Cha Kwanza cha Wafalme 7:1-51

  • Majengo yenye kuzunguka nyumba ya kifalme ya Sulemani (1-12)

  • Hiramu mwenye ufundi anamusaidia Sulemani (13-47)

    • Nguzo mbili za shaba (15-22)

    • Bahari ya metali yenye kuyeyushwa (23-26)

    • Magari kumi na beseni za shaba (27-39)

  • Vyombo vya zahabu vinamalizwa (48-51)

7  Na Sulemani akajenga nyumba yake mwenyewe* kwa miaka kumi na tatu (13),+ mupaka wakati nyumba yake yote ilimalizika.+  Na akajenga Nyumba ya Pori la Lebanoni+ yenye urefu wa mikono mia moja (100),* upana wa mikono makumi tano (50), na urefu kuenda juu wa mikono makumi tatu (30) kwenye mistari ine (4) ya nguzo za mierezi; na kulikuwa mbao za mierezi+ kwenye nguzo hizo.  Ilifunikwa juu kwa mierezi juu ya mihimili yenye kulala juu ya nguzo hizo; ilikuwa makumi ine na tano (45), kila mustari ulikuwa na kumi na tano (15).  Kulikuwa mistari tatu (3) ya madirisha yenye kadre, na kila dirisha liliangaliana na dirisha lingine katika mistari tatu.  Miingilio yote na miimo ya milango ilikuwa na kadre zenye pande ine (4) zenye kuwa sawasawa,* kama vile sehemu ya mbele ya madirisha yenye yalikuwa yanaangaliana katika mistari tatu (3).  Na akajenga Jumba* la Nguzo lenye urefu wa mikono makumi tano (50) na upana wa mikono makumi tatu (30), na kulikuwa baraza mbele yake lenye kuwa na nguzo na kifuniko.*  Akajenga pia Jumba* la Kiti cha Ufalme,+ kwenye angekuwa anatolea hukumu—Jumba la Hukumu+—na walilifunika kwa mierezi kuanzia kwenye sakafu mupaka kwenye vipande vikubwa vya miti.  Nyumba* yenye angeishi ndani, kwenye kiwanja kingine,+ ilijengwa nyuma mbali na Jumba,* na ilijengwa kwa namna ileile. Alijenga pia nyumba yenye kuwa kama Jumba hilo kwa ajili ya binti ya Farao, mwenye Sulemani alikuwa amemuchukua kuwa bibi yake.+  Hivi vyote vilijengwa kwa majiwe yenye bei kali+ yenye yalichongwa kulingana na kipimo, yalikatwa kwa misumeno ya majiwe ndani na inje, kuanzia kwenye musingi kupanda juu ya ukuta, na inje mupaka kwenye kile kiwanja kikubwa.+ 10  Na musingi ulijengwa kwa majiwe makubwa sana, yenye bei kali; majiwe fulani yalikuwa na ukubwa wa mikono kumi (10), na majiwe mengine, mikono munane (8). 11  Na juu ya hayo kulikuwa majiwe yenye bei kali, yenye kuchongwa kulingana na kipimo, na pia mierezi. 12  Kuzunguka kiwanja kikubwa kulikuwa mistari tatu (3) ya majiwe yenye kuchongwa na mustari wa mbao za mierezi, kama vile kwa ajili ya kiwanja cha ndani+ cha nyumba ya Yehova na baraza la nyumba.+ 13  Mufalme Sulemani akatuma watu wamuite Hiramu+ na kumuleta kutoka Tiro. 14  Alikuwa mwana wa mujane mumoja wa kabila la Naftali, na baba yake alikuwa fundi wa shaba kutoka Tiro;+ na alikuwa na ufundi mukubwa, uelewaji,+ na uzoefu katika namna zote za kazi ya shaba.* Basi akakuja kwa Mufalme Sulemani na kufanya kazi yake yote. 15  Akatengeneza nguzo mbili za shaba;+ kila nguzo ilikuwa na urefu wa mikono kumi na munane (18), na iliomba kamba ya urefu wa mikono kumi na mbili (12) ili kuzunguka kila moja ya nguzo hizo mbili.*+ 16  Na akatengeneza vifuniko mbili vya nguzo vyenye viliyeyushwa kwa shaba ili viwekwe kwenye sehemu za juu za nguzo hizo. Kifuniko kimoja cha nguzo kilikuwa na urefu kuenda juu wa mikono tano (5), na kifuniko kingine cha nguzo kilikuwa na urefu kuenda juu wa mikono tano. 17  Kifuniko cha nguzo chenye kuwa kwenye sehemu ya juu ya kila nguzo kilikuwa na wavu wa* minyororo yenye kusukwa;+ saba (7) kwa ajili ya kifuniko kimoja cha nguzo na saba kwa ajili ya kifuniko kingine cha nguzo. 18  Na akatengeneza makomamanga katika mistari mbili kuzunguka wavu mumoja* ili kufunika vifuniko vya nguzo vyenye vilikuwa kwenye sehemu ya juu ya zile nguzo; akafanya vilevile kwa ajili ya vifuniko vyote mbili vya nguzo. 19  Vifuniko vyenye vilikuwa kwenye sehemu ya juu ya nguzo kwenye baraza vilikuwa na umbo ya ua la yungiyungi na urefu wake kuenda juu ulikuwa mikono ine (4). 20  Vifuniko hivyo vilikuwa juu ya zile nguzo mbili, juu kidogo ya sehemu ya muviringo yenye iligusana na wavu;* na kulikuwa makomamanga mia mbili (200) katika mistari kuzunguka pande zote kwenye kila kifuniko cha nguzo.+ 21  Akasimamisha nguzo za baraza la hekalu.*+ Akasimamisha nguzo ya kuume* na akaipatia jina Yakini,* kisha akasimamisha nguzo ya kushoto* na akaipatia jina Boazi.*+ 22  Na sehemu ya juu ya nguzo hizo ilikuwa na umbo ya ua la yungiyungi. Basi kazi ya kutengeneza nguzo ikamalizika. 23  Kisha akatengeneza Bahari* ya metali yenye kuyeyushwa.+ Ilikuwa na umbo ya muviringo, upana wa mikono kumi (10) kutoka sehemu moja ya mudomo mupaka sehemu ingine, na urefu kuenda juu wa mikono tano (5), na iliomba kamba ya urefu wa mikono makumi tatu (30) ili kuizunguka.*+ 24  Na kulikuwa mapambo ya vibuyu+ chini ya mudomo wake, yalikuwa yanaizunguka kabisa, vibuyu kumi (10) kwa kila mukono mumoja kuzunguka Bahari hiyo pande zote, mistari mbili ya vibuyu vyenye viliyeyushwa kama kitu kimoja pamoja nayo. 25  Ilisimama juu ya ngombe-dume kumi na mbili (12),+ watatu (3) wakiangalia kaskazini, watatu wakiangalia mangaribi, watatu wakiangalia kusini, na watatu wakiangalia mashariki; na Bahari hiyo ilikuwa juu yao, na sehemu zao zote za nyuma zilielekea katikati. 26  Na unene wake ulikuwa upana wa kiganja kimoja cha mukono;* na mudomo wake ulitengenezwa kama mudomo wa kikombe, kama ua la yungiyungi. Ilikuwa na vipimo elfu mbili (2 000) vya bati.* 27  Kisha akatengeneza magari*+ kumi (10) ya shaba. Kila gari lilikuwa na urefu wa mikono ine (4), upana wa mikono ine, na urefu kuenda juu wa mikono tatu (3). 28  Na magari hayo yalitengenezwa hivi: Yalikuwa na vibao vya pembeni, na vibao hivyo vya pembeni vilikuwa kati ya mataruma. 29  Na kwenye vibao hivyo vya pembeni kati ya mataruma hayo kulikuwa simba,+ ngombe-dume, na makerubi,+ na muundo uleule ulikuwa kwenye mataruma. Juu na chini ya simba na ngombe-dume hao kulikuwa mapambo ya muviringo. 30  Na kila gari lilikuwa na magurudumu* ine (4) ya shaba na vyuma vya katikati vya shaba vyenye kuzungusha magurudumu hayo, na nguzo zake ine za pembeni zilikuwa vitegemezo kwa ajili ya magurudumu. Chini ya beseni kulikuwa vitegemezo, kila kitegemezo kilitengenezwa pamoja na mashada ya maua kwenye kila upande wake. 31  Kinywa chake kilikuwa katika sehemu ya juu, kilinyooka kuelekea juu kwa kipimo cha mukono mumoja; na kinywa chake kilikuwa cha muviringo, kilifanya kikalio cha urefu wa mukono mumoja na nusu, na kwenye kinywa chake kulikuwa michongo. Na vibao vyake vya pembeni vilikuwa na pande ine zenye kuwa sawasawa,* hapana muviringo. 32  Yale magurudumu* ine (4) yalikuwa chini ya vibao vya pembeni, na vitegemezo vya magurudumu vilifungwa kwenye gari, na urefu kuenda juu wa kila gurudumu ulikuwa wa mukono mumoja na nusu. 33  Na magurudumu* hayo yalitengenezwa kama magurudumu ya gari. Vitegemezo vyake, mizingo,* njukuti, na vitovu, vyote vilikuwa vya metali yenye kuyeyushwa. 34  Kulikuwa vitegemezo ine (4) kwenye pembe ine za kila gari; vitegemezo vyake viliyeyushwa vikiwa sehemu ya gari.* 35  Kwenye sehemu ya juu ya gari kulikuwa utepe wa muviringo wenye urefu kuenda juu wa nusu ya mukono, na kwenye sehemu ya juu ya gari, kadre zake na vibao vyake vya pembeni viliyeyushwa vikiwa sehemu ya gari.* 36  Kwenye kadre zake na kwenye vibao vyake vya pembeni alichonga makerubi, simba, na miti ya mitende kulingana na nafasi yenye ilikuwa kwenye kila kimoja, pamoja na mapambo kuzunguka pande zote.+ 37  Ni vile alitengeneza yale magari kumi (10);+ yote yaliyeyushwa kwa njia ileile,+ yalikuwa na kipimo kilekile na umbo lilelile. 38  Akatengeneza beseni kumi (10) za shaba;+ kila moja ingeweza kuingia ndani vipimo makumi ine (40) vya bati. Kila beseni ilikuwa na kipimo cha mikono ine (4).* Kulikuwa beseni moja kwa ajili ya kila moja ya magari hayo kumi. 39  Kisha akaweka magari tano (5) upande wa kuume wa nyumba na tano upande wa kushoto wa nyumba, na akaweka ile Bahari upande wa kuume wa nyumba, kuelekea upande wa kusini-mashariki.+ 40  Hiramu+ akatengeneza pia beseni, vipao,*+ na mabakuli.+ Basi Hiramu akamaliza kazi yote yenye alifanya kwa ajili ya Mufalme Sulemani kwenye nyumba ya Yehova:+ 41  zile nguzo mbili+ na vile vifuniko vya nguzo vyenye umbo ya bakuli vyenye vilikuwa kwenye sehemu ya juu ya zile nguzo mbili; zile nyavu mbili+ za* kufunika vile vifuniko mbili vya nguzo vyenye umbo ya bakuli vyenye vilikuwa kwenye sehemu ya juu ya zile nguzo; 42  yale makomamanga mia ine (400)+ kwa ajili ya zile nyavu* mbili, mistari mbili ya makomamanga kwa ajili ya kila wavu, ili kufunika vile vifuniko mbili vya nguzo vyenye umbo ya bakuli vyenye vilikuwa kwenye zile nguzo mbili; 43  yale magari kumi (10)+ na zile beseni kumi+ zenye zilikuwa kwenye magari hayo; 44  ile Bahari+ na wale ngombe-dume kumi na mbili (12) wenye walikuwa chini ya ile Bahari; 45  na yale makopo, vile vipao,* yale mabakuli, na vyombo vyote vyenye Hiramu alimutengenezea Mufalme Sulemani kwa shaba yenye kungarishwa, kwa ajili ya nyumba ya Yehova. 46  Mufalme akaviyeyusha katika vyombo vya kufyatulia udongo vya mufinyanzi* katika wilaya ya Yordani, kati ya Sukoti na Saretani. 47  Sulemani akaacha vyombo hivyo vyote bila kupima uzito wavyo kwa sababu vilikuwa vingi sana. Uzito wa shaba haukujulikana.+ 48  Sulemani akatengeneza vyombo vyote kwa ajili ya nyumba ya Yehova: mazabahu+ ya zahabu; meza ya zahabu+ ya kuwekea mikate ya wonyesho; 49  vinara vya taa+ vya zahabu safi, vitano (5) upande wa kuume na vitano upande wa kushoto mbele ya chumba cha ndani zaidi; na maua,+ taa, na vifaa vya kushikia tambi,* vya zahabu;+ 50  beseni, vizimisha-moto,+ mabakuli, vikombe,+ na vyetezo,+ vya zahabu safi; na matundu kwa ajili ya milango ya nyumba ya ndani,+ ni kusema, Patakatifu Zaidi, na kwa ajili ya milango ya nyumba ya hekalu,+ vya zahabu. 51  Kwa hiyo Mufalme Sulemani akamaliza kazi yote yenye alipaswa kufanya kwa ajili ya nyumba ya Yehova. Kisha Sulemani akaingiza ndani vitu vyenye Daudi baba yake alikuwa amefanya kuwa vitakatifu,+ na akatia feza, zahabu, na vyombo katika hazina za nyumba ya Yehova.+

Maelezo ya Chini

Ao “nyumba yake ya kifalme.”
Mukono mumoja ulikuwa sawa na santimetre 44.5 (inchi 17.5). Angalia Nyongeza B14.
Ao “muraba, carré; rektangulo.”
Ao “Baraza.”
Ao “kipaa.”
Ao “Baraza.”
Ao “nyumba ya kifalme.”
Tnn., “nyumba ya Jumba.”
Ao “shaba nyeusi,” hapa na nafasi zingine zenye kufuata katika sura hii.
Ao “kila moja ya nguzo hizo mbili ilikuwa na muzunguko wa mikono 12.”
Ao “makila ya.”
Ao “makila moja.”
Ao “makila.”
Hapa linamaanisha Patakatifu.
Ao “ya kusini.”
Maana yake “Yeye [ni kusema, Yehova] Afanye Imara Kabisa.”
Ao “ya kaskazini.”
Pengine inamaanisha “Katika Nguvu.”
Ao “tangi.”
Ao “ilikuwa na muzunguko wa mikono 30.”
Karibu santimetre 7.4 (inchi 2.9). Angalia Nyongeza B14.
Bati moja ilikuwa sawa na litre 22 (galoni 5.81). Angalia Nyongeza B14.
Ao “magari ya kubeba maji.”
Ao “mipeto; pneus.”
Ao “muraba, carré.”
Ao “mipeto; pneus.”
Ao “mipeto; pneus.”
Ao “jantes.”
Ao “vilikuwa sehemu moja pamoja na gari.”
Ao “vilikuwa sehemu moja pamoja na gari.”
Ao “kipenyo cha mikono ine.”
Ao “sepetu; bêches.”
Ao “makila mbili ya.”
Ao “ile makila.”
Ao “sepetu; bêches.”
Ao “koleo.”