Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mambo Makuu Katika Kitabu cha Pili cha Zaburi

Mambo Makuu Katika Kitabu cha Pili cha Zaburi

Neno la Yehova Liko Hai

Mambo Makuu Katika Kitabu cha Pili cha Zaburi

TUKIWA watumishi wa Yehova, tunajua kwamba tutapata majaribu. Mtume Paulo aliandika: “Wote wanaotamani kuishi kwa ujitoaji-kimungu katika ushirika na Kristo Yesu watateswa pia.” (2 Timotheo 3:12) Ni nini kitakachotusaidia kuvumilia majaribu na mateso na hivyo kuthibitisha utimilifu wetu kwa Mungu?

Kitabu cha pili kati ya vile vitabu vitano vya zaburi kinatupa msaada. Zaburi ya 42 hadi ya 72 zinaonyesha kwamba ikiwa tunataka kuvumilia majaribu kwa mafanikio, ni lazima tumtegemee Yehova kabisa na kumngojea atukomboe. Hilo ni somo lenye thamani kwetu kama nini! Ujumbe wa Kitabu cha Pili cha Zaburi, kama Neno lote la Mungu, ‘uko hai nao una nguvu’ hata leo.—Waebrania 4:12.

YEHOVA NI “KIMBILIO NA NGUVU” YETU

(Zaburi 42:1–50:23)

Mlawi fulani yuko uhamishoni. Akiwa na huzuni kwamba hawezi kwenda patakatifu pa Yehova ili kuabudu, anajifariji kwa maneno haya: “Kwa nini umekata tamaa, Ee nafsi yangu, na kwa nini una msukosuko ndani yangu? Mngojee Mungu.” (Zaburi 42:5, 11; 43:5) Mstari huo unaorudiwa-rudiwa unaunganisha beti tatu za Zaburi ya 42 na ya 43 na kufanyiza shairi moja. Zaburi ya 44 ni ombi kwa ajili ya Yuda, taifa lililokuwa likiteseka, labda kwa sababu ya tishio la kuvamiwa na Waashuru katika siku za Mfalme Hezekia.

Zaburi ya 45 ni wimbo wa arusi ya mfalme na unabii kuhusu Mfalme wa Kimasihi. Zaburi tatu zinazofuata zinamwonyesha Yehova kuwa “kimbilio na nguvu,” “Mfalme mkuu juu ya dunia yote,” na “kilele salama.” (Zaburi 46:1; 47:2; 48:3) Zaburi ya 49 inaonyesha vizuri kwamba hakuna mwanadamu “anayeweza kumkomboa hata ndugu”! (Zaburi 49:7) Zaburi nane za kwanza za kitabu cha pili ziliandikwa na wana wa Kora. Zaburi ya tisa ambayo ni Zaburi ya 50, ni wimbo wa Asafu.

Maswali ya Kimaandiko Yajibiwa:

44:19—“Mahali pa mbwa-mwitu” palikuwa wapi? Huenda mtunga-zaburi alikuwa akimaanisha uwanja wa vita, ambapo waliouawa waliliwa na mbwa-mwitu.

45:13, 14a—“Binti ya mfalme” ambaye “atapelekwa kwa mfalme” ni nani? Ni binti ya “Mfalme wa milele,” Yehova Mungu. (Ufunuo 15:3) Anawakilisha kutaniko lililotukuzwa la Wakristo 144,000, ambao Yehova amewafanya kuwa watoto wake kwa kuwatia mafuta kwa roho yake. (Waroma 8:16) “Binti” huyo wa Yehova ambaye ‘ametayarishwa kama bibi-arusi aliyepambwa kwa ajili ya mume wake,’ atapelekwa kwa bwana-arusi, yaani, Mfalme wa Kimasihi.—Ufunuo 21:2.

45:14b, 15—“Mabikira” wanawakilisha nani? Wanawakilisha “umati mkubwa” wa waabudu wa kweli ambao wanajiunga na mabaki ya watiwa-mafuta na kuwasaidia. Kwa kuwa ‘wanatoka katika ile dhiki kuu’ wakiwa hai, watakuwa duniani wakati ndoa ya Mfalme wa Kimasihi itakapokamilishwa mbinguni. (Ufunuo 7:9, 13, 14) Wakati huo, watajawa na “furaha na shangwe.”

45:16—Ni katika njia gani wana watachukua mahali pa mababu za mfalme? Yesu alipozaliwa duniani, alikuwa na mababu hapa duniani. Watakuwa wana wake atakapowafufua wakati wa Utawala wake wa Miaka Elfu. Baadhi yao watakuwa kati ya wale watakaowekwa kuwa “wakuu katika dunia yote.”

50:2—Kwa nini Yerusalemu linaitwa “ukamilifu wa uzuri”? Si kwa sababu ya jinsi lilivyoonekana. Badala yake, Yerusalemu lilivutia sana kwa sababu Yehova alilipa utukufu kwa kulifanya kuwa mahali pa hekalu lake na jiji kuu la wafalme wake watiwa-mafuta.

Mambo Tunayojifunza:

42:1-3. Kama paa katika mahali pakavu anavyotamani maji, ndivyo Mlawi huyo alivyomtamani Yehova. Mtu huyo alihuzunika sana kwa sababu hangeweza kumwabudu Yehova katika patakatifu Pake hivi kwamba ‘machozi yake yakawa chakula chake mchana na usiku,’ yaani, alipoteza hamu ya kula. Je, hatupaswi kuthamini sana pendeleo la kumwabudu Yehova tukishirikiana na waamini wenzetu?

42:4, 5, 11; 43:3-5. Ikiwa kwa sababu fulani isiyoepukika tunatenganishwa na kutaniko la Kikristo kwa muda, kukumbuka jinsi tulivyofurahia ushirika wa kutaniko kunaweza kutuimarisha. Ingawa huenda mwanzoni hilo likazidisha upweke, linaweza pia kutukumbusha kwamba Mungu ni kimbilio letu na tunahitaji kumngojea atupe kitulizo.

46:1-3. Hata tukabili msiba gani, tunapaswa kuwa na uhakika kamili kwamba “kwetu Mungu ni kimbilio na nguvu.”

50:16-19. Mtu yeyote anayesema uwongo na kutenda mabaya hawezi kumwakilisha Mungu.

50:20. Badala ya kufurahia kuzungumza kuhusu makosa ya wengine, tunapaswa kuyapuuza.—Wakolosai 3:13.

“MNGOJEE MUNGU KWA KIMYA, EE NAFSI YANGU”

(Zaburi 51:1–71:24)

Zaburi hizi zinaanza kwa sala ya Daudi ya kutoka moyoni baada ya kufanya dhambi na Bath-sheba. Zaburi ya 52 hadi ya 57 zinaonyesha kwamba Yehova atawakomboa wale wanaomtupia mzigo wao na kungojea wokovu wake. Kama inavyoonyeshwa katika Zaburi ya 58 hadi ya 64, wakati wote wa taabu zake, Daudi alimfanya Yehova kuwa kimbilio lake. Anaimba hivi: “Kwa kweli mngojee Mungu kwa kimya, Ee nafsi yangu, kwa maana tumaini langu ni kutoka kwake.”—Zaburi 62:5.

Urafiki pamoja na Mkombozi wetu unapaswa kutuchochea ‘tuupigie muziki utukufu wa jina lake.’ (Zaburi 66:2) Yehova anasifiwa kuwa mtoaji mkarimu katika Zaburi ya 65, kama Mungu wa matendo ya kuokoa katika Zaburi ya 67 na ya 68, na kama Mwokoaji katika Zaburi ya 70 na ya 71.

Maswali ya Kimaandiko Yajibiwa:

51:12Daudi aliomba ategemezwe kwa “roho ya kupenda” ya nani? Maneno hayo hayamaanishi utayari wa Mungu wa kumsaidia Daudi wala roho takatifu ya Yehova, bali yanamaanisha roho ya Daudi, yaani, mwelekeo wake wa akili. Anamwomba Mungu ampe tamaa ya kufanya yaliyo sawa.

53:1—Mtu anayekataa kuwapo kwa Mungu ni “asiye na akili” katika njia gani? Haimaanishi mtu huyo hana akili kihalisi. Kwa kuwa Zaburi 53:1-4 inaonyesha upotovu wa mtu huyo, hilo linaonyesha kwamba mtu huyo hana maadili yoyote.

58:3-5Ni katika njia gani waovu ni kama nyoka? Uwongo wanaosema kuhusu wengine ni kama sumu ya nyoka. Wao huharibu sifa nzuri za wengine. “Kama swila anayeziba sikio lake,” waovu hawasikilizi mwongozo wala hawakubali kurekebishwa.

58:7—Mwovu ‘huyeyukaje kana kwamba ni ndani ya maji yanayoenda zake’? Huenda Daudi alikuwa akifikiria mabonde fulani ya mito katika Nchi ya Ahadi. Ingawa furiko la ghafula linaweza kuongeza kiasi cha maji katika bonde kama hilo, maji hayo hutiririka haraka na kutoweka. Daudi alikuwa akisali kwamba waovu watoweke upesi.

68:13—‘Mabawa ya njiwa yalifunikwaje kwa fedha huku manyoya yake yakiwa yamefunikwa kwa dhahabu ya kijani-manjano’? Manyoya ya njiwa fulani wenye rangi ya bluu-kijivu huwa maangavu sana. Katika mwangaza wa jua, manyoya yao hung’aa kama chuma. Huenda Daudi alikuwa akiwafananisha mashujaa wa vita wa Israeli waliotoka vitani na njiwa kama huyo, aliye na nguvu za kuruka na anayeng’aa. Kama wasomi fulani wanavyodokeza, huenda maelezo hayo yakatumiwa pia kwa chombo cha sanaa, au tuzo, iliyochukuliwa kama nyara. Vyovyote vile, Daudi alikuwa akizungumzia ushindi ambao Yehova aliwapa watu wake dhidi ya adui zao.

68:18—Ni nani waliokuwa “zawadi katika namna ya wanadamu”? Hao ni kati ya wale wanaume waliotekwa nyara baada ya ushindi wa Nchi ya Ahadi. Baadaye wanaume hao walipewa kazi ya kuwasaidia Walawi.—Ezra 8:20.

68:30—Lile ombi la ‘kumkemea mnyama-mwitu wa matete’ linamaanisha nini? Akizungumza kwa lugha ya mfano kuhusu adui za watu wa Yehova kwa kuwaita wanyama-mwitu, Daudi alimwomba Mungu awakemee, au awazuie wasifanye madhara.

69:23—‘Kufanya viuno vya adui viyumbe-yumbe’ kunamaanisha nini? Misuli iliyo kwenye mapaja ni muhimu katika kufanya kazi ngumu, kama vile kuinua na kubeba mizigo mizito. Misuli isiyo imara huonyesha upungufu wa nguvu. Daudi aliomba kwamba adui zake wapoteze nguvu.

Mambo Tunayojifunza:

51:1-4, 17. Kufanya dhambi hakumaanishi kwamba tumejitenga na Yehova Mungu. Tukiomba msamaha, tunaweza kuwa na uhakika wa kupata rehema.

51:5, 7-10. Ikiwa tumefanya dhambi, tunaweza kumwomba Yehova msamaha kwa sababu ya dhambi tuliyorithi. Tunapaswa pia kumwomba atusafishe, aturudishe katika hali inayofaa, atusaidie kuondolea mbali mielekeo ya dhambi katika mioyo yetu, na atupe roho iliyo imara.

51:18. Dhambi za Daudi zilitishia kuharibu hali njema ya taifa zima. Kwa hiyo, aliomba nia njema ya Mungu kwa ajili ya Sayuni. Tunapofanya dhambi nzito, mara nyingi inaleta suto kwa jina la Yehova na kutaniko. Tunapaswa kumwomba Mungu arekebishe madhara ambayo huenda tumesababisha.

52:8. Tunaweza kuwa kama “mzeituni wenye majani mengi katika nyumba ya Mungu,” yaani, tutakuwa karibu na Yehova na kuwa na utumishi wenye matokeo, kwa kumtii na kwa kukubali nidhamu kutoka kwake.—Waebrania 12:5, 6.

55:4, 5, 12-14, 16-18. Daudi aliumia sana kihisia kwa sababu ya njama ya Absalomu mwana wake, na kusalitiwa na Ahithofeli mshauri wake aliyeamini. Hata hivyo, hilo halikupunguza uhakika wa Daudi kwa Yehova. Hatupaswi kuruhusu maumivu ya kihisia yadhoofishe imani yetu kwa Mungu.

55:22. Tunamtupiaje Yehova mzigo wetu? Tunafanya hivyo (1) kwa kusali kuhusu jambo linalotuhangaisha, (2) kwa kutegemea Neno lake na tengenezo lake lituongoze na kutusaidia, na (3) kwa kufanya yote tuwezayo kurekebisha hali.—Methali 3:5, 6; 11:14; 15:22; Wafilipi 4:6, 7.

56:8. Yehova anajua hali yetu na jinsi inavyotuathiri kihisia.

62:11. Mungu hahitaji kutegemea chanzo kingine ili apate nguvu. Yeye ndiye chanzo cha nguvu. ‘Nguvu ni zake.’

63:3. ‘Fadhili za Mungu zenye upendo ni bora kuliko uzima’ kwa sababu bila hizo, maisha hayana kusudi. Ni jambo la hekima tusitawishe urafiki pamoja na Yehova.

63:6. Wakati wa usiku, usio na kelele wala vitu vya kukengeusha fikira, unaweza kuwa wakati mzuri sana wa kutafakari.

64:2-4. Porojo yenye kuumiza inaweza kuharibu sifa nzuri za mtu asiye na hatia. Hatupaswi kusikiliza wala kueneza porojo ya namna hiyo.

69:4. Ili tudumishe amani, wakati mwingine ni jambo la hekima ‘kurudisha’ kwa kuomba msamaha, hata ikiwa hatuamini kwamba tumefanya kosa.

70:1-5. Yehova husikia maombi yetu ya kuomba msaada. (1 Wathesalonike 5:17; Yakobo 1:13; 2 Petro 2:9) Huenda Mungu akaruhusu majaribu yaendelee, lakini atatupa hekima ya kuyakabili na nguvu za kuyavumilia. Hatatuacha tujaribiwe kuliko tunavyoweza kuhimili.—1 Wakorintho 10:13; Waebrania 10:36; Yakobo 1:5-8.

71:5, 17. Daudi alisitawisha ujasiri na nguvu kwa kumtegemea Yehova tangu ujanani, hata kabla ya kukabiliana na Goliathi, yule jitu Mfilisti. (1 Samweli 17:34-37) Vijana wanapaswa kumtegemea Yehova katika mambo yote.

“Utukufu Wake na Uijaze Dunia Yote”

Wimbo wa mwisho katika kitabu cha pili cha zaburi, yaani, Zaburi ya 72, unahusu utawala wa Sulemani, ambao unaonyesha jinsi hali zitakavyokuwa wakati wa utawala wa Masihi. Wimbo huo unazungumzia hali nzuri kama nini—amani tele, mwisho wa kudhulumiwa, mwisho wa jeuri, na wingi wa nafaka duniani! Je, tutakuwa miongoni mwa wale watakaofurahia mambo hayo na baraka nyingine za Ufalme? Tunaweza ikiwa tunaridhika kumngojea Yehova kama mtunga-zaburi, tukimfanya kuwa kimbilio na nguvu zetu.

‘Sala za Daudi zinafikia mwisho wake’ kwa maneno haya: “Na abarikiwe Yehova Mungu, Mungu wa Israeli, ambaye peke yake anafanya kazi za ajabu. Na jina lake tukufu na libarikiwe mpaka wakati usio na kipimo, nao utukufu wake na uijaze dunia yote. Amina na Amina.” (Zaburi 72:18-20) Acheni sisi pia tumbariki Yehova na kulitukuza jina lake tukufu kwa moyo wote.

[Picha katika ukurasa wa 9]

Je, unajua ni nani anayewakilishwa na “binti ya mfalme”?

[Picha katika ukurasa wa 10, 11]

Yerusalemu linaitwa “ukamilifu wa uzuri.” Je, unajua ni kwa nini?