Kulingana na Yohana 11:1-57

  • Kifo cha Lazaro (1-16)

  • Yesu anafariji Marta na Maria (17-37)

  • Yesu anamufufua Lazaro (38-44)

  • Mupango wa kumuua Yesu (45-57)

11  Sasa mutu mumoja mwenye kuitwa Lazaro alikuwa mugonjwa; alikuwa wa Betania, kijiji cha Maria na dada yake Marta.+  Huyo ndiye Maria mwenye alimumwangia Bwana mafuta yenye marashi na kupanguza miguu yake kwa nywele zake;+ ni Lazaro ndugu yake ndiye alikuwa mugonjwa.  Basi dada zake wakamutumia ujumbe, na kusema: “Bwana, ona! ule mwenye unamupenda sana ni mugonjwa.”  Lakini wakati Yesu alisikia jambo hilo akasema: “Kusudi la ugonjwa huu haiko kuleta kifo, lakini ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu,+ ili Mwana wa Mungu atukuzwe kupitia huo.”  Basi, Yesu alimupenda Marta na dada yake, na Lazaro.  Lakini, wakati alisikia kwamba Lazaro ni mugonjwa, aliendelea kukaa kwenye alikuwa kwa siku mbili zaidi.  Basi, kisha hayo, akaambia wanafunzi: “Tuende tena Yudea.”  Wanafunzi wakamuambia: “Rabi,+ juzijuzi tu Wayudea walikuwa wanatafuta kukupiga majiwe,+ na je, unaenda tena kule?”  Yesu akajibu: “Kuko saa kumi na mbili (12) za muchana, haiko vile?+ Kama mutu anatembea muchana, hajikwae kwenye kitu, kwa sababu anaona mwangaza wa ulimwengu huu. 10  Lakini kama mutu yeyote anatembea usiku, anajikwaa, kwa sababu mwangaza hauko ndani yake.” 11  Kisha kusema maneno hayo, akaongezea: “Rafiki yetu Lazaro amelala usingizi,+ lakini ninasafiri kuenda kule ili kumuamusha.” 12  Kisha wanafunzi wakamuambia: “Bwana, kama amelala usingizi, atapona.” 13  Hata hivyo, Yesu alikuwa amesema juu ya kifo cha Lazaro. Lakini walifikiri alikuwa anasema juu ya kupumuzika katika usingizi. 14  Halafu Yesu akawaambia waziwazi: “Lazaro amekufa,+ 15  na ninafurahi kwa ajili yenu kwamba sikukuwa kule, ili muamini. Lakini tuende kumuona.” 16  Basi Tomasi, mwenye aliitwa Pacha, akaambia wanafunzi wenzake: “Sisi pia tuende, ili tukufe pamoja naye.”+ 17  Wakati Yesu alifika, alimukuta Lazaro amekwisha kufanya siku ine (4) katika kaburi.* 18  Basi Betania ilikuwa karibu na Yerusalemu, umbali wa kilometre tatu (3) hivi.* 19  Na wengi kati ya Wayahudi walikuwa wamekuja kumuona Marta na Maria ili kuwafariji juu ya ndugu yao. 20  Wakati Marta alisikia kwamba Yesu alikuwa anakuja, alienda kukutana naye; lakini Maria+ aliendelea kukaa katika nyumba. 21  Kisha Marta akamuambia Yesu: “Bwana, kama ungekuwa hapa, ndugu yangu hangekufa. 22  Lakini, hata sasa ninajua kwamba kila kitu chenye unamuomba Mungu, Mungu atakupatia.” 23  Yesu akamuambia: “Ndugu yako atafufuka.” 24  Marta akamuambia: “Ninajua atafufuka katika ufufuo+ katika siku ya mwisho.” 25  Yesu akamuambia: “Mimi ndiye ufufuo na uzima.+ Ule mwenye ananiamini, hata akikufa, ataishi tena; 26  na kila mutu mwenye anaishi na ananiamini hatakufa hata kidogo.+ Unaamini jambo hilo?” 27  Akamuambia: “Ndiyo, Bwana, ninaamini kwamba wewe ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, ule mwenye anakuja katika ulimwengu.” 28  Kisha kusema hayo, akaenda kumuita Maria dada yake, akisema kwa siri: “Mwalimu+ iko* hapa na anakuita.” 29  Wakati alisikia vile, Maria akasimama mbio na kumuendea Yesu. 30  Yesu alikuwa bado hajaingia katika kijiji, lakini alikuwa angali kwenye Marta alikutana naye. 31  Wakati Wayahudi wenye walikuwa pamoja na Maria katika nyumba wakimufariji walimuona anasimama mbio na kuenda inje, wakamufuata wakiwaza kwamba alikuwa anaenda kwenye kaburi*+ kulilia kule. 32  Wakati Maria alifika kwenye Yesu alikuwa na kumuona, akajiangusha kwenye miguu yake na kumuambia: “Bwana, kama ungekuwa hapa, ndugu yangu hangekufa.” 33  Wakati Yesu alimuona Maria akilia na Wayahudi wenye walikuwa wamekuja pamoja naye wakilia pia, akasumbuka sana ndani yake* na akavurugika. 34  Akauliza: “Mumemulalisha wapi?” Wakamuambia: “Bwana, kuja uone.” 35  Yesu akatokwa na machozi.+ 36  Halafu Wayahudi wakaanza kusema: “Ona, namna alikuwa anamupenda!” 37  Lakini wamoja kati yao wakasema: “Je, mutu huyu mwenye alifungua macho ya kipofu,+ hangemuzuia mutu huyu asikufe?” 38  Kwa hiyo, kisha Yesu kusumbuka tena sana ndani yake, akakuja kwenye lile kaburi.* Kwa kweli, lilikuwa pango, na jiwe lilikuwa limelilalia. 39  Yesu akasema: “Mutoshe lile jiwe.” Marta, dada ya ule mwenye alikufa akamuambia: “Bwana, kufikia sasa lazima anapaswa kuwa ananuka, kwa maana ni siku ine (4) tangu alikufa.” 40  Yesu akamuambia: “Je, sikukuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu?”+ 41  Basi wakatosha lile jiwe. Kisha Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni+ na akasema: “Baba, ninakushukuru kwa sababu umenisikia. 42  Kwa kweli, nilijua kwamba sikuzote wewe unanisikia; lakini nilisema kwa sababu ya watu wengi hawa wenye wanasimama kunizunguka, ili waamini kwamba ulinituma.”+ 43  Wakati alikuwa amesema maneno hayo, akaita kwa sauti kubwa: “Lazaro, kuja huku inje!”+ 44  Mutu huyo mwenye alikuwa amekufa akatoka inje, miguu na mikono yake ilikuwa imefungwa kwa vitambaa, na uso wake ulikuwa umefungwa kwa kitambaa. Yesu akawaambia: “Mumufungue na mumuache aende.” 45  Kwa hiyo, wengi kati ya Wayahudi wenye walikuwa wamekuja kwa Maria na wenye waliona jambo lenye Yesu alifanya wakamuamini,+ 46  lakini wamoja kati yao wakaenda kwa Wafarisayo na kuwaambia jambo lenye Yesu alikuwa amefanya. 47  Basi wakubwa wa makuhani na Wafarisayo wakakusanya Sanhedrini pamoja na kusema: “Tufanye nini, kwa maana mutu huyu anafanya alama nyingi?+ 48  Kama tunamuacha aendelee vile, wote watamuamini, na Waroma watakuja na kukamata mahali petu* na taifa letu.” 49  Lakini mumoja wao, mwenye kuitwa Kayafa,+ mwenye alikuwa kuhani mukubwa mwaka huo, akawaambia: “Ninyi hamujue jambo lolote hata kidogo, 50  na hamuelewe kwamba ni kwa faida yenu mutu mumoja akufe kwa ajili ya watu kuliko taifa lote liharibiwe.” 51  Hata hivyo, hakusema vile kwa kujitungia yeye mwenyewe; lakini kwa sababu alikuwa kuhani mukubwa mwaka huo, alitoa unabii kwamba Yesu alipaswa kufa kwa ajili ya taifa, 52  na hapana kwa ajili ya taifa tu, lakini pia ili kukusanya na kuunganisha watoto wa Mungu wenye walitawanyika. 53  Basi kuanzia siku hiyo na kuendelea wakafanya mupango ili kumuua. 54  Kwa hiyo, Yesu hakutembea tena waziwazi huku na huku kati ya Wayahudi, lakini alitoka pale na kuenda katika eneo lenye kuwa karibu na jangwa, kwenye muji wenye kuitwa Efraimu,+ na akakaa kule pamoja na wanafunzi. 55  Sasa Pasaka+ ya Wayahudi ilikuwa karibu, na watu wengi kutoka eneo la mashamba walipanda kuenda Yerusalemu mbele ya Pasaka ili wajisafishe kulingana na desturi. 56  Walikuwa wanamutafuta Yesu, na walikuwa wanaambiana wakati walikuwa wamesimama katika hekalu: “Munawaza namna gani? Je, kweli atakuja kwenye sikukuu?” 57  Lakini wakubwa wa makuhani na Wafarisayo walikuwa wametoa maagizo kwamba mutu yeyote akijua kwenye Yesu iko,* ajulishe jambo hilo, ili wamukamate.

Maelezo ya Chini

Ao “kaburi la ukumbusho.”
Tnn., “stadia 15 hivi.” Angalia Nyongeza B14.
Ao “eko.”
Ao “kaburi la ukumbusho.”
Tnn., “katika roho.”
Ao “kaburi la ukumbusho.”
Ni kusema, hekalu.
Ao “eko.”