Mambo ya Walawi 14:1-57

  • Kujitakasa ukoma (1-32)

  • Kutakasa nyumba zenye ziliambukizwa (33-57)

14  Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumuambia:  “Hii ndiyo inapaswa kuwa sheria kuhusu mutu mwenye ukoma katika siku yenye utakaso wake unahakikishwa, wakati anapelekwa kwa kuhani.+  Kuhani ataenda inje ya kambi na kumuchunguza. Kama mutu huyo mwenye ukoma amepona ukoma wake,  kuhani atamuamuru alete ndege wawili wenye kuwa safi wenye ni wazima, muti wa mwerezi, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na hisopo ili atakaswe.+  Kuhani ataamuru ndege mumoja achinjwe ndani ya chombo cha udongo, juu ya maji yenye yalishotwa kwenye muto.  Lakini anapaswa kukamata ule ndege mwenye kuwa muzima na muti wa mwerezi, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na hisopo, na kutumbukiza vitu hivyo pamoja ndani ya damu ya ndege mwenye alichinjwa juu ya maji yenye yalishotwa kwenye muto.  Kisha kuhani atanyunyiza* damu hiyo mara saba (7) juu ya mutu mwenye kujitakasa kutokana na ukoma na atamutangaza kuwa safi, na atamuachilia ule ndege mwenye kuwa muzima aruke na kuenda katika eneo lenye kuwa wazi la mashamba.+  “Mutu mwenye kujitakasa anapaswa kufua nguo zake na kunyoa nywele zake zote na kuoga ndani ya maji, na atakuwa safi. Kisha, anaweza kurudia katika kambi, lakini atakaa inje ya hema yake kwa siku saba (7).  Siku ya saba (7) anapaswa kunyoa nywele zote juu ya kichwa chake na kidevu chake na kope zake. Kisha kunyoa nywele zake zote, atafua nguo zake na kuoga ndani ya maji, kisha atakuwa safi. 10  “Siku ya munane (8), atakamata wana-kondoo dume wawili wenye hawana kasoro, mwana-kondoo dike+ katika mwaka wake wa kwanza mwenye hana kasoro, na sehemu tatu za kumi (3/10) za kipimo cha efa* ya unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta kuwa toleo la nafaka,+ na logi moja* ya mafuta;+ 11  na kuhani mwenye kumutangaza kuwa safi ataleta mutu huyo mwenye anajitakasa, pamoja na matoleo hayo, mbele ya Yehova kwenye muingilio wa hema ya mukutano. 12  Kuhani huyo atakamata ule mwana-kondoo dume na kumutoa kuwa toleo la hatia+ pamoja na logi moja ya mafuta, na atavitikisa mbele na nyuma vikiwa toleo la kutikiswa mbele ya Yehova.+ 13  Kisha atachinjia mwana-kondoo huyo mahali kwenye toleo la zambi na toleo la kuteketezwa linazoea kuchinjwa,+ katika mahali patakatifu, kwa sababu, sawa na toleo la zambi, toleo la hatia ni la kuhani.+ Ni kitu kitakatifu sana.+ 14  “Kisha kuhani atakamata sehemu fulani ya damu ya toleo la hatia, na kuhani ataitia kwenye sehemu ya chini ya sikio la kuume la mutu mwenye anajitakasa na kwenye kidole kikubwa cha mukono wake wa kuume na kidole kikubwa cha muguu wake wa kuume. 15  Na kuhani atakamata sehemu fulani ya ile logi ya mafuta+ na kuimwanga katika kiganja chake mwenyewe cha mukono wa kushoto. 16  Kisha kuhani ataingiza kidole chake cha mukono wa kuume katika mafuta yenye kuwa katika kiganja chake cha mukono wa kushoto na atanyunyiza* sehemu fulani ya mafuta hayo mara saba (7) kwa kidole chake mbele ya Yehova. 17  Kisha kuhani atatia sehemu fulani ya mafuta yenye yalibakia katika kiganja chake cha mukono kwenye sehemu ya chini ya sikio la kuume la mutu mwenye anajitakasa na kwenye kidole kikubwa cha mukono wake wa kuume na kwenye kidole kikubwa cha muguu wake wa kuume juu ya damu ya toleo la hatia. 18  Kuhani atatia mafuta yenye yalibakia katika kiganja chake cha mukono kwenye kichwa cha mutu mwenye anajitakasa, na kuhani atafunika zambi kwa ajili ya mutu huyo mbele ya Yehova.+ 19  “Kuhani atatoa toleo la zambi+ na kufunika zambi kwa ajili ya mutu mwenye anajitakasa kutokana na uchafu wake, na kisha atachinja toleo la kuteketezwa. 20  Kuhani atatoa toleo la kuteketezwa na toleo la nafaka+ kwenye mazabahu, na kuhani atafunika zambi kwa ajili ya mutu huyo,+ naye atakuwa safi.+ 21  “Lakini, kama mutu huyo ni maskini na hana mapato ya kuenea, basi atakamata mwana-kondoo dume mumoja kuwa toleo la hatia kwa ajili ya toleo la kutikiswa, ili kufunika zambi kwa ajili yake mwenyewe, na pia sehemu moja ya kumi (1/10) ya kipimo cha efa* ya unga muzuri wenye kuchanganywa na mafuta ili ukuwe toleo la nafaka, na logi moja ya mafuta, 22  na njiwa-tetere wawili ao njiwa wawili wadogo, kulingana na mapato yake. Ndege mumoja atatolewa kuwa toleo la zambi na mwingine kuwa toleo la kuteketezwa.+ 23  Siku ya munane (8),+ atawaleta kwa kuhani kwenye muingilio wa hema ya mukutano mbele ya Yehova ili utakaso wake uhakikishwe.+ 24  “Kuhani atakamata mwana-kondoo dume wa toleo la hatia+ na logi moja ya mafuta, na kuhani atavitikisa mbele na nyuma vikiwa toleo la kutikiswa mbele ya Yehova.+ 25  Kisha atamuchinja kondoo-dume mudogo wa toleo la hatia, na kuhani atakamata sehemu fulani ya damu ya toleo la hatia na kuitia kwenye sehemu ya chini ya sikio la kuume la mutu mwenye anajitakasa na kwenye kidole kikubwa cha mukono wake wa kuume na kwenye kidole kikubwa cha muguu wake wa kuume.+ 26  Kuhani atamwanga sehemu fulani ya mafuta hayo katika kiganja chake mwenyewe cha mukono wa kushoto,+ 27  na kisha atanyunyiza* kwa kidole cha mukono wake wa kuume sehemu fulani ya mafuta yenye kuwa katika kiganja cha mukono wake wa kushoto mara saba (7) mbele ya Yehova. 28  Na kuhani atatia sehemu fulani ya mafuta yenye kuwa katika kiganja chake cha mukono kwenye sehemu ya chini ya sikio la kuume la mutu mwenye anajitakasa na kwenye kidole kikubwa cha mukono wake wa kuume na kwenye kidole kikubwa cha muguu wake wa kuume kwenye sehemu zilezile zenye alitia damu ya toleo la hatia. 29  Kisha kuhani atatia mafuta yenye ilibakia katika kiganja chake cha mukono juu ya kichwa cha mutu mwenye anajitakasa, ili kufunika zambi kwa ajili ya mutu huyo mbele ya Yehova. 30  “Atatoa njiwa-tetere mumoja kati ya wale wawili ao njiwa mumoja mudogo kati ya wale wawili, kulingana na mapato yake,+ 31  ule mumoja mwenye anaweza kupata, kuwa toleo la zambi na ule mwingine kuwa toleo la kuteketezwa+ pamoja na toleo la nafaka; na kuhani atafunika zambi kwa ajili ya ule mutu mwenye anajitakasa mbele ya Yehova.+ 32  “Hii ni sheria kuhusu mutu mwenye ugonjwa wa ukoma ulikuwa ndani yake lakini hana mapato wakati utakaso wake unahakikishwa.” 33  Kisha Yehova akaambia Musa na Haruni: 34  “Wakati mutaingia katika inchi ya Kanaani,+ yenye ninawapatia kuwa mali yenu,+ na kama ninaambukiza nyumba fulani katika inchi yenu na ugonjwa wa ukoma,+ 35  basi mwenye nyumba hiyo anapaswa kuenda na kumuambia kuhani, ‘Ambukizo fulani limetokea ndani ya nyumba yangu.’ 36  Kuhani atatoa amri waondoe vitu vyote vyenye kuwa ndani ya nyumba hiyo mbele hajakuja kulichunguza, ili asitangaze kila kitu chenye kuwa katika nyumba hiyo kuwa hakiko safi; na kisha kufanya vile ataingia ndani ili kuchunguza nyumba hiyo. 37  Atachunguza sehemu yenye iliambukizwa, na kama kuta za nyumba hiyo zimeambukizwa na sehemu zenye kuingia ndani za rangi ya manjano-kijani ao za rangi nyekundu na kama sehemu hizo zimeingia sana ndani ya ukuta, 38  basi kuhani atatoka ndani ya nyumba hiyo na kuenda mupaka kwenye muingilio wa nyumba hiyo na ataifunga kwa siku saba (7).+ 39  “Kisha kuhani atarudia siku ya saba (7) na kufanya uchunguzi. Kama ambukizo limeenea ndani ya kuta za nyumba hiyo, 40  basi kuhani atatoa amri, na majiwe yenye yaliambukizwa yanapaswa kuondolewa na kutupwa inje ya muji mahali kwenye hakuko safi. 41  Kisha atatoa amri ili nyumba hiyo ikwaruzwe ndani pande zote, na lipu* na saruji* yenye itaondolewa inapaswa kutupwa inje ya muji mahali kwenye hakuko safi. 42  Kisha wataingiza majiwe mengine mahali pa majiwe yenye yaliondolewa, na anapaswa kutumia saruji* ingine na kufanya nyumba hiyo ipigwe lipu.* 43  “Lakini, kama ambukizo hilo linarudia na kutokea tena ndani ya nyumba hiyo kisha majiwe kubomolewa na nyumba hiyo kukwaruzwa na kupigwa tena lipu,* 44  basi kuhani ataingia ndani ya nyumba hiyo na kulichunguza. Kama ambukizo limeenea ndani ya nyumba, huo ni ukoma hatari+ ndani ya nyumba. Nyumba hiyo haiko safi. 45  Basi atatoa amri ili nyumba hiyo ibomolewe—majiwe yake, mbao zake, na lipu* yote na saruji* yote ya nyumba hiyo—na vitu hivyo vitapelekwa inje ya muji mahali kwenye hakuko safi.+ 46  Lakini kila mutu mwenye ataingia ndani ya nyumba hiyo siku yoyote yenye itakuwa imefungwa+ hatakuwa safi mupaka mangaribi;+ 47  na kila mutu mwenye analala katika nyumba hiyo anapaswa kufua nguo zake na kila mutu mwenye anakula chakula katika nyumba hiyo anapaswa kufua nguo zake. 48  “Lakini, kama kuhani anakuja na anaona kwamba ambukizo halijaenea katika nyumba kisha nyumba hiyo kupigwa tena lipu,* basi kuhani atatangaza nyumba hiyo kuwa safi, kwa sababu ambukizo hilo limepona. 49  Ili kutakasa nyumba hiyo kutokana na uchafu,* kuhani atakamata ndege mbili, muti wa mwerezi, kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na hisopo.+ 50  Atachinja ndege mumoja ndani ya chombo cha udongo juu ya maji yenye yalishotwa kwenye muto. 51  Kisha atakamata ule muti wa mwerezi, ile hisopo, kile kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa, na ule ndege mwenye kuwa muzima na kutumbukiza vitu hivyo ndani ya damu ya ndege mwenye alichinjwa na ndani ya maji yenye yalishotwa kwenye muto, na anapaswa kunyunyiza* damu hiyo kuelekea nyumba hiyo mara saba (7).+ 52  Na atatakasa nyumba hiyo kutokana na uchafu* kwa kutumia damu ya ule ndege, yale maji yenye yalishotwa kwenye muto, ule ndege mwenye kuwa muzima, ule muti wa mwerezi, ile hisopo, na kile kitambaa cha rangi nyekundu yenye kungaa. 53  Kisha atamuachilia ndege mwenye kuwa muzima aruke na kuenda katika eneo lenye kuwa wazi la mashamba inje ya muji na atafunika zambi kwa ajili ya nyumba hiyo, nayo itakuwa safi. 54  “Hii ndiyo sheria kuhusu kila aina ya ukoma: ugonjwa wa ngozi ya kichwa ao wa ndevu,+ 55  ukoma wa nguo+ ao wa nyumba,+ 56  na kuhusu uvimbe, vigaga,* na madoa,+ 57  ili kuamua ni wakati gani kitu fulani hakiko safi ao ni wakati gani kitu fulani kiko safi.+ Hii ndiyo sheria kuhusu ukoma.”+

Maelezo ya Chini

Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Sehemu tatu za kumi za efa zilikuwa sawa na litre 6.6 (vibaba 6). Angalia Nyongeza B14.
Logi moja ilikuwa sawa na litre 0.31 (painti 0.66). Angalia Nyongeza B14.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Sehemu moja ya kumi ya efa ilikuwa sawa na litre 2.2 (vibaba 2). Angalia Nyongeza B14.
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Hapa lipu ni muchanganyiko wa chokaa, muchanga na maji wenye unapakwa juu ya ukuta ili kuufanya ukuwe sawasawa na laini.
Ao “mortier.”
Ao “mortier.”
Hapa lipu ni muchanganyiko wa chokaa, muchanga na maji wenye unapakwa juu ya ukuta ili kuufanya ukuwe sawasawa na laini.
Hapa lipu ni muchanganyiko wa chokaa, muchanga na maji wenye unapakwa juu ya ukuta ili kuufanya ukuwe sawasawa na laini.
Hapa lipu ni muchanganyiko wa chokaa, muchanga na maji wenye unapakwa juu ya ukuta ili kuufanya ukuwe sawasawa na laini.
Ao “mortier.”
Hapa lipu ni muchanganyiko wa chokaa, muchanga na maji wenye unapakwa juu ya ukuta ili kuufanya ukuwe sawasawa na laini.
Tnn., “zambi.”
Kunyunyiza ni kumwanga kidogo-kidogo kitu cha majimaji ao ungaunga.
Tnn., “zambi.”
Kigaga ni ngozi ngumu juu ya kidonda chenye kinakaribia kupona.