Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

 SURA YA KUMI NA TANO

Ibada Ambayo Mungu Anakubali

Ibada Ambayo Mungu Anakubali
  • Je, dini zote zinampendeza Mungu?

  • Tunaweza kuitambuaje dini ya kweli?

  • Ni nani walio waabudu wa kweli wa Mungu duniani leo?

1. Tutapata faida gani tukimwabudu Mungu kwa njia inayofaa?

YEHOVA MUNGU anatujali sana na anataka tufaidike na mwongozo wake wenye upendo. Tukimwabudu kwa njia inayofaa, tutakuwa wenye furaha na tutaepuka matatizo mengi maishani. Pia tutapata baraka na msaada wake. (Isaya 48:17) Hata hivyo, kuna mamia ya dini ambazo hudai kwamba zinafundisha kweli kumhusu Mungu. Lakini zinatofautiana katika mafundisho yao kumhusu Mungu na mapenzi yake.

2. Tunawezaje kujua njia inayofaa ya kumwabudu Yehova, na ni mfano gani unaotusaidia kuelewa jambo hilo?

2 Unawezaje kujua njia inayofaa ya kumwabudu Yehova? Si lazima ujifunze na kulinganisha mafundisho ya dini zote. Unahitaji tu kujifunza yale ambayo Biblia inafundisha hasa kuhusu dini ya kweli. Kwa mfano: Katika nchi nyingi kuna tatizo la pesa bandia. Unawezaje kutofautisha pesa halali na pesa bandia? Je, unahitaji kuchunguza pesa zote bandia? Hapana. Ingekuwa afadhali kama ungechunguza na kujua pesa halali. Baada ya kujua jinsi pesa halali zinavyoonekana, unaweza kutambua pesa bandia. Vivyo hivyo, tunaweza kutambua dini za uwongo kwa kujifunza kutambua dini ya kweli.

3. Yesu alisema tunapaswa kufanya nini ili tupate kibali cha Mungu?

3 Ni muhimu tumwabudu Yehova katika njia anayokubali.  Watu wengi huamini kwamba dini zote zinampendeza Mungu, lakini Biblia haifundishi hivyo. Hata haitoshi tu kudai kuwa Mkristo. Yesu alisema: “Si kila mtu anayeniambia, ‘Bwana, Bwana,’ atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yule anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni ndiye atakayeingia.” Kwa hiyo, ili tuwe na kibali cha Mungu, lazima tujifunze mapenzi ya Mungu na kuyafanya. Yesu aliwaita wale wasiofanya mapenzi ya Mungu “wenye matendo ya uasi-sheria.” (Mathayo 7:21-23) Dini ya uwongo haina thamani yoyote kama vile pesa bandia zisivyo na thamani. Isitoshe, dini hizo ni hatari.

4. Yesu alimaanisha nini alipozungumzia zile barabara mbili, na kila moja inaelekea wapi?

4 Yehova anampa kila mtu duniani nafasi ya kupata uzima wa milele. Hata hivyo, ili tuishi milele katika Paradiso, ni lazima tumwabudu Mungu kwa njia inayofaa na tuishi maisha yanayompendeza. Inasikitisha kwamba wengi hukataa kufanya hivyo. Ndiyo sababu Yesu alisema: “Ingieni kupitia lango jembamba; kwa sababu barabara inayoongoza kwenye uharibifu ni pana na kubwa, na wengi ndio wanaoipitia; lakini lango ni jembamba na barabara inayoongoza kwenye uzima ina nafasi ndogo, na wachache ndio wanaoipata.” (Mathayo 7:13, 14) Dini ya kweli inaongoza kwenye uzima wa milele. Dini ya uwongo inaongoza kwenye uharibifu. Yehova hataki mwanadamu yeyote aharibiwe na ndiyo sababu anawapa watu wote nafasi ya kujifunza kumhusu. (2 Petro 3:9) Hivyo basi, uhai wetu unategemea jinsi tunavyomwabudu Mungu.

JINSI YA KUITAMBUA DINI YA KWELI

5. Tunawezaje kuwatambua wafuasi wa dini ya kweli?

5 “Barabara inayoongoza kwenye uzima” inaweza kupatikanaje? Yesu alisema kwamba dini ya kweli ingetambuliwa kwa matendo ya wafuasi wake. Alisema: ‘Kwa matunda yao mtawatambua. Kila mti mzuri huzaa matunda mazuri.’  (Mathayo 7:16, 17) Yaani, wale wanaofuata dini ya kweli wangetambuliwa kwa mafundisho na matendo yao. Waabudu wa kweli hujitahidi kufanya mapenzi ya Mungu wakiwa kikundi ingawa hawajakamilika na wanakosea. Hebu tuzungumzie mambo sita yanayowatambulisha wafuasi wa dini ya kweli.

6, 7. Watumishi wa Mungu huionaje Biblia, na Yesu aliwekaje mfano mzuri kuhusiana na jambo hilo?

6 Watumishi wa Mungu hutumia Biblia kama msingi wa mafundisho yao. Biblia yenyewe inasema hivi: “Andiko lote limeongozwa na roho ya Mungu nalo ni lenye faida kwa kufundisha, kwa kukaripia, kwa kunyoosha mambo, kwa kutia nidhamu katika uadilifu, ili mtu wa Mungu awe na uwezo kamili, akiwa na vifaa kamili kwa ajili ya kila kazi njema.” (2 Timotheo 3:16, 17) Mtume Paulo aliwaandikia hivi Wakristo wenzake: “Mlipolipokea neno la Mungu, ambalo mlilisikia kutoka kwetu, mlilikubali, si kama neno la wanadamu, bali, kama vile lilivyo kwa kweli, kama neno la Mungu.” (1 Wathesalonike 2:13) Hivyo, mafundisho na matendo ya wafuasi wa dini ya kweli hayategemei maoni au desturi za wanadamu. Yanategemea Neno la Mungu, Biblia, lililoongozwa na roho.

7 Yesu Kristo aliweka mfano mzuri kwa kutumia Neno la Mungu kama msingi wa mafundisho yake. Katika sala kwa Baba yake wa mbinguni alisema: “Neno lako ni kweli.” (Yohana 17:17) Yesu aliamini Neno la Mungu, na mambo yote aliyofundisha yalipatana na Maandiko. Mara nyingi Yesu alisema: “Imeandikwa.” (Mathayo 4:4, 7, 10) Kisha Yesu alinukuu andiko. Vivyo hivyo, watu wa Mungu leo hawafundishi maoni yao wenyewe. Wanaamini kwamba Biblia ni Neno la Mungu, nao hutegemeza kwa uthabiti mafundisho yao katika yale inayosema.

8. Kumwabudu Yehova kunatia ndani nini?

8 Wafuasi wa dini ya kweli humwabudu Yehova peke yake  na kulijulisha jina lake. Yesu alisema: “Yehova Mungu wako ndiye unayepaswa kumwabudu, na yeye peke yake ndiye unayepaswa kumtolea utumishi mtakatifu.” (Mathayo 4:10) Kwa hiyo, watumishi wa Mungu humwabudu Yehova peke yake. Ibada hiyo inatia ndani kuwajulisha watu jina la Mungu wa kweli na sifa zake. Zaburi 83:18 inasema: “Wewe, ambaye jina lako ni Yehova, wewe peke yako ndiye Uliye Juu Zaidi, juu ya dunia yote.” Yesu aliweka mfano kwa kuwasaidia wengine wamjue Mungu, kama alivyosali: “Nimelifunua jina lako kwa watu ulionipa kutoka ulimwenguni.” (Yohana 17:6) Vivyo hivyo, waabudu wa kweli leo huwafundisha wengine kuhusu jina la Mungu, makusudi yake, na sifa zake.

9, 10. Wakristo wa kweli huonyeshana upendo katika njia zipi?

9 Watu wa Mungu wanapendana kikweli bila ubinafsi. Yesu alisema: “Kwa jambo hili wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu, mkiwa na upendo kati yenu wenyewe.” (Yohana 13:35) Wakristo wa zamani walipendana kama Yesu alivyosema. Upendo huo unaotegemea kanuni za Biblia, hauzuiwi na tofauti za kikabila, kijamii, na kitaifa nao huwavuta watu pamoja katika kifungo cha kudumu cha undugu wa kweli. (Wakolosai 3:14) Wafuasi wa dini za uwongo hawana undugu kama huo wenye upendo. Tunajuaje? Wanauana kwa sababu ya tofauti za kitaifa au kikabila. Wakristo wa kweli hawatumii silaha wala kuwaua ndugu zao Wakristo au mtu mwingine yeyote. Biblia inasema: “Watoto wa Mungu na watoto wa Ibilisi ni wazi kwa jambo hili: Kila mtu ambaye haendelei kufanya uadilifu hatokani na Mungu, wala yeye ambaye hampendi ndugu yake. . . . Tunapaswa kupendana; si kama Kaini, aliyetokana na yule mwovu akamuua ndugu yake.”—1 Yohana 3:10-12; 4:20, 21.

10 Bila shaka, kuwa na upendo wa kweli hakumaanishi tu kutowaua wengine. Wakristo wa kweli hutumia wakati, nguvu,  na mali zao kusaidiana na kutiana moyo bila ubinafsi. (Waebrania 10:24, 25) Wanasaidiana wakati wa taabu na hawadhulumiani. Wao huishi kulingana na kanuni ya Biblia inayosema “tuwatendee wote mema.”—Wagalatia 6:10.

11. Kwa nini ni muhimu kukubali kwamba Mungu anamtumia Yesu Kristo kutuokoa?

11 Wakristo wa kweli hukubali kwamba Mungu anamtumia Yesu Kristo kutuokoa. Biblia inasema: “Hakuna wokovu katika mwingine yeyote, kwa maana hakuna jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo kupitia hilo lazima sisi tupate kuokolewa.” (Matendo 4:12) Kama tulivyoona katika Sura ya 5, Yesu alitoa uhai wake kuwa fidia kwa wanadamu watiifu. (Mathayo 20:28) Isitoshe, Yesu ni Mfalme aliyewekwa rasmi na Mungu katika Ufalme wa mbinguni ambao utatawala dunia yote. Na Mungu anataka tumtii Yesu na kufuata mafundisho yake ikiwa tunataka kuishi milele. Ndiyo sababu Biblia inasema: “Yule anayemwamini Mwana ana uzima wa milele; yule asiyemtii Mwana hataona uzima.”—Yohana 3:36.

12. Kutokuwa sehemu ya ulimwengu kunahusisha nini?

12 Waabudu wa kweli si sehemu ya ulimwengu. Alipokuwa ameshtakiwa mbele ya Pilato, mtawala Mroma, Yesu alisema: “Ufalme wangu si sehemu ya ulimwengu huu.” (Yohana 18:36) Katika nchi yoyote ile wanamoishi, wafuasi wa kweli wa Yesu ni raia wa Ufalme wake wa mbinguni na hivyo hawajihusishi kamwe na siasa za ulimwengu huu. Hawaungi mkono upande wowote. Hata hivyo, waabudu wa Yehova hawawazuii wengine kujiunga na chama cha kisiasa, kugombea kiti cha kisiasa au kupiga kura. Waabudu wa kweli wa Mungu wanatii sheria hata ingawa hawajihusishi na siasa. Kwa nini? Kwa sababu Neno la Mungu linawaamuru ‘wajitiishe’ kwa “mamlaka zilizo kubwa” za kiserikali. (Waroma 13:1) Matakwa ya kisiasa yanapopingana na matakwa ya Mungu, waabudu wa kweli huiga mfano wa mitume  ambao walisema: “Lazima tumtii Mungu kuwa mtawala kuliko wanadamu.”—Matendo 5:29; Marko 12:17.

13. Wafuasi wa kweli wa Yesu wana maoni gani kuhusu Ufalme wa Mungu, na hivyo wanachukua hatua gani?

13 Wafuasi wa kweli wa Yesu wanahubiri kwamba Ufalme wa Mungu ndio tumaini pekee la wanadamu. Yesu alitabiri: “Hii habari njema ya ufalme itahubiriwa katika dunia  yote inayokaliwa ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote; na ndipo ule mwisho utakapokuja.” (Mathayo 24:14) Wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo hutangaza Ufalme wa mbinguni wa Mungu kuwa tumaini pekee la wanadamu badala ya kuwatia watu moyo wategemee utawala wa kibinadamu kusuluhisha matatizo yao. (Zaburi 146:3) Yesu alitufundisha kusali kwa ajili ya serikali hiyo kamilifu aliposema: “Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.” (Mathayo 6:10) Neno la Mungu lilitabiri kwamba Ufalme huo wa mbinguni “utazivunja na kuzikomesha falme hizi zote [zilizopo leo], nao utasimama mpaka wakati usio na kipimo.”—Danieli 2:44.

14. Ni dini gani inayotimiza matakwa ya ibada ya kweli?

14 Kulingana na mambo ambayo tayari tumezungumzia, jiulize: ‘Ni dini gani inayotumia Biblia kama msingi wa mafundisho yake yote na kuwajulisha watu jina la Yehova? Ni dini gani huonyesha upendo jinsi Yehova anavyotuagiza, ina imani katika Yesu, si sehemu ya ulimwengu, na hutangaza Ufalme wa Mungu kuwa tumaini pekee la wanadamu? Kati ya dini zote duniani, ni dini gani inayotimiza matakwa hayo?’ Uthibitisho unaonyesha wazi kwamba ni Mashahidi wa Yehova.—Isaya 43:10-12.

UTAFANYA NINI?

15. Mungu anataka tufanye nini mbali na kuamini tu kwamba yeye yuko?

15 Huwezi kumpendeza Mungu kwa kudai tu kwamba unamwamini. Kwani, Biblia inasema kwamba hata roho waovu wanaamini kwamba Mungu yuko. (Yakobo 2:19) Hata hivyo, ni wazi kwamba hawafanyi mapenzi ya Mungu na hawana kibali chake. Ili tukubaliwe na Mungu, haitoshi tu kuamini kwamba yeye yuko, ni lazima tufanye mapenzi yake. Ni lazima pia tujitenge kabisa na dini za uwongo na kukubali ibada ya kweli.

16. Tunapaswa kuwa na maoni gani kuhusu kushirikiana na dini za uwongo?

 16 Mtume Paulo alisema kwamba hatupaswi kushiriki katika ibada ya uwongo. Aliandika: “‘Tokeni katikati yao, na mjitenge,’ asema Yehova, ‘na mwache kugusa kitu kilicho najisi’; ‘nami nitawakaribisha ndani.’” (2 Wakorintho 6:17; Isaya 52:11) Kwa hiyo, Wakristo wa kweli wanaepuka kitu chochote kinachohusiana na dini za uwongo.

17, 18. “Babiloni Mkubwa” ni nini, na kwa nini ni muhimu ‘kutoka kwake’ haraka?

17 Biblia inaonyesha kwamba dini zote za uwongo ni sehemu ya “Babiloni Mkubwa.” * (Ufunuo 17:5) Jina hilo linatukumbusha jiji la zamani la Babiloni, ambako dini za uwongo zilianzia baada ya Mafuriko ya siku ya Noa. Mafundisho na mazoea mengi ambayo ni ya kawaida katika dini za uwongo yalianza zamani huko Babiloni. Kwa mfano, Wababiloni waliabudu miungu mitatu-mitatu. Leo, Utatu ni fundisho kuu katika dini nyingi. Lakini Biblia inafundisha wazi kwamba kuna Mungu mmoja tu wa kweli, Yehova, na kwamba Yesu Kristo ni Mwana wake. (Yohana 17:3) Wababiloni waliamini pia kwamba wanadamu wana nafsi isiyoweza kufa ambayo huendelea kuishi baada ya mwili kufa na ambayo inaweza kuteseka motoni. Leo, dini nyingi hufundisha kwamba nafsi au roho haiwezi kufa na inaweza kuteseka motoni.

18 Kwa kuwa ibada ya Babiloni ya zamani ilienea duniani pote, Babiloni Mkubwa ya leo inaweza kuitwa kwa kufaa milki ya ulimwengu ya dini za uwongo. Na Mungu ametabiri kwamba milki hiyo ya dini za uwongo itaharibiwa ghafula. (Ufunuo 18:8) Je, unaona kwa nini unapaswa kujitenga na kila sehemu ya Babiloni Mkubwa? Yehova Mungu  anataka ‘utoke kwake,’ yaani, Babiloni Mkubwa, haraka kabla ya kuchelewa.—Ufunuo 18:4.

Utafaidika sana ukimtumikia Yehova pamoja na watu wake

19. Utafaidikaje ukimtumikia Yehova?

19 Huenda baadhi ya watu wakaacha kushirikiana nawe kwa sababu ya uamuzi wako wa kuacha kushirikiana na dini ya uwongo. Hata hivyo, utafaidika sana ukimtumikia Yehova pamoja na watu wake. Kama wanafunzi wa zamani wa Yesu ambao waliacha vitu vingine ili wamfuate, utakuwa na ndugu na dada wengi wa kiroho. Utakuwa sehemu ya familia kubwa ya ulimwenguni pote yenye mamilioni ya Wakristo ambao wanakupenda kikweli. Nawe utakuwa na tumaini zuri la kuishi milele “katika mfumo wa mambo unaokuja.” (Marko 10:28-30) Huenda wale ambao walikukataa kwa sababu ya imani yako wataona yale ambayo Biblia inafundisha na kuwa waabudu wa Yehova.

20. Washiriki wa dini ya kweli wanatazamia nini wakati ujao?

20 Biblia inafundisha kwamba hivi karibuni Mungu ataharibu mfumo huu mbovu wa mambo na kuleta ulimwengu mpya wenye uadilifu chini ya utawala wa Ufalme wake. (2 Petro 3:9, 13) Huo utakuwa ulimwengu mzuri ajabu! Na katika mfumo huo mpya wenye uadilifu, kutakuwa na dini moja tu, aina moja ya ibada ya kweli. Je, si jambo la hekima kuchukua hatua zinazofaa ili kujiunga na waabudu wa kweli sasa hivi?

^ fu. 17 Unaweza kupata habari inayoeleza kwa nini Babiloni Mkubwa inawakilisha milki ya ulimwengu ya dini za uwongo katika Nyongeza “Kumtambulisha ‘Babiloni Mkubwa.’