Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

HABARI KUU | YESU ANATUOKOA—KUTOKANA NA NINI?

Kifo na Ufufuo wa Yesu—Jinsi Unavyoweza Kufaidika

Kifo na Ufufuo wa Yesu—Jinsi Unavyoweza Kufaidika

“Mwamini Bwana Yesu nawe utaokolewa.”—Matendo 16:31.

Mtume Paulo na Sila walimwambia maneno hayo mlinzi wa jela katika jiji la Filipi, huko Makedonia. Maneno hayo yanamaanisha nini? Ili tuelewe jinsi kumwamini Yesu kunavyohusiana na wokovu wetu kutokana na kifo, lazima kwanza tujue kwa nini tunakufa. Ona yale ambayo Biblia inafundisha.

Mungu hakukusudia wanadamu wafe

“Yehova Mungu akamchukua mtu na kumweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Pia Yehova Mungu akamwekea mtu amri hii: ‘Matunda ya kila mti wa bustani unaweza kula mpaka ushibe. Lakini kuhusu matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula, utakufa hakika.’”—Mwanzo 2:15-17.

Mungu alimweka mtu wa kwanza, Adamu, katika bustani ya Edeni, iliyokuwa paradiso yenye wanyama wengi na mimea yenye kupendeza. Kulikuwa na miti yenye kuzaa matunda ambayo Adamu aliruhusiwa kula. Hata hivyo, Yehova Mungu alimkataza Adamu kula matunda kutoka kwenye mti mmoja, na kumwonya kwamba ikiwa angekula, angekufa.

Je, Adamu alielewa amri hiyo? Alijua kifo ni nini; kwa kuwa aliona wanyama wakifa. Ikiwa Adamu aliumbwa ili baadaye afe, Mungu hangehitaji kumwonya. Badala yake, Adamu alielewa kwamba ikiwa angetii amri ya Mungu ya kutokula matunda ya mti aliokatazwa, angeishi milele, hangekufa kamwe.

Watu fulani wanafikiri kwamba matunda aliyokatazwa yaliwakilisha kufanya ngono, lakini hilo halingewezekana. Kwa kuwa, Yehova Mungu alitaka Adamu na mke wake, Hawa ‘wazae, wawe wengi’ na ‘waijaze dunia na kuitiisha.’ (Mwanzo 1:28) Kwa hiyo, onyo lilihusu mti halisi. Yehova aliuita “mti wa ujuzi wa mema na mabaya” kwa sababu uliwakilisha haki yake ya kuwaamulia wanadamu yaliyo mema na mabaya. Kwa kutokula tunda la mti huo, Adamu angeonyesha utii na uthamini wake kumwelekea Yule aliyemuumba na kumbariki sana.

Adamu alikufa kwa sababu hakumtii Mungu

‘Naye [Mungu] akamwambia Adamu: “Kwa sababu . . . ulikula matunda ya mti ambao nilikupa amri hii kuuhusu, . . . Kwa jasho la uso wako utakula mkate mpaka utakaporudi katika udongo, kwa kuwa ulitolewa katika huo. Kwa maana wewe ni mavumbi nawe utarudi mavumbini.”’—Mwanzo 3:17, 19.

Adamu alikula tunda la mti aliokatazwa. Hilo lilikuwa kosa kubwa sana. Huo ulikuwa uasi, kukosa kuthamini mambo yote ambayo Yehova alikuwa amemtendea. Kwa kula tunda la mti huo, Adamu alikataa uongozi wa Yehova, na kuchagua kujitegemea, hali ambayo ilimsababishia madhara makubwa.

Hatimaye Adamu alikufa, kama vile Yehova alivyokuwa amesema. Mungu alimuumba Adamu “kutoka katika mavumbi ya nchi” na alimwambia kwamba angerudi “mavumbini.” Adamu alipokufa, hakuendelea kuishi akiwa kiumbe hai katika mwili tofauti au katika ulimwengu mwingine. Alikuwa sawa tu na udongo uliotumika kumuumba.—Mwanzo 2:7; Mhubiri 9:5, 10.

Tunakufa kwa sababu tulitokana na Adamu

“Kupitia mtu mmoja dhambi iliingia katika ulimwengu na kifo kupitia dhambi, na hivyo kifo kikaenea kwa watu wote kwa sababu wote walikuwa wamefanya dhambi.”—Waroma 5:12.

Dhambi ya Adamu ilisababisha madhara makubwa sana. Kwa kufanya dhambi, Adamu alipoteza tumaini la kuishi milele. Pia, Adamu alipoteza ukamilifu na hivyo kupitisha hali hiyo kwa wazao wake.

Kwa kuwa sisi sote tumetokana na Adamu, tumerithi dhambi na kifo kutoka kwake. Paulo alifafanua vizuri hali yetu mbaya. Aliandika hivi: “Mimi ni wa kimwili, nimeuzwa chini ya dhambi. Maskini mimi! Ni nani atakayeniokoa kutoka katika mwili unaopatwa na kifo hiki?” Kisha Paulo akajibu swali lake kwa kusema: “Shukrani kwa Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu!”—Waroma 7:14, 24, 25.

Yesu alitoa uhai wake ili tuweze kuishi milele

“Baba amemtuma Mwana wake kuwa Mwokozi wa ulimwengu.”—1 Yohana 4:14.

Yehova Mungu alifanya mpango ili kuondoa madhara yanayotokana na dhambi na kutuokoa kutokana na hukumu ya kifo cha milele. Alifanyaje? Alimtuma Mwana wake mpendwa kutoka mbinguni ili azaliwe akiwa mwanadamu mkamilifu sawa na alivyokuwa Adamu. Tofauti na Adamu, Yesu “hakufanya dhambi.” (1 Petro 2:22) Kwa sababu alikuwa mkamilifu, hakuwa chini ya hukumu ya kifo na angeweza kuishi milele akiwa mwanadamu mkamilifu.

Hata hivyo, Yehova aliruhusu Yesu auawe na adui zake. Siku tatu baadaye, Yehova alimfufua akiwa kiumbe wa roho ili baadaye arudi mbinguni. Akiwa mbinguni, Yesu alimpa Mungu thamani ya uhai wake mkamilifu aliotoa akiwa mwanadamu ili kukomboa kile ambacho Adamu alipoteza. Yehova alikubali dhabihu hiyo ili wale watakaoonyesha imani katika Yesu wapate uzima wa milele.—Waroma 3:23, 24; 1 Yohana 2:2.

Hivyo, Yesu alinunua kile Adamu alichopoteza. Yesu alikufa ili tupate uzima wa milele. Biblia inasema hivi: ‘Yesu . . . alipatwa na kifo, ili kwa fadhili zisizostahiliwa za Mungu aonje kifo kwa ajili ya kila mwanadamu.’—Waebrania 2:9.

Uandalizi huo unaonyesha mengi kumhusu Yehova. Kiwango chake cha juu cha haki hakingeruhusu wanadamu wenye dhambi kujikomboa. Ingawa ilimgharimu sana kumtoa mwana wake akiwa bei ya ukombozi, sifa yake ya upendo na huruma ilimchochea kufanya hivyo ili kufikia kiwango chake cha juu cha haki. —Waroma 5:6-8.

Yesu alifufuliwa kutoka kwa wafu, wengine watafufuliwa pia

“Kristo amefufuliwa kutoka kwa wafu, matunda ya kwanza ya wale ambao wamelala usingizi katika kifo. Kwa kuwa kifo ni kupitia mwanadamu, ufufuo wa wafu pia ni kupitia mwanadamu. Kwa maana kama vile katika Adamu wote wanakufa, vivyo hivyo pia katika Kristo wote watafanywa kuwa hai.”—1 Wakorintho 15:20-22.

Ni kweli kwamba Yesu aliishi na kisha akafa, hata hivyo, tuna ushahidi gani kwamba alifufuliwa kutoka kwa wafu? Mojawapo ya uthibitisho wenye nguvu ni kwamba Yesu aliyefufuliwa alitokea watu wengi katika pindi na sehemu tofauti-tofauti. Pindi moja alitokea watu zaidi ya 500. Mtume Paulo aliandika katika barua yake kwa Wakorintho kuhusu pindi hiyo. Alitaja kwamba baadhi ya mashahidi hao bado walikuwa hai na hivyo wangeweza kutoa ushahidi kuhusu yale waliyoona na kusikia.—1 Wakorintho 15:3-8.

Isitoshe, Paulo alipoandika kwamba Kristo alikuwa “matunda ya kwanza” ya wanaofufuliwa, alikuwa akimaanisha kwamba wengine pia wangefufuliwa baadaye. Yesu alisema kwamba wakati utafika ambapo ‘wale wote waliomo ndani ya makaburi ya ukumbusho watatoka.’—Yohana 5:28, 29.

Ili tupate uzima wa milele, lazima tumwamini Yesu

“Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa Mwana wake mzaliwa-pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele.”—Yohana 3:16.

Kitabu cha kwanza cha Biblia kinaeleza jinsi kifo kilivyoanza na jinsi Paradiso ilivyopotea. Kitabu cha mwisho kinaeleza kuhusu wakati ambapo Mungu ataangamiza kifo na kuifanya dunia kuwa Paradiso. Wakati huo watu watafurahia maisha milele. Andiko la Ufunuo 21:4 linasema hivi: “Kifo hakitakuwapo tena.” Ili kuonyesha kwamba ahadi hiyo inategemeka, mstari wa 5 unasema hivi: “Maneno haya ni ya uaminifu na ya kweli.” Yehova hutimiza kikamili ahadi zake.

Je, unaamini kwamba ‘maneno hayo ni ya uaminifu na ya kweli?’ Basi, , jifunze mengi zaidi kuhusu Yesu Kristo na umwamini. Ukifanya hivyo utapata kibali cha Yehova. Utapata baraka nyingi sasa na tumaini la uzima wa milele katika dunia Paradiso, ambako “kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena.”