Cha Kwanza cha Wafalme 11:1-43

  • Bibi za Sulemani wanageuza moyo wake (1-13)

  • Wapinzani wa Sulemani (14-25)

  • Yeroboamu anaahidiwa makabila kumi (26-40)

  • Sulemani anakufa; Rehoboamu anafanywa kuwa mufalme (41-43)

11  Lakini Mufalme Sulemani alipenda wanamuke wengi wa kigeni+ zaidi ya binti ya Farao:+ wanamuke Wamoabu,+ Waamoni,+ Waedomu, Wasidoni,+ na Wahiti.+  Walitoka katika mataifa yenye Yehova alikuwa ameambia Waisraeli juu yao: “Hamupaswe kuingia kati yao,* na hawapaswe kuingia kati yenu; kwa maana kwa hakika watageuza moyo wenu ufuate miungu yao.”+ Lakini Sulemani alishikamana nao na aliwapenda.  Na alikuwa na bibi mia saba (700) wenye walikuwa wanamuke wa kifalme na masuria* mia tatu (300), na pole kwa pole bibi zake waligeuza moyo wake.*  Wakati Sulemani alizeeka,+ bibi zake waligeuza moyo wake ili kufuata miungu mingine,+ na moyo wake haukukuwa kamili* kumuelekea Yehova Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake.  Na Sulemani akafuata Ashtoreti,+ mungu mwanamuke wa Wasidoni, na Milkomu,+ mungu mwenye kuchukiza wa Waamoni.  Na Sulemani akatenda mambo ya mubaya mbele ya macho ya Yehova, na hakufuata Yehova kikamili kama vile Daudi baba yake alikuwa amefanya.+  Ni wakati huo ndio Sulemani alijenga mahali pa juu+ kwa ajili ya Kemoshi, mungu mwenye kuchukiza wa Moabu, kwenye mulima wenye kuwa mbele ya Yerusalemu, na kwa ajili ya Moleki,+ mungu mwenye kuchukiza wa Waamoni.+  Ni vile alifanyia bibi zake wote wa kigeni wenye walikuwa wanachoma zabihu ili zitoe moshi na kutolea zabihu miungu yao.  Yehova akamukasirikia sana Sulemani, kwa sababu moyo wake ulikuwa umegeuka na kuacha Yehova Mungu wa Israeli,+ mwenye alikuwa amemutokea mara mbili+ 10  na alikuwa amemuonya juu ya jambo lilelile, kwamba hapaswe kufuata miungu mingine.+ Lakini hakutii mambo yenye Yehova alikuwa ameamuru. 11  Sasa Yehova akamuambia Sulemani: “Kwa sababu umefanya jambo hili na haukushika agano langu na sheria zangu kama vile nilikuamuru, hakika nitakunyanganya ufalme, na nitaupatia mumoja wa watumishi wako.+ 12  Hata hivyo, kwa ajili ya Daudi baba yako, sitafanya vile wakati wa maisha yako. Nitaunyanganya kutoka katika mukono wa mwana wako,+ 13  lakini sitanyanganya ufalme wote.+ Kabila moja nitalipatia mwana wako,+ kwa ajili ya Daudi mutumishi wangu na kwa ajili ya Yerusalemu, yenye nimechagua.”+ 14  Kisha Yehova akamuinua mutu wa kumupinga Sulemani,+ Hadadi Muedomu, wa familia ya kifalme ya Edomu.+ 15  Wakati Daudi alishinda Edomu,+ Yoabu mukubwa wa jeshi alipanda ili kuzika wenye waliuawa, na akajaribu kupiga na kuua kila mwanaume katika Edomu. 16  (Kwa maana Yoabu na Israeli wote walikaa kule kwa miezi sita [6] mupaka wakati alikuwa ameharibu* kila mwanaume katika Edomu.) 17  Lakini Hadadi alikimbia pamoja na watumishi fulani wa baba yake wenye walikuwa Waedomu, na wakaenda Misri; wakati huo Hadadi alikuwa kijana mudogo. 18  Basi wakatoka Midiani na kuenda Parani. Walikamata wanaume pamoja nao kutoka Parani+ na wakaenda Misri, kwa Farao mufalme wa Misri, mwenye alimupatia nyumba, akaamuru akuwe anapewa posho la chakula, na akamupatia shamba. 19  Hadadi alikubaliwa sana mbele ya macho ya Farao, na hivyo Farao akamupatia dada ya bibi yake mwenyewe, dada ya malkia Tapenesi,* ili akuwe bibi yake. 20  Kisha wakati fulani, dada ya Tapenesi akamuzalia mwana, Genubati, na Tapenesi alimulea* katika nyumba ya Farao, na Genubati aliendelea kukaa katika nyumba ya Farao kati ya watoto wa Farao. 21  Hadadi akasikia akiwa Misri kwamba Daudi alikuwa amelalishwa na kupumuzika pamoja na mababu zake+ na kwamba Yoabu mukubwa wa jeshi alikuwa amekufa.+ Basi Hadadi akamuambia Farao: “Uniache niende, niende katika inchi yangu mwenyewe.” 22  Lakini Farao akamuambia: “Umekosa nini kwangu na hivyo unataka kuenda katika inchi yako mwenyewe?” Hadadi akasema: “Hakuna, lakini tafazali uniache niende.” 23  Mungu akamuinua pia mutu mwingine wa kumupinga Sulemani,+ Rezoni mwana wa Eliada, mwenye alikuwa amemukimbia bwana wake, Hadadezeri+ mufalme wa Soba. 24  Alijikusanyia wanaume na akakuwa kiongozi wa kikundi cha wanyanganyi wakati Daudi aliwashinda.*+ Basi wakaenda Damasko+ na wakakaa kule na kuanza kutawala katika Damasko. 25  Na akakuwa mupinzani wa Israeli sikuzote za Sulemani, kuongezea kwenye mabaya yenye yalifanywa na Hadadi, na alichukia sana Israeli wakati alikuwa anatawala Siria. 26  Pia kulikuwa Yeroboamu+ mwana wa Nebati, Mwefraimu kutoka Sereda, mutumishi wa Sulemani+ mwenye jina la mama yake lilikuwa Serua, mujane. Yeye pia alianza kumuasi* mufalme.+ 27  Hii ndiyo sababu yenye ilimufanya amuasi mufalme: Sulemani alikuwa amejenga Kilima*+ na kufunga mwanya wa Muji wa Daudi baba yake.+ 28  Sasa huyu Yeroboamu alikuwa mwanaume mwenye uwezo. Wakati Sulemani aliona kwamba kijana huyo mwanaume alikuwa mufanyakazi mwenye bidii, alimuweka kuwa mwangalizi+ juu ya utumishi wote wa lazima wa nyumba ya Yosefu. 29  Wakati huo Yeroboamu alitoka Yerusalemu, na nabii Ahiya+ Mushilo akamukuta katika barabara. Ahiya alikuwa amevaa nguo ya mupya, na wote wawili walikuwa peke yao katika eneo la mashamba. 30  Ahiya akashika ile nguo ya mupya yenye alikuwa anavaa na akaipasua vipande kumi na mbili (12). 31  Kisha akamuambia Yeroboamu: “Kamata vipande kumi (10), kwa maana Yehova Mungu wa Israeli anasema hivi: ‘Angalia, ninanyanganya ufalme kutoka katika mukono wa Sulemani, na nitakupatia makabila kumi.+ 32  Lakini kabila moja litabakia lake+ kwa ajili ya mutumishi wangu Daudi+ na kwa ajili ya Yerusalemu, muji wenye nimechagua kati ya makabila yote ya Israeli.+ 33  Nitafanya vile kwa sababu wameniacha+ na wanamuinamia Ashtoreti mungu mwanamuke wa Wasidoni, na Kemoshi mungu wa Moabu, na Milkomu mungu wa Waamoni, na hawakutembea katika njia zangu kwa kufanya mambo yenye kuwa sawa mbele ya macho yangu na kwa kushika sheria zangu na hukumu zangu kama vile Daudi baba yake alifanya. 34  Lakini sitaondoa ufalme wote katika mukono wake, na nitamuacha aendelee kuwa mukubwa siku zote za maisha yake, kwa ajili ya Daudi mutumishi wangu mwenye nilichagua,+ kwa sababu alitii amri zangu na sheria zangu. 35  Lakini nitaondoa ufalme katika mukono wa mwana wake na kukupatia wewe, ni kusema, makabila kumi (10).+ 36  Nitamupatia mwana wake kabila moja, ili sikuzote Daudi mutumishi wangu akuwe na taa mbele yangu katika Yerusalemu,+ muji wenye nimejichagulia kuwa mahali pa kuweka jina langu. 37  Nitakukamata wewe, na utatawala juu ya kila kitu chenye unatamani,* na utakuwa mufalme juu ya Israeli. 38  Na kama unatii mambo yote yenye ninakuamuru na kutembea katika njia zangu na kufanya mambo yenye kuwa sawa mbele ya macho yangu kwa kutii sheria zangu na amri zangu, kama vile Daudi mutumishi wangu alifanya,+ nitakuwa pia pamoja na wewe. Nitakujengea nyumba yenye kudumu, kama vile nimemujengea Daudi,+ na nitakupatia Israeli. 39  Na nitapatisha haya uzao wa Daudi kwa sababu ya jambo hili,+ lakini hapana sikuzote.’”+ 40  Basi Sulemani akajaribu kumuua Yeroboamu, lakini Yeroboamu akakimbilia Misri, kwa Shishaki+ mufalme wa Misri,+ na akaendelea kukaa Misri mupaka wakati Sulemani alikufa. 41  Na mambo mengine ya historia ya Sulemani, yote yenye alifanya, na hekima yake, je, hayaandikwe katika kitabu cha historia ya Sulemani?+ 42  Urefu wa* utawala wa Sulemani katika Yerusalemu juu ya Israeli yote ulikuwa miaka makumi ine (40). 43  Kisha Sulemani akalalishwa na kupumuzika pamoja na mababu zake na akazikwa katika Muji wa Daudi baba yake; na Rehoboamu+ mwana wake akakuwa mufalme pa nafasi yake.

Maelezo ya Chini

Ao “Hamupaswe kuoana nao.”
Ao “bibi zake walikuwa na uvutano mukubwa juu yake.”
Ao “haukujitoa kikamili.”
Tnn., “amekatilia mbali.”
Hapana malkia mwenye kutawala.
Ao pengine, “alimuachisha kunyonya.”
Tnn., “aliwaua.”
Tnn., “kuinua mukono wake juu ya.”
Ao “Milo.” Neno la Kiebrania lenye kumaanisha “jaza.”
Ao “chenye nafsi yako inatamani.”
Tnn., “Siku za.”