Mambo ya Walawi 26:1-46

  • Muepuke ibada ya sanamu (1, 2)

  • Baraka za kuwa mutiifu (3-13)

  • Azabu ya kukosa kutii (14-46)

26  “‘Hamupaswe kujitengenezea miungu yenye haina mafaa yoyote,+ na hamupaswe kujisimamishia sanamu ya kuchongwa+ ao nguzo takatifu, na hamupaswe kutia jiwe lenye kuchongwa+ katika inchi yenu ili kuliinamia;+ kwa maana mimi ni Yehova Mungu wenu.  Munapaswa kushika sabato zangu na kuheshimia* patakatifu pangu. Mimi ni Yehova.  “‘Kama munaendelea kufuata sheria zangu na kushika amri zangu na kuzitenda,+  nitawapatia matone ya mvua kwa wakati wake wenye kufaa,+ na inchi itatoa mazao yake,+ na miti ya mashamba itatoa matunda yake.  Kipindi chenu cha kupiga-piga nafaka kitaendelea mupaka wakati wa kuvuna zabibu, na kipindi cha kuvuna zabibu kitaendelea mupaka wakati wa kupanda; na mutakula mukate na kushiba na kuishi kwa usalama katika inchi yenu.+  Nitatia amani katika inchi,+ na mutalala pasipo mutu wa kuwaogopesha;+ na nitaondoa katika inchi wanyama wote wakali wa pori, na upanga wa vita hautapita katika inchi yenu.  Hakika mutafuatilia maadui wenu, nao watakufa kwa upanga mbele yenu.  Watu tano (5) kati yenu watafuatilia mia moja (100), na mia moja watafuatilia elfu kumi (10 000), na maadui wenu watakufa kwa upanga mbele yenu.+  “‘Nitawaonyesha wema wangu* na kuwafanya muzae na kuongezeka,+ na nitatimiza agano lenye nilifanya pamoja na ninyi.+ 10  Wakati mutakuwa mungali munakula mazao ya zamani ya mwaka wenye ulitangulia, mutakuwa na lazima ya kuondoa mazao hayo ya zamani ili kupata nafasi ya kutia mazao ya mupya. 11  Na nitatia tabenakulo yangu katikati yenu,+ na sitawakataa.* 12  Nitatembea kati yenu na nitakuwa Mungu wenu,+ na ninyi kwa ngambo yenu mutakuwa watu wangu.+ 13  Mimi ni Yehova Mungu wenu, mwenye aliwatosha katika inchi ya Misri ili musiendelee kuwa watumwa wao, na nilivunja nira yenu na kuwafanya mutembee vichwa vyenu vikiwa wima.* 14  “‘Lakini, kama hamunisikilize wala kushika amri hizo zote,+ 15  na kama munakataa sheria zangu,+ na kama munachukia maamuzi yangu ya hukumu ili musishike amri zangu zote, na kuvunja agano langu,+ 16  basi, mimi, nitawatendea mambo haya: nitawapatia azabu kupitia taabu, kupitia ugonjwa wa kifua kikubwa na homa kali, ili kufanya macho yenu yafifie na uzima wenu ukuwe* zaifu. Mutapanda mbegu yenu bure, kwa maana maadui wenu wataikula.+ 17  Nitakunja uso wangu juu yenu, na maadui wenu watawashinda;+ na wale wenye kuwachukia watawakanyanga-kanyanga,+ na mutakimbia wakati hakuna mwenye anawafuatilia.+ 18  “‘Hata kama mambo hayo hayawafanye munisikilize, nitawapatia azabu mara saba (7) zaidi kwa sababu ya zambi zenu. 19  Nitavunja kiburi chenu kigumu na nitafanya mbingu zenu zikuwe kama chuma+ na inchi yenu kama shaba. 20  Mutapoteza nguvu zenu bure, kwa maana inchi yenu haitatoa mazao,+ na miti ya inchi haitazaa matunda. 21  “‘Lakini kama munaendelea kunipinga na kukataa kunisikiliza, basi nitawapiga mara saba (7) zaidi kulingana na zambi zenu. 22  Nitatuma wanyama wa pori kati yenu,+ na watafanya mukose watoto+ na wataua wanyama wenu wa kufugwa na kupunguza hesabu yenu, na barabara zenu hazitakuwa na watu.+ 23  “‘Kama hamukubali rekebisho langu+ kisha mambo hayo na munaendelea kunipinga, 24  basi mimi pia nitawapinga, na nitawapiga mara saba (7) kwa sababu ya zambi zenu. 25  Nitaleta upanga wenye kulipiza kisasi juu yenu kwa sababu ya kuvunja agano langu.+ Kama munakusanyika katika miji yenu, nitatuma ugonjwa katikati yenu,+ na mutatiwa katika mukono wa adui.+ 26  Wakati nitaharibu akiba* yenu ya mikate,*+ wanamuke kumi (10) watapiga mikate yenu katika jiko moja tu na kupima mikate kwenye mizani;*+ na mutakula lakini hamutashiba.+ 27  “‘Kama hamunisikilize ijapokuwa mambo hayo na munaendelea kunipinga, 28  nitawapinga vikali,+ na nitawapatia azabu mara saba (7) kwa sababu ya zambi zenu. 29  Kwa hiyo mutalazimika kula nyama ya watoto wenu wanaume, na mutakula nyama ya watoto wenu wanamuke.+ 30  Nitaharibu mahali penu patakatifu pa juu+ na kuangusha chini vinara vyenu vya uvumba na nitarundika mizoga yenu juu ya mizoga ya sanamu zenu zenye kuchukiza,*+ na nitawachukia* na kuwaacha.+ 31  Nitaacha miji yenu iharibiwe kwa upanga+ na nitafanya mahali penu patakatifu pakuwe ukiwa, na sitafurahia harufu ya muzuri* ya zabihu zenu. 32  Mimi mwenyewe nitaifanya inchi ikuwe ukiwa,+ na maadui wenu wenye wataishi ndani yake wataiangalia kwa mushangao.+ 33  Na nitawasambaza kati ya mataifa,+ na nitachomoa upanga na ninyi mutakimbizwa;+ na inchi yenu itakuwa ukiwa,+ na miji yenu itaharibiwa. 34  “‘Wakati huo inchi italipa sabato zake siku zote zenye itakuwa ukiwa, wakati mutakuwa katika inchi ya maadui wenu. Wakati huo inchi itapumuzika,* kwa maana inapaswa kulipa sabato zake.+ 35  Siku zote zenye itakuwa ukiwa itapumuzika, kwa sababu haikupumuzika wakati wa sabato zenu wakati mulikuwa munakaa ndani yake. 36  “‘Kuhusu wale wenye watabakia,+ nitajaza ndani ya mioyo yao hisia ya kupoteza tumaini katika inchi za maadui wao; na sauti ya jani lenye kupeperushwa na upepo itawafanya wakimbie, na watakimbia kama mutu mwenye anakimbia upanga na kuanguka bila mutu mwenye anawafuatilia.+ 37  Watajikwaa mumoja juu ya mwingine kama wale wenye wanakimbia upanga, hata kama hakuna mwenye anawafuatilia. Hamutaweza kusimama mbele ya maadui wenu.+ 38  Mutakufa kati ya mataifa,+ na inchi ya maadui wenu itawakula. 39  Wamoja kati yenu wenye watabakia wataachwa ili waoze katika inchi za maadui wenu+ kwa sababu ya kosa lenu. Ndiyo, wataoza kwa sababu ya makosa ya baba zao.+ 40  Kisha wataungama kosa lao+ na kosa la baba zao na ukosefu wao wa uaminifu na watatambua kwamba walijiendesha kwa kukosa uaminifu kwa kutembea kwa kunipinga.+ 41  Kisha niliwapinga pia+ kwa kuwapeleka katika inchi ya maadui wao.+ “‘Pengine wakati huo mioyo yao yenye haitahiriwe* ingenyenyekezwa,+ na kisha walipie kosa lao. 42  Na nitakumbuka agano lenye nilifanya na Yakobo,+ na agano lenye nilifanya na Isaka,+ na pia agano lenye nilifanya na Abrahamu,+ na nitakumbuka inchi yao. 43  Wakati walikuwa wameacha inchi yao, ilikuwa inalipa sabato zake+ na ilikuwa imeachwa bila wao, na walikuwa wanalipia kosa lao, kwa sababu walikataa maamuzi yangu ya hukumu na walichukia* sheria zangu.+ 44  Lakini ijapokuwa mambo hayo yote, wakati watakuwa katika inchi ya maadui wao, sitawakataa kabisa+ wala sitawatupa mupaka kufikia kuwaharibu kabisa, kufanya vile kungevunja agano+ lenye nilifanya nao; kwa maana mimi ni Yehova Mungu wao. 45  Kwa ajili yao nitakumbuka agano lenye nilifanya na mababu zao+ wenye nilitosha katika inchi ya Misri mbele ya macho ya mataifa,+ ili nijionyeshe kuwa Mungu wao. Mimi ni Yehova.’” 46  Hayo ni masharti, maamuzi ya hukumu, na sheria zenye Yehova alitia kati yake na Waisraeli kwenye Mulima Sinai kupitia Musa.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “kuogopa.”
Tnn., “Nitageuka kuwaelekea.”
Ao “nafsi yangu haitawakataa.”
Tnn., “mutembee mukiwa wima.”
Ao “nafsi yenu ikuwe.”
Tnn., “fimbo.” Inawezekana ni fimbo zenye zilikuwa zinatumiwa ili kuwekea mikate.
Ao “chakula.”
Ao “kilo.”
Pengine neno la Kiebrania lenye linatumiwa hapa linahusiana na maneno “mavi ya wanyama” na linatumiwa ili kuonyesha zarau.
Ao “nafsi yangu itawachukia.”
Ao “ya kutuliza.” Tnn., “ya kupumuzisha.”
Ao “itashika sabato.”
Ao “mioyo yao migumu.”
Ao “nafsi zao zilichukia.”