Cha Kwanza cha Mambo ya Nyakati 9:1-44

  • Ukoo kisha kurudia kutoka katika uhamisho (1-34)

  • Ukoo wa Sauli unatajwa tena (35-44)

9  Waisraeli wote waliandikishwa kulingana na ukoo, na wameandikwa katika Kitabu cha Wafalme wa Israeli. Na Yuda alikamatwa na kupelekwa katika uhamisho kule Babiloni kwa sababu ya ukosefu wake wa uaminifu.+  Wakaaji wa kwanza kurudia katika maeneo yao katika miji yao walikuwa Waisraeli fulani, makuhani, Walawi, na watumishi wa hekalu.*+  Na wazao fulani wa Yuda,+ wa Benyamini,+ wa Efraimu, na wa Manase walikaa katika Yerusalemu:  Utai mwana wa Amihudi mwana wa Omri mwana wa Imri mwana wa Bani, wa wazao wa Perezi+ mwana wa Yuda.  Na kati ya Washilo, Asaya muzaliwa wa kwanza na wana wake.  Na wa wana wa Zera,+ Yeueli na ndugu zao mia sita makumi kenda (690).  Na kati ya wazao wa Benyamini, Salu mwana wa Meshulamu mwana wa Hodavia mwana wa Hasenua,  Ibneya mwana wa Yerohamu, Ela mwana wa Uzi mwana wa Mikri, na Meshulamu mwana wa Shefatia mwana wa Reueli mwana wa Ibniya.  Na ndugu zao kulingana na ukoo wao walikuwa mia kenda makumi tano na sita (956). Wanaume hao wote walikuwa vichwa vya jamaa zao za upande wa baba.* 10  Na kati ya makuhani, kulikuwa Yedaya, Yehoyaribu, Yakini,+ 11  Azaria mwana wa Hilkia mwana wa Meshulamu mwana wa Sadoki mwana wa Merayoti mwana wa Ahitubu, kiongozi wa nyumba ya* Mungu wa kweli, 12  Adaya mwana wa Yerohamu mwana wa Pashuri mwana wa Malkiya, Maasai mwana wa Adieli mwana wa Yahzera mwana wa Meshulamu mwana wa Meshilemiti mwana wa Imeri, 13  na ndugu zao, vichwa vya jamaa za upande wa baba, wanaume elfu moja mia saba makumi sita (1 760) wenye nguvu, wenye uwezo wenye walikuwa tayari kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu wa kweli. 14  Na kati ya Walawi, kulikuwa Shemaya+ mwana wa Hashubu mwana wa Azrikamu mwana wa Hashabia kutoka kwa wazao wa Merari; 15  na Bakbakari, Hereshi, Galali, Matania mwana wa Mika mwana wa Zikri mwana wa Asafu, 16  Obadia mwana wa Shemaya mwana wa Galali mwana wa Yedutuni, na Berekia mwana wa Asa mwana wa Elkana, mwenye alikuwa anaishi katika makao ya Wanetofa.+ 17  Walinzi wa milango mikubwa+ walikuwa Shalumu, Akubu, Talmoni, Ahimani, na ndugu yao Shalumu alikuwa kichwa, 18  na kufikia wakati huo alikuwa kwenye mulango mukubwa wa mufalme upande wa mashariki.+ Hao walikuwa walinzi wa milango mikubwa ya kambi za Walawi. 19  Na Shalumu mwana wa Kore mwana wa Ebiasafu mwana wa Kora, na ndugu zake wa jamaa yake ya upande wa baba, Wakora, walisimamia kazi za utumishi, walinzi wa mulango wa hema, na baba zao walikuwa wanasimamia kambi ya Yehova wakiwa walinzi wa muingilio. 20  Finehasi+ mwana wa Eleazari+ ndiye alikuwa kiongozi wao zamani; Yehova alikuwa pamoja naye. 21  Zekaria+ mwana wa Meshelemia alikuwa mulinzi wa mulango mukubwa wa muingilio wa hema ya mukutano. 22  Wote wenye walichaguliwa kuwa walinzi wa milango mikubwa kwenye vizingiti* walikuwa mia mbili kumi na mbili (212). Walikuwa katika makao yao kulingana na maandikisho yao ya ukoo.+ Daudi na Samweli muonaji+ waliwaweka kwenye vyeo vyao vya kutumainika. 23  Wao na wana wao walisimamia utumishi wa ulinzi kwa ajili ya milango mikubwa ya nyumba ya Yehova,+ nyumba ya hema. 24  Walinzi wa milango mikubwa walikuwa kwenye pande zote ine (4)⁠—mashariki, mangaribi, kaskazini, na kusini.+ 25  Mara kwa mara, ndugu zao walipaswa kuingia kwa siku saba (7) kutoka katika makao yao ili kutumika pamoja nao. 26  Kulikuwa walinzi wakubwa* ine (4) wa milango mikubwa katika vyeo vya kutumainika. Walikuwa Walawi, na walisimamia vyumba* na hazina za nyumba ya Mungu wa kweli.+ 27  Walikuwa wanakesha usiku katika vituo vyao kuzunguka nyumba yote ya Mungu wa kweli pande zote, kwa maana walishugulikia utumishi wa ulinzi na walikuwa wanachunga funguo na walikuwa wanafungua nyumba hiyo kila asubui. 28  Wamoja kati yao walikuwa wanasimamia vyombo+ vya utumishi; walikuwa wanavihesabia wakati walikuwa wanaviingiza ndani na kuvihesabia wakati walikuwa wanavitosha inje. 29  Wamoja kati yao waliwekwa kusimamia vyombo, kusimamia vyombo vyote vitakatifu,+ na kusimamia unga muzuri,+ divai,+ mafuta,+ ubani,+ na mafuta ya zeri.+ 30  Wamoja kati ya wana wa makuhani walichanganya mafuta yenye marashi yenye yalitengenezwa kwa mafuta ya zeri. 31  Na Matitia mumoja wa Walawi, mwenye alikuwa muzaliwa wa kwanza wa Shalumu Mukora, alikuwa kwenye cheo chenye kutumainika cha kusimamia vitu vyenye vilipikwa katika vyungu vya kukaangia.+ 32  Wamoja kati ya ndugu zao wa Wakohati walisimamia mikate yenye kupangwa moja juu ya ingine,*+ ili kuitayarisha kila sabato.+ 33  Hao ndio walikuwa waimbaji, vichwa vya jamaa za upande wa baba za Walawi katika vyumba,* wale wenye hawakupangwa kufanya kazi; kwa maana walikuwa na daraka la kuwa kwenye kazi usiku na muchana. 34  Hao ndio walikuwa vichwa vya jamaa za upande wa baba za Walawi kulingana na ukoo wao, vichwa. Waliishi katika Yerusalemu. 35  Yeieli, baba ya Gibeoni, aliishi katika Gibeoni.+ Jina la bibi yake lilikuwa Maaka. 36  Na mwana wake muzaliwa wa kwanza alikuwa Abdoni, kisha Suri, Kishi, Baali, Neri, Nadabu, 37  Gedori, Ahio, Zekaria, na Mikloti. 38  Mikloti akamuzaa Shimeamu. Na wote waliishi karibu na ndugu zao katika Yerusalemu, pamoja na ndugu zao wengine. 39  Neri+ akamuzaa Kishi; Kishi akamuzaa Sauli;+ Sauli akamuzaa Yonatani,+ Malki-shua,+ Abinadabu,+ na Eshbaali. 40  Na mwana wa Yonatani alikuwa Merib-baali.+ Merib-baali akamuzaa Mika.+ 41  Na wana wa Mika walikuwa Pitoni, Meleki, Tahrea, na Ahazi. 42  Ahazi akamuzaa Yara; Yara akamuzaa Alemeti, Azmaveti, na Zimri. Zimri akamuzaa Mosa. 43  Mosa akamuzaa Binea na Refaya mwana wake, Eleasa mwana wake, Aseli mwana wake. 44  Aseli alikuwa na wana sita (6), na majina yao yalikuwa Azrikamu, Bokeru, Ishmaeli, Shearia, Obadia, na Hanani. Hao ndio walikuwa wana wa Aseli.

Maelezo ya Chini

Ao “Wanetini.” Tnn., “wenye walitolewa.”
Tnn., “vichwa vya baba kwa ajili ya nyumba ya baba zao.”
Ao “hekalu la.”
Hapa kizingiti ni ubao wenye kuwa chini ya mulango.
Tnn., “wenye nguvu.”
Ao “vyumba vya kukulia chakula.”
Ni kusema, mikate ya wonyesho.
Ao “vyumba vya kukulia chakula.”