Cha Kwanza cha Wafalme 16:1-34

  • Hukumu ya Yehova juu ya Baasha (1-7)

  • Ela, mufalme wa Israeli (8-14)

  • Zimri, mufalme wa Israeli (15-20)

  • Omri, mufalme wa Israeli (21-28)

  • Ahabu, mufalme wa Israeli (29-33)

  • Hieli anajenga upya Yeriko (34)

16  Kisha neno la Yehova juu ya Baasha likakuja kwa Yehu+ mwana wa Hanani,+ na kusema:  “Nilikuinua kutoka katika mavumbi na kukufanya kuwa kiongozi juu ya watu wangu Israeli,+ lakini uliendelea kutembea katika njia ya Yeroboamu na kufanya watu wangu Israeli watende zambi na hivyo wakanikasirisha kupitia zambi zao.+  Kwa hiyo ninafagia kabisa Baasha na nyumba yake, na nitafanya nyumba yake kuwa kama nyumba ya Yeroboamu+ mwana wa Nebati.  Mutu yeyote wa Baasha mwenye anakufia katika muji imbwa watamukula; na mutu wake yeyote mwenye anakufia katika eneo la mashamba ndege wa mbinguni watamukula.”  Na mambo mengine ya historia ya Baasha, mambo yenye alifanya, na nguvu zake, je, hayaandikwe katika kitabu cha historia ya nyakati za wafalme wa Israeli?  Kisha Baasha akalalishwa na kupumuzika pamoja na mababu zake na akazikwa katika Tirsa;+ na Ela mwana wake akakuwa mufalme pa nafasi yake.  Tena, kupitia nabii Yehu mwana wa Hanani, neno la Yehova likakuja juu ya Baasha na nyumba yake, kwa sababu ya ubaya wote wenye alitenda mbele ya macho ya Yehova kwa kumukasirisha kupitia kazi ya mikono yake, akakuwa kama nyumba ya Yeroboamu, na pia kwa sababu alimupiga na kumuua.*+  Katika mwaka wa makumi mbili na sita (26) wa Mufalme Asa wa Yuda, Ela mwana wa Baasha akakuwa mufalme juu ya Israeli katika Tirsa, na alitawala kwa miaka mbili.  Zimri mutumishi wake, mukubwa wa nusu ya kikundi cha magari yake, alifanya mupango mubaya juu yake wakati alikuwa katika Tirsa akikunywa na kulewa katika nyumba ya Arsa, mwenye alikuwa musimamizi wa nyumba yake katika Tirsa. 10  Zimri akaingia na akamupiga+ na kumuua katika mwaka wa makumi mbili na saba (27) wa Mufalme Asa wa Yuda, na akakuwa mufalme pa nafasi yake. 11  Wakati alikuwa mufalme, wakati tu alikaa kwenye kiti chake cha ufalme, alipiga na kuua nyumba yote ya Baasha. Hakuacha mwanaume yeyote,* ikuwe mumoja wa watu wa jamaa yake* ao wa marafiki wake. 12  Kwa njia hiyo, Zimri akaharibu nyumba yote ya Baasha, kulingana na neno lenye Yehova alikuwa amesema juu ya Baasha kupitia nabii Yehu.+ 13  Ilikuwa vile kwa sababu ya zambi zote zenye Baasha na Ela mwana wake walikuwa wametenda na zambi zenye walifanya Israeli watende kwa kumukasirisha Yehova Mungu wa Israeli kupitia sanamu zao zenye hazina mafaa yoyote.+ 14  Na mambo mengine ya historia ya Ela, mambo yote yenye alifanya, je, hayaandikwe katika kitabu cha historia ya nyakati za wafalme wa Israeli? 15  Katika mwaka wa makumi mbili na saba (27) wa Mufalme Asa wa Yuda, Zimri akakuwa mufalme kwa siku saba (7) katika Tirsa wakati maaskari walikuwa wamepiga kambi ili kushambulia Gibetoni,+ yenye ilikuwa ya Wafilisti. 16  Kisha wakati fulani maaskari wenye walikuwa wamepiga kambi wakasikia ikisemwa: “Zimri amefanya mupango mubaya na pia amemupiga na kumuua mufalme.” Basi Israeli wote wakamufanya Omri,+ mukubwa wa jeshi, kuwa mufalme juu ya Israeli siku hiyo katika kambi. 17  Omri na Israeli wote pamoja naye wakapanda kutoka Gibetoni na kuzunguka Tirsa kwa ajili ya vita. 18  Wakati Zimri aliona kwamba muji ulikuwa umekamatwa, akaingia katika munara wenye ngome wa nyumba ya mufalme na akateketeza nyumba hiyo akiwa ndani yake, na akakufa.+ 19  Ilikuwa vile kwa sababu ya zambi zake mwenyewe zenye alikuwa ametenda kwa kufanya mambo ya mubaya mbele ya macho ya Yehova kwa kutembea katika njia ya Yeroboamu na kwa sababu ya zambi yenye alikuwa amefanya Israeli watende.+ 20  Na mambo mengine ya historia ya Zimri pamoja na mupango wake mubaya, je, hayaandikwe katika kitabu cha historia ya nyakati za wafalme wa Israeli? 21  Ni wakati huo ndio watu wa Israeli waligawanyika katika sehemu mbili. Sehemu moja ya watu ilimufuata Tibni mwana wa Ginati, ikitaka kumufanya kuwa mufalme, na sehemu ingine ikamufuata Omri. 22  Lakini watu wenye walikuwa wanamufuata Omri walishinda watu wenye walikuwa wanamufuata Tibni mwana wa Ginati. Basi Tibni akakufa, na Omri akakuwa mufalme. 23  Katika mwaka wa makumi tatu na moja (31) wa Mufalme Asa wa Yuda, Omri akakuwa mufalme juu ya Israeli, na akatawala kwa miaka kumi na mbili (12). Katika Tirsa alitawala kwa miaka sita (6). 24  Alinunua mulima wa Samaria kutoka kwa Shemeri kwa talanta* mbili za feza, na akajenga muji juu ya mulima huo. Muji huo wenye alijenga aliupatia jina Samaria,*+ kulingana na jina la Shemeri mwenye* mulima huo. 25  Omri akaendelea kufanya mambo ya mubaya mbele ya macho ya Yehova, na alikuwa muovu kuliko wote wenye walimutangulia.+ 26  Alitembea katika njia zote za Yeroboamu mwana wa Nebati na katika zambi zenye alikuwa amefanya Israeli watende kwa kumukasirisha Yehova Mungu wa Israeli kupitia sanamu zao zenye hazina mafaa yoyote.+ 27  Na mambo mengine ya historia ya Omri, mambo yenye alifanya, na matendo yake makubwa yenye nguvu, je, hayaandikwe katika kitabu cha historia ya nyakati za wafalme wa Israeli? 28  Kisha Omri akalalishwa na kupumuzika pamoja na mababu zake na akazikwa katika Samaria; na Ahabu+ mwana wake akakuwa mufalme pa nafasi yake. 29  Ahabu mwana wa Omri akakuwa mufalme juu ya Israeli katika mwaka wa makumi tatu na munane (38) wa Mufalme Asa wa Yuda, na Ahabu mwana wa Omri akatawala juu ya Israeli katika Samaria+ kwa miaka makumi mbili na mbili (22). 30  Ahabu mwana wa Omri alikuwa muovu mbele ya macho ya Yehova kuliko wale wote wenye walimutangulia.+ 31  Na kama vile lilikuwa jambo la kidogo kwake kutembea katika zambi za Yeroboamu+ mwana wa Nebati, alimuoa hata Yezebeli+ binti ya Etbaali, mufalme wa Wasidoni,+ na akaanza kumuabudu Baali+ na kumuinamia. 32  Zaidi ya hayo, alisimamisha mazabahu kwa ajili ya Baali katika nyumba ya* Baali+ yenye alijenga katika Samaria. 33  Ahabu alitengeneza pia muti mutakatifu.*+ Ahabu alifanya mambo mengi zaidi yenye yalimukasirisha Yehova Mungu wa Israeli kuliko wafalme wote wa Israeli wenye walimutangulia. 34  Katika siku zake, Hieli wa Beteli alijenga upya Yeriko. Kwa kufiwa na Abiramu muzaliwa wake wa kwanza alijenga musingi wake, na kwa kufiwa na Segubu mutoto wake mudogo zaidi, aliweka milango yake, kulingana na neno la Yehova lenye lilisemwa kupitia Yoshua mwana wa Nuni.+

Maelezo ya Chini

Ni kusema, Nadabu, mwana wa Yeroboamu.
Tnn., “mutu yeyote mwenye kukojoa kwenye ukuta.” Huu ni usemi wa Kiebrania wa kuzarau wenye kumaanisha wanaume.
Ao “watu wenye kulipiza kisasi chake cha damu.”
Talanta moja ilikuwa sawa na kilograme 34.2 (aunsi troi 1.101). Angalia Nyongeza B14.
Maana yake “Ya Ukoo wa Shemeri.”
Tnn., “bwana wa.”
Ao “hekalu la.”