanafunzi. Anapaswa pia kupanga mwenye atasimamia mukutano kila juma, na atamuchagua kati ya wazee wenye wamekubaliwa na baraza. Kwa kushirikiana na mwangalizi wa Mukutano Utumishi na Maisha, muratibu wa baraza la wazee anapaswa kuhakikisha kama programu ya mikutano yote imetiwa ku ubao wa matangazo.

   16. Mushauri Musaidizi: Ikiwezekana, muzee mwenye ni musemaji mwenye kuwa na uzoefu njo anapaswa kuchaguliwa kuwa mushauri musaidizi. Kazi yake ni kushauria wazee na watumishi wa huduma kipekee, kama ni lazima, kuhusiana na migao yoyote ya ufundishaji yenye walipewa, ikuwe mugao ku Mukutano Utumishi na Maisha, ao hotuba ya watu wote, ao kuongoza funzo la Munara wa Mulinzi ao Funzo la Biblia la Kutaniko, ao kusoma mafungu ku mikutano. (Ona  fungu la 9.) Kama wazee wengi mu kutaniko ni wasemaji na walimu wazuri, munaweza kubadilisha mushauri musaidizi kila mwaka. Haiko lazima mushauri musaidizi akuwe anashauria ndugu kisha kila mugao.

 17. Masomo mu Jumba la Pili ao la Tatu: Kulingana na hesabu ya wanafunzi, kutaniko linaweza kupanga wanafunzi wengine wapitishe vipindi mu jumba la pili ao jumba la tatu. Kila jumba linapaswa kuwa na mushauri mwenye iko na uwezo wa kusimamia muzuri; na ni muzuri zaidi akuwe muzee. Kama ni lazima, hata mutumishi wa huduma mwenye iko kabisa na uwezo wa kusimamia muzuri anaweza kutumiwa. Baraza la wazee linapaswa kuamua ni nani anaweza kushugulikia ile daraka na kama ni lazima kubadilishana ao hapana. Mushauri anapaswa kufuata muongozo wenye kupatikana mu  fungu la 8. Kama kutaniko limepanga kukuwe jumba la pili na jumba la tatu, wanafunzi wataombwa kuenda mu jumba la pili ao jumba la tatu kisha sehemu Chimba ili Kupata Mali ya Kiroho, ya Utajiri wa Neno la Mungu. Watarudia mu jumba la kwanza kisha sehemu Tujitoe Kabisa Katika Kazi ya Kuhubiri. Wakati inaomba kuona video, wale wenye wako mu jumba la pili ao la tatu wanapaswa kuifuatia mu jumba la pili ao la tatu. Kisha, kama inawezekana, watafuata mazungumuzo yenye iko inapitika mu jumba la kwanza yenye inahusu ile video. Lakini kama haiwezekane, mushauri ataonyesha video kupitia chombo cha kielektroniki, kisha ataongoza mazungumuzo.

 18. Video: Video zitatumiwa mu hii mukutano. Zile video zitapatikana ku JW Library na mutu anaweza kuziangalia kwa kutumia vyombo mbalimbali vya kielektroniki. Kisha kufuata zile video ku Mukutano Utumishi na Maisha, zinaweza kuonyeshwa wakati fulani ku mikutano kwa ajili ya mahubiri.