Cha Pili cha Wafalme 23:1-37

  • Mabadiliko yenye Yosia alifanya (1-20)

  • Pasaka inafanywa (21-23)

  • Mabadiliko mengine yenye Yosia alifanya (24-27)

  • Kifo cha Yosia (28-30)

  • Yehoahazi, mufalme wa Yuda (31-33)

  • Yehoyakimu, mufalme wa Yuda (34-37)

23  Basi mufalme akatuma ujumbe, na wakaita wazee wote wa Yuda na Yerusalemu.+  Kisha mufalme akapanda kuenda kwenye nyumba ya Yehova pamoja na wanaume wote wa Yuda, wakaaji wote wa Yerusalemu, makuhani, na manabii—watu wote, kuanzia mudogo mupaka mukubwa. Akasoma katika masikio yao maneno yote ya kitabu+ cha agano+ chenye kilikuwa kimepatikana katika nyumba ya Yehova.+  Mufalme akasimama karibu na nguzo na akafanya agano* mbele ya Yehova,+ kwamba atamufuata Yehova na kushika amri zake, vikumbusho vyake, na sheria zake kwa moyo wake wote na kwa nafsi* yake yote kwa kutimiza maneno ya agano hilo yenye yalikuwa yameandikwa katika kitabu hicho. Na watu wote wakakubali agano hilo.+  Kisha mufalme akamuagiza Hilkia+ kuhani mukubwa, makuhani wa cheo cha pili, na walinzi wa milango watoshe katika hekalu la Yehova vyombo vyote vyenye vilitengenezwa kwa ajili ya Baali, kwa ajili ya muti mutakatifu,*+ na kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni. Kisha akaviteketeza kwa moto inje ya Yerusalemu kwenye matuta ya Kidroni, na akapeleka majivu yake Beteli.+  Basi akaondoa kabisa makuhani wa miungu ya kigeni, wenye wafalme wa Yuda walikuwa wameweka kusudi wachome zabihu ili zitoe moshi mahali pa juu katika miji ya Yuda na maeneo yenye kuzunguka Yerusalemu, na pia wale wenye kuchoma zabihu ili zitoe moshi kwa ajili ya Baali, kwa ajili ya jua, kwa ajili ya mwezi, kwa ajili ya makundi ya nyota za unajimu, na kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni.+  Akatosha muti mutakatifu*+ katika nyumba ya Yehova na akaupeleka inje ya Yerusalemu, kwenye Bonde la Kidroni, na akauteketeza+ katika Bonde la Kidroni na akausaga kuwa mavumbi na akasambaza mavumbi yake juu ya makaburi ya watu wa kawaida.+  Akabomoa pia nyumba za wanaume makahaba wa hekalu,+ zenye zilikuwa katika nyumba ya Yehova, mahali kwenye wanamuke walikuwa wanasuka vihekalu vya mahema kwa ajili ya muti mutakatifu.*  Kisha akatosha makuhani wote katika miji ya Yuda, na akafanya mahali pa juu penye makuhani walikuwa wanachoma zabihu ili zitoe moshi pasifae kwa ajili ya ibada, kuanzia Geba+ mupaka Beer-sheba.+ Alibomoa pia mahali pa juu pa milango mikubwa yenye ilikuwa kwenye muingilio wa mulango mukubwa wa Yoshua mukubwa wa muji, yenye ilikuwa upande wa kushoto wakati mutu anaingia katika mulango mukubwa wa muji.  Makuhani wa mahali pa juu hawakutumikia kwenye mazabahu ya Yehova katika Yerusalemu,+ lakini walikula mikate yenye haina chachu pamoja na ndugu zao. 10  Pia alifanya Tofeti,+ yenye kuwa katika Bonde la Wana wa Hinomu*+ isifae kwa ajili ya ibada, ili mutu yeyote asipitishe mutoto wake mwanaume ao mutoto wake mwanamuke katika moto kwa ajili ya Moleki.+ 11  Na akakataza farasi wenye wafalme wa Yuda walikuwa wametoa kwa ajili ya ibada ya* jua wasiingie katika nyumba ya Yehova kupitia chumba* cha Natan-meleki ofisa wa makao ya mufalme, chumba chenye kilikuwa kwenye baraza; na akateketeza magari ya jua+ katika moto. 12  Mufalme alibomoa pia mazabahu zenye wafalme wa Yuda walikuwa wamejenga kwenye sehemu ya juu+ ya chumba cha juu cha Ahazi, na pia mazabahu zenye Manase alikuwa amejenga katika viwanja mbili vya nyumba ya Yehova.+ Aliziponda na kusambaza mavumbi yake katika Bonde la Kidroni. 13  Na mahali pa juu penye palikuwa mbele ya Yerusalemu upande wa kusini* wa Mulima wa Uharibifu,* penye Sulemani mufalme wa Israeli alikuwa amejenga kwa ajili ya Ashtoreti mungu mwanamuke mwenye kuchukiza wa Wasidoni; na kwa ajili ya Kemoshi mungu mwenye kuchukiza wa Moabu; na kwa ajili ya Milkomu+ mungu mwenye kuchukiza wa Waamoni,+ mufalme alipafanya pasifae kwa ajili ya ibada. 14  Akavunja-vunja nguzo takatifu na akakata miti mitakatifu*+ na kujaza mahali pake mifupa ya wanadamu. 15  Alibomoa pia mazabahu yenye ilikuwa katika Beteli, mahali pa juu penye Yeroboamu mwana wa Nebati alikuwa amejenga penye palifanya Israeli watende zambi.+ Kisha kubomoa mazabahu hiyo na mahali pa juu, aliteketeza kwa moto mahali pale pa juu, akapasaga kuwa mavumbi, na akateketeza kwa moto muti mutakatifu.*+ 16  Wakati Yosia aligeuka na kuona makaburi kwenye mulima, aliagiza mifupa itoshwe katika makaburi hayo na akaiteketeza kwa moto kwenye mazabahu, na hivyo akafanya mazabahu hiyo isifae kwa ajili ya ibada, kulingana na neno la Yehova lenye lilikuwa limetangazwa na mutu wa Mungu wa kweli mwenye alitabiri kwamba mambo hayo yangetokea.+ 17  Kisha akasema: “Lile jiwe la kaburi lenye ninaona pale ni jiwe gani?” Halafu watu wa muji huo wakamuambia: “Ni kaburi la mutu wa Mungu wa kweli kutoka Yuda+ mwenye alitabiri mambo haya yenye umetendea mazabahu ya Beteli.” 18  Kwa hiyo akasema: “Mumuache apumuzike. Mutu yeyote asisumbue mifupa yake.” Basi wakaacha mifupa yake bila kuisumbua, na pia mifupa ya ule nabii mwenye alikuwa ametoka Samaria.+ 19  Yosia pia aliondoa nyumba zote za ibada mahali pa juu penye palikuwa katika miji ya Samaria,+ zenye wafalme wa Israeli walikuwa wamejenga ili kukasirisha Mungu, na aliwafanyia jambo lilelile lenye alikuwa amefanya kule Beteli.+ 20  Basi akatoa juu ya mazabahu hizo makuhani wote wa mahali pa juu wenye walikuwa pale, na akateketeza kwa moto mifupa ya wanadamu juu yake.+ Kisha akarudia Yerusalemu. 21  Sasa mufalme akawaamuru watu wote: “Mufanye Pasaka+ kwa ajili ya Yehova Mungu wenu kama vile imeandikwa katika kitabu hiki cha agano.”+ 22  Hakuna Pasaka kama hiyo yenye ilikuwa imefanywa tangu siku zenye waamuzi walikuwa wamehukumu Israeli ao katika siku zote za wafalme wa Israeli na wafalme wa Yuda.+ 23  Lakini katika mwaka wa kumi na munane (18) wa Mufalme Yosia, Pasaka hiyo kwa ajili ya Yehova ilifanywa katika Yerusalemu. 24  Yosia aliondoa pia watu wote wenye kupashana habari na pepo wachafu, wenye kutabiri matukio,+ sanamu za terafimu,*+ sanamu zenye kuchukiza,* na vitu vyote vyenye kuchukiza vyenye vilikuwa vimetokea katika inchi ya Yuda na katika Yerusalemu, ili atimize maneno ya Sheria+ yenye yalikuwa yameandikwa katika kitabu chenye Hilkia kuhani alikuwa amepata katika nyumba ya Yehova.+ 25  Mbele yake hakuna mufalme mwenye alikuwa kama yeye, mwenye alimurudilia Yehova kwa moyo wake wote na kwa nafsi yake yote+ na kwa nguvu zake zote, kulingana na Sheria yote ya Musa; na kisha yeye hakuna mwingine mwenye alitokea mwenye kuwa kama yeye. 26  Hata hivyo, Yehova hakugeuka aache kasirani yake kali yenye iliwaka juu ya Yuda kwa sababu ya mambo yote yenye kuchukiza yenye Manase alikuwa amefanya ili kumukasirisha.+ 27  Yehova akasema: “Nitaondoa pia Yuda mbele ya macho yangu,+ kama vile niliondoa Israeli;+ na nitakataa muji huu wenye nilichagua, Yerusalemu, na nyumba yenye nilisema hivi juu yake: ‘Jina langu litaendelea kukaa pale.’”+ 28  Na mambo mengine ya historia ya Yosia, mambo yote yenye alifanya, je, hayaandikwe katika kitabu cha historia ya nyakati za wafalme wa Yuda? 29  Katika siku zake Farao Neko mufalme wa Misri alikuja kukutana na mufalme wa Ashuru karibu na Muto Efrati, na Mufalme Yosia akaenda kupambana naye; lakini wakati Neko alimuona, akamuua kule Megido.+ 30  Basi watumishi wake wakasafirisha maiti yake katika gari kutoka Megido na wakamuleta Yerusalemu na wakamuzika katika kaburi lake. Kisha watu wa inchi wakamukamata Yehoahazi mwana wa Yosia wakamutia mafuta na kumufanya kuwa mufalme pa nafasi ya baba yake.+ 31  Yehoahazi+ alikuwa na miaka makumi mbili na tatu (23) wakati alikuwa mufalme, na alitawala kwa miezi tatu (3) katika Yerusalemu. Jina la mama yake lilikuwa Hamutali+ binti ya Yeremia kutoka Libna. 32  Akaanza kufanya mambo ya mubaya mbele ya macho ya Yehova, kulingana na mambo yote yenye mababu zake walikuwa wamefanya.+ 33  Farao Neko+ alimutia katika gereza kule Ribla+ katika inchi ya Hamati, ili kumuzuia asitawale katika Yerusalemu, na kisha akalipisha inchi amande* ya talanta* mia moja (100) za feza na talanta moja ya zahabu.+ 34  Zaidi ya hayo, Farao Neko akamufanya Eliakimu mwana wa Yosia kuwa mufalme pa nafasi ya Yosia baba yake na akabadilisha jina lake kuwa Yehoyakimu; lakini akamuchukua Yehoahazi na kumupeleka Misri,+ kwenye mwishowe alikufia.+ 35  Yehoyakimu alimupatia Farao feza na zahabu, lakini alilazimika kulipisha inchi kodi ili apatie Farao feza zenye aliomba. Alimuomba kila mutu katika inchi kiasi chenye kukadiriwa cha feza na zahabu cha kupatia Farao Neko. 36  Yehoyakimu+ alikuwa na miaka makumi mbili na tano (25) wakati alikuwa mufalme, na alitawala kwa miaka kumi na moja (11) katika Yerusalemu.+ Jina la mama yake lilikuwa Zebida binti ya Pedaya kutoka Ruma. 37  Aliendelea kufanya mambo ya mubaya mbele ya macho ya Yehova,+ kulingana na mambo yote yenye mababu zake walikuwa wamefanya.+

Maelezo ya Chini

Ao “akafanya upya lile agano.”
Angalia Maana ya Maneno, “Gehena.”
Tnn., “wametolea.”
Ao “chumba cha kukulia chakula.”
Tnn., “kuume.” Ni kusema, kusini, wakati mutu anaangalia mashariki.
Ni kusema, Mulima wa Mizeituni, zaidi sana sehemu ya mwisho-mwisho upande wa kusini yenye kujulikana pia kuwa Mulima wa Kosa.
Ao “miungu ya familia; sanamu.”
Pengine neno la Kiebrania lenye linatumiwa hapa linahusiana na maneno “mavi ya wanyama” na linatumiwa ili kuonyesha zarau.
Ao “faini.”
Talanta moja ilikuwa sawa na kilograme 34.2 (aunsi troi 1.101). Angalia Nyongeza B14.