Waamuzi 6:1-40

  • Wamidiani wanakandamiza Israeli (1-10)

  • Malaika anamuhakikishia Muamuzi Gideoni kuwa atapata musaada (11-24)

  • Gideoni anabomoa mazabahu ya Baali (25-32)

  • Roho ya Mungu inatenda juu ya Gideoni (33-35)

  • Jaribio la manyoya (36-40)

6  Lakini Waisraeli walifanya tena mambo ya mubaya mbele ya macho ya Yehova,+ basi Yehova akawatia katika mukono wa Wamidiani kwa miaka saba (7).+  Mukono wa Wamidiani ukatawala juu ya Israeli kwa nguvu.+ Kwa sababu ya Wamidiani, Waisraeli wakajifanyia mahali pa kujificha* katika milima, mapango, na mahali kwenye kuwa pagumu kufika.+  Wakati Israeli walipanda mbegu, Wamidiani, Waamaleki,+ na watu wa Mashariki+ walikuwa wanawashambulia.  Walikuwa wanapiga kambi ili kuwashambulia na kuharibu mazao yote ya inchi mupaka Gaza, na hawakuachia Waisraeli chakula chochote, wala kondoo, wala ngombe-dume, ao punda.+  Kwa maana walikuwa wanakuja na mifugo na mahema yao wakiwa wengi kama nzige,+ wao pamoja na ngamia wao hawangeweza kuhesabiwa,+ na walikuwa wanakuja katika inchi ili kuiharibu.  Basi Israeli wakakuwa maskini sana kwa sababu ya Wamidiani; na Waisraeli wakamuomba Yehova awasaidie.+  Wakati Waisraeli walimuomba Yehova awasaidie kwa sababu ya Wamidiani,+  Yehova akatuma kwa Waisraeli nabii mwenye aliwaambia: “Yehova Mungu wa Israeli anasema, ‘Niliwapandisha kutoka Misri na kwa njia hiyo nikawatosha katika nyumba ya utumwa.+  Basi nikawaokoa katika mukono wa Misri na katika mukono wa wakandamizaji wenu wote na niliwafukuza mbele yenu na nikawapatia ninyi inchi yao.+ 10  Na niliwaambia ninyi: “Mimi ni Yehova Mungu wenu.+ Musiogope miungu ya Waamori wenye munakaa katika inchi yao.”+ Lakini hamukunitii.’”*+ 11  Kisha wakati fulani malaika wa Yehova akakuja+ na kukaa chini ya muti mukubwa wenye ulikuwa katika Ofra, wenye ulikuwa wa Yoashi Mwabiezeri.+ Gideoni mwana wake+ alikuwa anapiga-piga ngano katika kikamulio cha divai ili Wamidiani wasiione. 12  Malaika wa Yehova akamutokea na kusema: “Yehova iko* pamoja na wewe,+ wewe mupiganaji-vita mwenye nguvu.” 13  Gideoni akamuambia: “Tafazali, bwana wangu, lakini kama Yehova iko* pamoja na sisi, sababu gani mambo haya yote yametupata?+ Yako wapi matendo yake ya ajabu yenye baba zetu walituelezea,+ wakisema, ‘Yehova ndiye alitupandisha kutoka Misri?’+ Sasa Yehova ametuacha,+ na ametutia katika mukono wa Wamidiani.” 14  Yehova akamuangalia na kusema: “Uende na nguvu zenye uko nazo, na utaokoa Israeli katika mukono wa Wamidiani.+ Je, haiko mimi ninakutuma?” 15  Gideoni akamujibu: “Tafazali, Yehova. Ninaweza namna gani kuokoa Israeli? Angalia! Ukoo wangu ndio mudogo* zaidi katika Manase, na mimi ndiye mutu wa hali ya chini zaidi katika nyumba ya baba yangu.” 16  Lakini Yehova akamuambia: “Kwa sababu nitakuwa pamoja na wewe,+ utapiga na kuua Wamidiani kama vile wangekuwa mutu mumoja.” 17  Kisha Gideoni akamuambia: “Kama nimekubaliwa mbele ya macho yako, unionyeshe alama kwamba ni wewe mwenye unasema na mimi. 18  Tafazali usitoke hapa mupaka wakati nitarudia na zawadi yangu na kuiweka mbele yako.”+ Basi malaika akasema: “Nitabakia hapa mupaka wakati utarudia.” 19  Na Gideoni akaingia katika nyumba na kutayarisha mwana-mbuzi na kutengeneza mikate yenye haina chachu kwa kutumia efa* ya unga.+ Akatia nyama katika kitunga na muchuzi katika chungu cha kupikia; kisha akamupelekea na kuviweka mbele yake chini ya ule muti mukubwa. 20  Malaika wa Mungu wa kweli akamuambia: “Kamata nyama na mikate hiyo yenye haina chachu na uvitie juu ya lile jiwe kubwa, na umwange muchuzi juu yake.” Na akafanya vile. 21  Kisha malaika wa Yehova akanyoosha fimbo yenye ilikuwa katika mukono wake na kichwa cha fimbo hiyo kikagusa ile nyama na ile mikate yenye haina chachu, na moto ukatoka kwenye lile jiwe na kuteketeza ile nyama na ile mikate yenye haina chachu.+ Kisha malaika wa Yehova akapotea mbele ya macho yake. 22  Wakati huo Gideoni akatambua kwamba huyo alikuwa malaika wa Yehova.+ Mara moja Gideoni akasema: “Ole wangu, Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova, kwa sababu nimemuona malaika wa Yehova uso kwa uso!”+ 23  Lakini Yehova akamuambia: “Ukuwe na amani. Usiogope;+ hautakufa.” 24  Basi Gideoni akamujengea Yehova mazabahu pale, na inaitwa Yehova-shalomu*+ mupaka leo. Ingali katika Ofra ya Waabiezeri. 25  Usiku huo Yehova akamuambia: “Kamata ngombe-dume mudogo wa baba yako, ngombe-dume mudogo wa pili mwenye miaka saba (7), na ubomoe mazabahu ya Baali yenye kuwa ya baba yako, na ukate muti mutakatifu* wenye kuwa karibu nayo.+ 26  Kisha kumujengea Yehova Mungu wako mazabahu juu ya sehemu ya juu ya ngome hii, kwa majiwe yenye kupangwa kwa mustari, kamata ule ngombe-dume mudogo wa pili na umutoe kama toleo la kuteketezwa juu ya kuni za ule muti mutakatifu* wenye ulikata.” 27  Basi Gideoni akachukua wanaume kumi (10) kati ya watumishi wake na kufanya kama vile Yehova alimuambia. Lakini kwa sababu aliogopa sana watu wa nyumba ya baba yake na wakaaji wa muji, hakufanya mambo hayo muchana, aliyafanya usiku. 28  Wakati watu wa muji waliamuka asubui sana siku yenye kufuata, waliona mazabahu ya Baali ilikuwa imebomolewa na ule muti mutakatifu* wenye ulikuwa karibu nayo ulikuwa umekatwa, na ule ngombe-dume mudogo wa pili alikuwa ametolewa juu ya mazabahu yenye ilikuwa imejengwa. 29  Wakaulizana: “Ni nani alifanya jambo hili?” Kisha kufanya uchunguzi, wakasema: “Gideoni mwana wa Yoashi ndiye alifanya jambo hili.” 30  Kwa hiyo watu wa muji wakamuambia Yoashi: “Utoshe mwana wako inje, anapaswa kufa kwa sababu amebomoa mazabahu ya Baali na kukata muti mutakatifu* wenye ulikuwa karibu nayo.” 31  Kisha Yoashi+ akaambia watu wote wenye walikuwa wanapingana naye: “Je, munapaswa kumutetea Baali? Je, munapaswa kumuokoa? Kila mutu mwenye anamutetea anapaswa kuuawa asubui hii.+ Kama yeye ni mungu, mumuache ajitetee yeye mwenyewe,+ kwa sababu mutu fulani amebomoa mazabahu yake.” 32  Na siku hiyo akamuita Gideoni jina Yerubaali,* akisema: “Muache Baali ajitetee yeye mwenyewe, kwa sababu mutu fulani amebomoa mazabahu yake.” 33  Wamidiani wote,+ Waamaleki,+ na watu wa Mashariki wakaungana;+ wakavuka* na kupiga kambi katika Bonde* la Yezreeli. 34  Kisha roho ya Yehova ikakuja juu ya* Gideoni+ na akapiga baragumu,+ na Waabiezeri+ wakakusanyika pamoja ili kumufuata. 35  Akatuma wajumbe katika Manase yote, na wao pia wakakusanyika pamoja ili kumufuata. Akatuma pia wajumbe katika Asheri, Zabuloni, na Naftali, na wakapanda ili kukutana naye. 36  Kisha Gideoni akamuambia Mungu wa kweli: “Ikiwa utaokoa Israeli kupitia mimi, kama vile umeahidi,+ 37  angalia, ninaweka manyoya ya kondoo kwenye uwanja wa kupigia-pigia nafaka. Ikiwa kutakuwa umande juu ya manyoya hayo peke yake lakini udongo wote karibu nayo ubakie wenye kukauka, basi nitajua kama utaokoa Israeli kupitia mimi, kama vile umeahidi.” 38  Na ikakuwa vile. Wakati aliamuka asubui sana siku yenye ilifuata na kukamua manyoya hayo, alitosha katika manyoya hayo umande wenye ulijaza maji bakuli kubwa la karamu. 39  Lakini, Gideoni akamuambia Mungu wa kweli: “Usiache kasirani yako iwake juu yangu, lakini acha niombe tena jambo moja tu. Tafazali, uniruhusu nipime tena kwa manyoya haya. Tafazali, acha manyoya peke yake yakuwe yenye kukauka, na udongo wote ujae umande.” 40  Basi Mungu akafanya vile usiku huo; manyoya peke yake yakakuwa yenye kukauka, na umande ulikuwa juu ya udongo wote.

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “madepo yenye kuwa ndani ya udongo.”
Tnn., “hamukusikiliza sauti yangu.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Tnn., “Elfu yangu ndiyo ya kidogo.”
Karibu litre 22 (vibaba 20). Angalia Nyongeza B14.
Maana yake “Yehova Ni Amani.”
Maana yake “Muache Baali Ajitetee (Apambane) Kisheria.”
Ao “wakavuka muto.”
Ao “Eneo Tambarare la Chini.”
Ao “ikafunika.”