Kulingana na Yohana 19:1-42

  • Yesu anapigwa mijeledi na anachekelewa (1-7)

  • Pilato anamuuliza tena Yesu maulizo (8-16a)

  • Yesu anapigwa misumari kwenye muti kule Golgota (16b-24)

  • Yesu anakamata mipango kwa ajili ya mama yake (25-27)

  • Kifo cha Yesu (28-37)

  • aziko ya Yesu (38-42)

19  Kisha Pilato akamukamata Yesu na kumupiga mijeledi.+  Na maaskari wakasuka taji la miiba, na kuliweka juu ya kichwa chake na wakamuvalisha nguo ya rangi ya zambarau,+  na walikuwa wanakuja na kusema: “Jambo, wewe Mufalme wa Wayahudi!” Pia walikuwa wanamupiga makofi kwenye uso.+  Pilato akaenda tena inje na kuwaambia: “Muone! Ninamuleta inje kwenu ili mujue kwamba sione kosa lolote ndani yake.”+  Basi Yesu akakuja inje, akiwa amevaa taji la miiba na nguo ya rangi ya zambarau. Na Pilato akawaambia: “Muangalie! Mwanaume!”  Lakini, wakati wakubwa wa makuhani na maofisa walimuona, wakasema kwa sauti kubwa: “Auawe kwenye muti! Auawe kwenye muti!”*+ Pilato akawaambia: “Mumukamate ninyi wenyewe na mumuue,* kwa maana mimi sione kosa lolote ndani yake.”+  Wayahudi wakamujibu: “Sisi tuko na sheria, na kulingana na sheria anapaswa kufa,+ kwa sababu alijifanya mwenyewe kuwa mwana wa Mungu.”+  Wakati Pilato alisikia mambo yenye walikuwa wanasema, akaogopa hata zaidi,  na akaingia tena ndani ya makao ya gavana na kumuuliza Yesu: “Umetoka wapi?” Lakini Yesu hakumujibu.+ 10  Basi Pilato akamuambia: “Unakataa kusema na mimi? Haujue kama niko na mamlaka ya kukufungua na niko na mamlaka ya kukuua?”* 11  Yesu akamujibu: “Wewe haungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama haungepewa hiyo kutoka juu. Ndiyo sababu mutu mwenye alinitia katika mikono yako iko* na zambi kubwa zaidi.” 12  Kwa sababu hiyo, Pilato akaendelea kutafuta njia ya kumufungua, lakini Wayahudi wakasema kwa sauti kubwa: “Kama unamufungua mutu huyu, wewe hauko rafiki ya Kaisari. Kila mutu mwenye anajifanya mwenyewe kuwa mufalme anasema mubaya juu ya* Kaisari.”+ 13  Kwa hiyo, kisha Pilato kusikia maneno hayo, akamuleta Yesu inje, na akakaa juu ya kiti cha hukumu mahali kwenye kunaitwa Sakafu* ya Jiwe, lakini katika Kiebrania, Gabata. 14  Sasa ilikuwa siku ya Matayarisho+ ya Pasaka; karibu saa ya sita (6).* Na akaambia Wayahudi: “Muone! Mufalme wenu!” 15  Lakini, wakasema kwa sauti kubwa: “Umuondoe! Umuondoe! Auawe kwenye muti!”* Pilato akawaambia: “Niue mufalme wenu?” Wakubwa wa makuhani wakajibu: “Sisi hatuna mufalme isipokuwa Kaisari.” 16  Kisha akamutia katika mikono yao ili wamuue kwenye muti.+ Basi wakamukamata Yesu. 17  Akajibebea mwenyewe muti wa mateso,* akaenda mahali kwenye kunaitwa Mufupa wa Kichwa,+ kwenye katika Kiebrania kunaitwa Golgota.+ 18  Pale wakamupigilia misumari kwenye muti,+ na watu wawili pembeni yake, mumoja upande wa kuume na mwingine upande wa kushoto, na Yesu alikuwa katikati.+ 19  Pia, Pilato akaandika tangazo na kuliweka juu ya muti huo wa mateso.* Liliandikwa: “Yesu Munazareti Mufalme wa Wayahudi.”+ 20  Wayahudi wengi walisoma tangazo hilo, kwa sababu mahali Yesu alipigiliwa misumari kwenye muti palikuwa karibu na muji, na liliandikwa katika Kiebrania, katika Kilatini, na katika Kigiriki. 21  Lakini, wakubwa wa makuhani wa Wayahudi wakamuambia Pilato: “Usiandike, ‘Mufalme wa Wayahudi,’ lakini uandike kwamba alisema, ‘Mimi ni Mufalme wa Wayahudi.’” 22  Pilato akajibu: “Maneno yenye nimeandika, nimeyaandika.” 23  Sasa, kisha maaskari kumupigilia Yesu misumari kwenye muti, wakakamata nguo zake za inje na kuzigawanya katika sehemu ine (4), sehemu moja kwa kila askari, na pia wakakamata nguo yake ya ndani. Lakini nguo hiyo ya ndani haikukuwa na mushono, ilikuwa imesukwa kuanzia juu mupaka chini. 24  Basi wakaambiana: “Tusiipasue, lakini tuipigie kura ili kuamua itakuwa ya nani.”+ Ilikuwa vile ili kutimiza andiko: “Waligawana nguo zangu kati yao wenyewe, na wakapigia nguo yangu kura.”+ Kwa kweli, maaskari walifanya mambo hayo. 25  Lakini, pembeni ya muti wa mateso* wa Yesu, mama yake+ na dada ya mama yake walikuwa wamesimama pale, pamoja na Maria bibi ya Klopa na Maria Magdalene.+ 26  Basi, wakati Yesu alimuona mama yake na mwanafunzi mwenye alipenda+ wamesimama karibu, akamuambia mama yake: “Mwanamuke, ona! Mwana wako!” 27  Kisha akamuambia mwanafunzi huyo: “Ona! Mama yako!” Na kuanzia saa ile, mwanafunzi huyo akamuchukua na kumupeleka kwake. 28  Kisha mambo hayo, wakati Yesu alijua kwamba kufikia sasa mambo yote yalikuwa yametimizwa, ili kutimiza andiko akasema: “Ninasikia kiu.”+ 29  Mutungi mumoja wenye kujaa divai kali ulikuwa pale. Basi wakaweka sifongo* yenye ilikuwa inajaa divai kali juu ya kipande kidogo cha mumea wa hisopo,* na kuileta kwenye kinywa chake.+ 30  Wakati alikuwa amepokea ile divai kali, Yesu akasema: “Imetimizwa!”+ akainamisha kichwa chake, na akakata roho.*+ 31  Kwa kuwa ilikuwa siku ya Matayarisho,+ ili miili hiyo isi­bakie kwenye miti ya mateso+ siku ya Sabato (kwa maana siku hiyo ya Sabato ilikuwa siku kubwa),+ Wayahudi waliomba Pilato aamuru miguu yao ivunjwe na miili yao iondolewe. 32  Basi, maaskari wakakuja na kuvunja miguu ya ule mutu wa kwanza na ya ule mutu mwingine mwenye alikuwa kwenye muti pembeni ya Yesu. 33  Lakini wakati walikuja kwa Yesu, waliona kwamba alikuwa amekwisha kufa, kwa hiyo hawakuvunja miguu yake. 34  Lakini mumoja wa maaskari akamuingiza mukuki kwenye ubavu,+ na mara moja damu na maji vikatoka. 35  Na ule mwenye aliona jambo hilo ametoa ushahidi huu, na ushahidi wake ni wa kweli, na anajua kwamba kile anasema ni kweli, ili ninyi pia muamini.+ 36  Kwa kweli, mambo hayo yalitendeka ili andiko litimizwe: “Hakuna mufupa wake hata mumoja wenye utavunjwa.”*+ 37  Na tena, andiko lingine linasema: “Watamuangalia ule mwenye walitoboa.”+ 38  Sasa kisha mambo hayo, Yosefu wa Arimatea, mwenye alikuwa mwanafunzi wa Yesu lakini kwa uficho kwa sababu aliogopa Wayahudi,+ akamuomba Pilato amuruhusu kuondoa mwili wa Yesu, na Pilato akamuruhusu. Basi akakuja na kuondoa mwili huo.+ 39  Nikodemo,+ ule mutu mwenye alikuwa amekuja kwake usiku mara ya kwanza, akakuja pia akiwa amebeba muchanganyiko wa* manemane na udi, karibu ratili* mia moja (100).+ 40  Basi wakachukua mwili wa Yesu na kuufunga kwa nguo za kitani pamoja na manukato,+ kulingana na desturi ya maziko ya Wayahudi. 41  Kwenye aliuawa* kulikuwa bustani, na katika bustani hiyo kulikuwa kaburi* la mupya+ lenye hakuna mutu alikuwa amelalishwa ndani. 42  Kwa sababu ilikuwa siku ya Matayarisho+ ya Wayahudi na kaburi hilo lilikuwa pale karibu, wakamulalisha Yesu mule.

Maelezo ya Chini

Ao “Umuue kwenye muti! Umuue kwenye muti!”
Ao “mumuue kwenye muti.”
Ao “kukuua kwenye muti?”
Ao “eko.”
Ao “anapinga.”
Ao “Pavement.”
Ni kusema, karibu saa 6 ya muchana-kati (12:00).
Ao “Umuue kwenye muti.”
Sifongo ni kitu cha teketeke chenye kinaweza kunyonya vitu vya majimaji.
Ao “akakufa.”
Ao “utapondwa.”
Ao pengine, “furushi la.”
Ni kusema, ratili ya Kiroma. Angalia Nyongeza B14.
Ao “aliuawa kwenye muti.”
Ao “kaburi la ukumbusho.”