Cha Kwanza cha Wafalme 9:1-28

  • Yehova anamutokea tena Sulemani (1-9)

  • Zawadi ya Sulemani kwa Mufalme Hiramu (10-14)

  • Mipango mbalimbali ya Sulemani (15-28)

9  Wakati tu Sulemani alimaliza kujenga nyumba ya Yehova, nyumba ya mufalme,+ na kila kitu chenye Sulemani alitamani kufanya,+  Yehova akamutokea Sulemani mara ya pili, kama vile alikuwa amemutokea katika Gibeoni.+  Yehova akamuambia: “Nimesikia sala yako na ombi lako la kuomba rehema lenye ulitoa mbele yangu. Nimetakasa nyumba hii yenye umejenga kwa kuweka jina langu pale kwa kuendelea,+ na macho yangu na moyo wangu vitakuwa pale sikuzote.+  Na wewe, kama unatembea mbele yangu kama vile baba yako Daudi alitembea,+ kwa uaminifu-mushikamanifu wa moyo+ na kwa unyoofu,+ kwa kufanya mambo yote yenye nimekuamuru,+ na kama unatii masharti yangu na hukumu zangu,+  basi nitafanya imara kiti chako cha ufalme juu ya Israeli milele, kama vile nilimuahidi baba yako Daudi, nikisema, ‘Hakutakosa hata kidogo mwanaume wa uzao wako mwenye atakaa kwenye kiti cha ufalme cha Israeli.’+  Lakini kama ninyi na wana wenu munageuka na kuacha kunifuata na hamushike amri zangu na sheria zangu zenye nimeweka mbele yenu, na munaenda na kutumikia miungu mingine na kuiinamia,+  nitaondoa Israeli kwenye uso wa inchi yenye nimewapatia,+ na nyumba yenye nimetakasa kwa ajili ya jina langu nitaitupilia mbali kutoka mbele ya macho yangu,+ na Israeli itakuwa kitu cha kuzarauliwa* na kitu cha kuchekelewa kati ya vikundi vyote vya watu.+  Na nyumba hii itakuwa marundo ya mabomoko.+ Kila mutu mwenye kupita karibu nayo ataangalia kwa mushangao na atapiga muluzi na kusema, ‘Sababu gani Yehova alitendea hivi inchi hii na nyumba hii?’+  Halafu watasema, ‘Ni kwa sababu walimuacha Yehova Mungu wao, mwenye alikuwa ametosha mababu zao katika inchi ya Misri, na wakashikamana na miungu mingine na wakaiinamia na kuitumikia. Ndiyo sababu Yehova alileta musiba huu wote juu yao.’”+ 10  Kwenye mwisho wa miaka makumi mbili (20), yenye Sulemani alijenga nyumba hizo mbili, nyumba ya Yehova na nyumba ya mufalme,+ 11  Hiramu+ mufalme wa Tiro alimupatia Sulemani mbao za mierezi na mbao za miberoshi na zahabu nyingi kadiri alipenda,+ na Mufalme Sulemani akamupatia Hiramu miji makumi mbili (20) katika inchi ya Galilaya. 12  Basi Hiramu akatoka Tiro akaenda kuona miji yenye Sulemani alikuwa amemupatia, lakini hakuifurahia.* 13  Akasema: “Ndugu yangu, ni miji gani hii yenye umenipatia?” Basi ikaitwa Inchi ya Kabuli* mupaka leo. 14  Wakati ule, Hiramu akamutumia mufalme talanta* mia moja makumi mbili (120) za zahabu.+ 15  Hii ndiyo habari ya watu wenye Mufalme Sulemani aliandikisha kwa ajili ya kazi ya kulazimishwa+ ili kujenga nyumba ya Yehova,+ nyumba yake mwenyewe,* Kilima,*+ ukuta wa Yerusalemu, Hasori,+ Megido,+ na Gezeri.+ 16  (Farao mufalme wa Misri alikuwa amepanda na kukamata Gezeri na alikuwa ameiteketeza kwa moto, na alikuwa pia ameua Wakanaani+ wenye walikuwa wanakaa katika muji huo. Basi akaipatia binti yake,+ bibi ya Sulemani, kama zawadi ya kuagana.)* 17  Sulemani akajenga* Gezeri, Bet-horoni ya Chini,+ 18  Baalati,+ na Tamari katika jangwa, ndani ya inchi, 19  na pia miji yote ya madepo ya Sulemani, miji ya magari,+ miji ya wapanda-farasi, na kitu chochote chenye Sulemani alitamani kujenga katika Yerusalemu, katika Lebanoni, na katika inchi yote ya utawala wake. 20  Watu wengine wote wenye walibakia kutoka kwa Waamori, Wahiti, Waperizi, Wahivi, na Wayebusi,+ wenye hawakukuwa sehemu ya watu wa Israeli,+ 21  wazao wao wenye waliachwa katika inchi⁠—wenye Waisraeli walishindwa kuharibu—Sulemani aliwaandikisha kwa ajili ya kazi ya kulazimishwa kama watumwa mupaka leo.+ 22  Lakini Sulemani hakufanya Mwisraeli yeyote kuwa mutumwa,+ kwa maana walikuwa wapiganaji-vita wake, watumishi, wakubwa, makamanda wasaidizi, na wakubwa wa waendesha-magari wake na wapanda-farasi. 23  Kulikuwa wakubwa wa wasaidizi mia tano makumi tano (550) wenye walisimamia kazi ya Sulemani, wasimamizi wa watu wenye walikuwa wanafanya kazi.+ 24  Lakini binti ya Farao+ akapanda kutoka katika Muji wa Daudi+ na akaenda katika nyumba yake mwenyewe yenye Sulemani alikuwa amemujengea; kisha Sulemani akajenga Kilima.*+ 25  Mara tatu (3) kwa mwaka+ Sulemani alitoa zabihu za kuteketezwa na zabihu za ushirika kwenye mazabahu yenye alimujengea Yehova,+ pia alitoa zabihu ili zitoe moshi kwenye mazabahu, yenye ilikuwa mbele ya Yehova, basi akamaliza ile nyumba.+ 26  Mufalme Sulemani akatengeneza pia kundi la mashua* katika Esion-geberi,+ yenye kuwa pembeni ya Eloti, kwenye inchi kavu pembeni ya Bahari Nyekundu katika inchi ya Edomu.+ 27  Hiramu akatuma watumishi wake mwenyewe pamoja na kundi la mashua,*+ wafanyakazi wa mashua* wenye uzoefu, wafanye kazi pamoja na watumishi wa Sulemani. 28  Wakaenda Ofiri+ na wakakamata kutoka kule talanta mia ine makumi mbili (420) za zahabu na kuziletea Mufalme Sulemani.

Maelezo ya Chini

Tnn., “mezali.”
Tnn., “haikukuwa sawa katika macho yake.”
Ao pengine, “Inchi Yenye Haina Mafaa Yoyote.”
Talanta moja ilikuwa sawa na kilograme 34.2 (aunsi troi 1.101). Angalia Nyongeza B14.
Ao “nyumba yake ya kifalme.”
Ao “Milo.” Neno la Kiebrania lenye kumaanisha “jaza.”
Ao “zawadi ya arusi; mali ya kuoa.”
Ao “akafanya imara.”
Ao “Milo.” Neno la Kiebrania lenye kumaanisha “jaza.”
Ao “mashua za maji; bateaux.”
Ao “mashua za maji; bateaux.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”