Kulingana na Yohana 12:1-50

  • Maria anamwanga mafuta kwenye miguu ya Yesu (1-11)

  • Yesu anaingia kwa ushindi (12-19)

  • Yesu anatabiri kifo chake (20-37)

  • Ukosefu wa imani wa Wayahudi unatimiza unabii (38-43)

  • Yesu alikuja kuokoa ulimwengu (44-50)

12  Siku sita (6) mbele ya Pasaka, Yesu akafika Betania, kwenye Lazaro+ alikuwa, mutu mwenye Yesu alikuwa amefufua kutoka kwa wafu.  Kwa hiyo, wakamutayarishia chakula cha mangaribi kule, na Marta alikuwa anawatumikia,+ lakini Lazaro alikuwa mumoja wa wale wenye walikuwa wanakula* pamoja naye.  Halafu Maria akakamata ratili* moja ya mafuta yenye marashi, nardo ya kweli, ya bei sana, akaimwanga kwenye miguu ya Yesu na akapanguza miguu ya Yesu kwa nywele zake. Nyumba ikajaa harufu ya yale mafuta yenye marashi.+  Lakini Yuda Iskariote,+ mumoja wa wanafunzi wake, mwenye alikuwa karibu kumusaliti, akasema:  “Sababu gani mafuta haya yenye marashi hayakuuzishwa kwa dinari* mia tatu (300) na feza hizo zipewe maskini?”  Hata hivyo, hakusema vile kwa sababu alihangaikia maskini, lakini kwa sababu alikuwa mwizi na alikuwa na sanduku la feza na alizoea kuiba feza zenye ziliwekwa ndani.  Kisha Yesu akasema: “Mumuache afanye matayarisho haya kwa ajili ya siku ya maziko yangu.+  Kwa maana maskini muko nao sikuzote,+ lakini hamutakuwa na mimi sikuzote.”+  Wakati huo, kundi kubwa la Wayahudi wakajua kwamba alikuwa pale, na wakakuja, hapana kwa sababu ya Yesu tu, lakini pia ili wamuone Lazaro mutu mwenye alikuwa amemufufua kutoka kwa wafu.+ 10  Sasa wakubwa wa makuhani wakafanya mupango wa kumuua Lazaro pia, 11  kwa kuwa ni kwa sababu yake Wayahudi wengi walikuwa wanaenda kule na kumuamini Yesu.+ 12  Siku yenye ilifuata watu wengi sana wenye walikuwa wamekuja kwenye sikukuu wakasikia kwamba Yesu alikuwa anakuja Yerusalemu. 13  Basi wakakamata matawi ya miti ya mitende na wakaenda inje ili wakutane naye, na wakaanza kusema kwa sauti kubwa: “Umuokoe, tunaomba! Amebarikiwa ule mwenye anakuja katika jina la Yehova,*+ Mufalme wa Israeli!”+ 14  Wakati Yesu alipata mwana-punda, akakaa juu yake,+ kama vile imeandikwa: 15  “Usiogope, binti ya Sayuni. Angalia! Mufalme wako anakuja, akiwa amekaa juu ya mwana-punda.”+ 16  Pale mwanzo, wanafunzi wake hawakuelewa mambo hayo, lakini wakati Yesu alitukuzwa,+ wakakumbuka kwamba mambo hayo yalikuwa yameandikwa juu yake na kwamba walimutendea mambo hayo.+ 17  Sasa watu wengi wenye walikuwa pamoja naye wakati alimuita Lazaro kutoka katika kaburi*+ na kumufufua kutoka kwa wafu wakaendelea kutoa ushahidi.+ 18  Hiyo ndiyo sababu pia watu wengi walienda kukutana naye, kwa maana walisikia alikuwa amefanya alama hiyo. 19  Basi Wafarisayo wakasema kati yao wenyewe: “Munaona, hamupate matokeo yoyote. Muangalie! Ulimwengu wote umemufuata.”+ 20  Sasa kulikuwa Wagiriki fulani kati ya watu wenye walikuwa wamekuja kuabudu kwenye sikukuu. 21  Basi, wakamukaribia Filipo,+ mwenye alikuwa wa Betsaida ya Galilaya, na wakaanza kumuomba, wakisema: “Bwana, tunataka kumuona Yesu.” 22  Filipo akakuja na kumuambia Andrea. Andrea na Filipo wakakuja na kumuambia Yesu. 23  Lakini Yesu akawajibu: “Saa imekuja ili Mwana wa binadamu atukuzwe.+ 24  Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, kama mbegu ya ngano haianguke kwenye udongo na kufa, inabakia mbegu moja tu; lakini kama inakufa,+ basi inazaa matunda mengi. 25  Kila mutu mwenye anapenda sana uzima wake* anauharibu, lakini kila mutu mwenye anachukia uzima wake*+ katika ulimwengu huu ataulinda kwa ajili ya uzima wa milele.+ 26  Kama mutu yeyote anataka kunitumikia, basi anifuate, na kwenye niko, ni pale mutumishi wangu pia atakuwa.+ Kama mutu yeyote anataka kunitumikia, Baba atamuheshimia. 27  Sasa ninavurugika,*+ na niseme nini? Baba, uniokoe kutoka katika saa hii.+ Hata hivyo, ndiyo sababu nimekuja kwenye saa hii. 28  Baba, tukuza jina lako.” Kisha sauti+ ikatoka mbinguni: “Nimelitukuza na nitalitukuza tena.”+ 29  Watu wengi wenye walikuwa wanasimama pale walisikia sauti hiyo na wakaanza kusema kumekuwa ngurumo. Na wengine wakasema: “Malaika amesema naye.” 30  Yesu akajibu: “Sauti hii haikutokea kwa ajili yangu, lakini imetokea kwa ajili yenu. 31  Sasa ulimwengu huu unahukumiwa; sasa mutawala wa ulimwengu huu+ atatupwa inje.+ 32  Lakini mimi, kama ninainuliwa kutoka katika dunia,+ nitavuta kwangu watu wa namna zote.” 33  Kwa kweli alikuwa anasema jambo hili ili kuonyesha ni kifo cha namna gani alikuwa karibu kufa.+ 34  Kisha wale watu wengi wakamujibu: “Tulisikia katika Sheria kwamba Kristo anadumu milele.+ Namna gani unasema kwamba Mwana wa binadamu anapaswa kuinuliwa?+ Ule Mwana wa binadamu ni nani?” 35  Basi Yesu akawaambia: “Mwangaza utaendelea kuwa kati yenu kwa wakati kidogo. Mutembee wakati mungali na mwangaza, ili giza lisiwapite nguvu; kila mutu mwenye anatembea katika giza hajue kwenye anaenda.+ 36  Wakati muko na mwangaza, mukuwe na imani katika mwangaza, ili mukuwe wana wa mwangaza.”+ Yesu alisema mambo hayo na akaondoka na kujificha mbali nao. 37  Hata kama alikuwa amefanya alama nyingi sana mbele yao, hawakukuwa wanamuamini, 38  ili neno hili la nabii Isaya litimizwe: “Yehova,* ni nani ameamini jambo lenye limesikiwa kutoka kwetu?*+ Na kuhusu mukono wa Yehova,* umefunuliwa kwa nani?”+ 39  Wao hawakuweza kuamini kwa sababu Isaya alisema tena: 40  “Amepofusha macho yao na amefanya mioyo yao kuwa migumu, ili wasione kwa macho yao na wasielewe kwa mioyo yao na kugeuka na mimi niwaponyeshe.”+ 41  Isaya alisema mambo haya kwa sababu aliona utukufu wake, na alisema juu yake.+ 42  Hata hivyo, wengi hata kati ya watawala kwa kweli walimuamini,+ lakini hawakumukubali kwa sababu ya Wafarisayo, ili wasifukuzwe katika sinagogi;+ 43  kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko hata utukufu wa Mungu.+ 44  Hata hivyo, Yesu akasema kwa sauti kubwa: “Kila mutu mwenye ananiamini, haniamini mimi tu lakini anamuamini pia Ule mwenye alinituma;+ 45  na kila mutu mwenye ananiona mimi, anaona pia Ule mwenye alinituma.+ 46  Nimekuja nikiwa mwangaza katika ulimwengu,+ ili kila mutu mwenye ananiamini asibakie katika giza.+ 47  Lakini kama mutu yeyote anasikia maneno yangu na hayashike, mimi simuhukumu; kwa maana sikukuja kuhukumu ulimwengu, lakini nilikuja kuokoa ulimwengu.+ 48  Kila mutu mwenye ananizarau na hapokee maneno yangu iko* na mwenye atamuhukumu. Neno lenye nimesema ndilo litamuhukumu katika siku ya mwisho. 49  Kwa maana sikusema kwa uamuzi wangu mwenyewe, lakini Baba mwenye alinituma, yeye mwenyewe amenipatia amri juu ya jambo la kusema na la kufundisha.+ 50  Na ninajua kwamba amri yake inamaanisha uzima wa milele.+ Kwa hiyo, kila jambo lenye ninasema, ninalisema kama vile Baba aliniambia.”+

Maelezo ya Chini

Ao “wamekaa kwenye meza.”
Ni kusema, ratili ya Kiroma, yenye ilikuwa grame 327 hivi (aunsi 11.5). Angalia Nyongeza B14.
Ao “kaburi la ukumbusho.”
Ao “nafsi yake.”
Ao “nafsi yake.”
Ao “nafsi yangu inavurugika.”
Ao “katika ripoti yetu?”
Ao “eko.”