Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Watumishi wa Yehova Wana Tumaini la Kweli

Watumishi wa Yehova Wana Tumaini la Kweli

Watumishi wa Yehova Wana Tumaini la Kweli

“Hayo mabaki ya Yakobo yatakuwa kati ya kabila nyingi mfano wa umande utokao kwa BWANA, .  . . . yasiyomngojea mtu.”—MIKA 5:7.

1. Ni katika njia gani Israeli wa kiroho ni chanzo cha burudisho?

YEHOVA ndiye Mfanyizaji mkubwa wa mvua na umande. Ni kazi bure kuwatumaini wanadamu walete umande au mvua. Nabii Mika aliandika: “Na hayo mabaki ya Yakobo yatakuwa kati ya kabila nyingi mfano wa umande utokao kwa BWANA, mfano wa manyunyu katika manyasi; yasiyomngojea mtu, wala kuwakawilia wanadamu.” (Mika 5:7) Ni nani “mabaki ya Yakobo” leo? Hao ni Waisraeli wa kiroho, mabaki ya “Israeli wa Mungu.” (Wagalatia 6:16) Kwa “kabila nyingi” duniani, mabaki hao ni kama ‘umande wenye kuburudisha utokao kwa BWANA’ na “manyunyu katika manyasi.” Naam, leo Wakristo watiwa-mafuta ni zawadi ambayo Mungu amewapa watu. Wakiwa watangazaji wa Ufalme, wanatumiwa na Yehova kuwapa watu ujumbe wake wa tumaini la kweli.

2. Kwa nini tuna tumaini la kweli ingawa tunaishi katika ulimwengu huu wenye misukosuko?

2 Haishangazi kwamba ulimwengu huu hauna tumaini la kweli. Katika ulimwengu unaotawaliwa na Shetani Ibilisi, tunatazamia kuwepo na misukosuko ya kisiasa, kuzorota kwa maadili, uhalifu, matatizo ya kiuchumi, ugaidi, na vita. (1 Yohana 5:19) Watu wengi wana wasiwasi kuhusu wakati ujao. Hata hivyo, tukiwa waabudu wa Yehova hatuogopi kwa kuwa tuna tumaini hakika la wakati ujao. Tumaini hilo ni la kweli kwa kuwa linategemea Neno la Mungu. Tunamwamini Yehova na Neno lake kwa sababu mambo anayosema hutimia sikuzote.

3. (a) Kwa nini Yehova angeyachukulia hatua mataifa ya Israeli na Yuda? (b) Kwa nini maneno ya Mika yanaweza kutumika katika siku zetu pia?

3 Unabii wa Mika ulioongozwa na roho ya Mungu hututia nguvu kutembea katika jina la Yehova na hutupatia msingi wa kuwa na tumaini la kweli. Katika karne ya nane K.W.K., wakati Mika alipotabiri, watu waliokuwa wamefanya agano pamoja na Mungu walikuwa wamegawanyika na kuwa mataifa mawili, Israeli na Yuda. Mataifa hayo yalipuuza agano la Mungu na kwa sababu hiyo, maadili yakazorota, kukawa na uasi-imani, na kufuatia sana vitu vya kimwili. Kwa hiyo, Yehova akaonya kwamba angeyachukulia hatua. Bila shaka, maonyo ya Mungu yalielekezwa kwa watu wa siku za Mika. Lakini hali leo zinafanana sana na za siku za Mika hivi kwamba maneno yake yanaweza kutumika pia katika siku zetu. Tutaona jinsi maneno ya Mika yanavyotumika katika siku zetu tunapochunguza baadhi ya mambo makuu ya sura saba za kitabu chake.

Muhtasari Unaonyesha Nini?

4. Kitabu cha Mika sura ya 1 mpaka ya 3 kina habari gani?

4 Na tuchunguze kwa ufupi yaliyomo katika kitabu cha Mika. Katika sura ya 1, Yehova anafunua uasi wa Israeli na Yuda. Kwa sababu ya makosa yao, Israeli litaharibiwa nayo adhabu ya Yuda itafika kwenye malango ya Yerusalemu. Sura ya 2 inafunua kwamba matajiri na watu wenye mamlaka wanawaonea wanyonge na walio dhaifu. Lakini kuna ahadi pia kutoka kwa Mungu. Watu wa Mungu watakusanywa na kuwekwa pamoja. Sura ya 3 inatoa matamko ya Yehova dhidi ya viongozi wa taifa na manabii wakosaji. Viongozi wanapotosha haki, nao manabii wanasema uwongo. Licha ya hayo, Mika anatiwa nguvu na roho takatifu ili atangaze hukumu ya Yehova inayokuja.

5. Kuna jambo gani kuu katika Mika sura ya 4 na ya 5?

5 Sura ya 4 inatabiri kwamba katika siku za mwisho, mataifa yote yatauendea mlima ulioinuliwa wa nyumba ya Yehova ili yafundishwe naye. Kabla ya hayo, Yuda litapelekwa uhamishoni Babiloni, lakini Yehova atalikomboa. Sura ya 5 inafunua kwamba Mesiya atazaliwa Bethlehemu ya Yuda. Atawachunga watu wake na kuwakomboa kutoka kwa mataifa yenye uonevu.

6, 7. Ni mambo gani yanayozungumziwa katika sura ya 6 na ya 7 ya unabii wa Mika?

6 Sura ya 6 ya Mika inasimulia mashtaka ya Yehova dhidi ya watu wake sawa na vile kesi inavyoendeshwa mahakamani. Ametenda nini ili kuwafanya waasi? Hakuna. Ukweli ni kwamba, matakwa yake hayapiti kiasi hata kidogo. Anataka waabudu wake watende haki na wawe na rehema na kiasi wanapotembea naye. Badala ya kufanya hivyo, Israeli na Yuda wameasi na lazima wapatwe na matokeo mabaya ya uasi wao.

7 Katika sura ya mwisho ya unabii wake, Mika anashutumu uovu wa watu wa siku zake. Hata hivyo, havunjiki moyo kwa kuwa ameazimia ‘kuonyesha mtazamo wa kumngojea’ Yehova. (Mika 7:7, NW) Kitabu hicho kinamalizia kwa maneno ya uhakika kwamba Yehova atawahurumia watu wake. Historia inathibitisha kwamba tumaini hilo lilitimizwa. Kwa rehema, baada ya kuwapa watu wake nidhamu, Yehova aliwarudisha mabaki fulani katika nchi yao mwaka wa 537 K.W.K.

8. Unaweza kuelezaje kwa ufupi yaliyomo katika kitabu cha Mika?

8 Yehova anafunua habari nzuri kama nini kupitia Mika! Kitabu hiki kilichoongozwa na roho ya Mungu kina mifano yenye kuonya kuhusu jinsi Mungu anavyoshughulika na watu wasio waaminifu wanaodai kumtumikia. Kinatabiri mambo yanayotukia leo. Pia kinatoa shauri la Mungu kuhusu jinsi tunavyopaswa kujiendesha wakati huu wa magumu ili kuliimarisha tumaini letu.

Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova Asema

9. Kulingana na Mika 1:2, Yehova angefanya nini?

9 Sasa na tuchunguze kitabu cha Mika kwa undani zaidi. Katika Mika 1:2 tunasoma: “Sikilizeni, enyi watu wa kabila zote; sikiliza, Ee dunia, na vyote vilivyomo; Bwana MUNGU [“Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova,” NW] na ashuhudie juu yenu, yeye Bwana kutoka hekalu lake takatifu.” Bila shaka maneno hayo yangalivuta fikira zako kama ungaliishi siku za Mika. Naam, yanavuta fikira zako kwa sababu Yehova anazungumza kutoka hekalu lake takatifu naye hazungumzi tu na Israeli na Yuda bali na watu kila mahali. Katika siku za Mika, watu walikuwa wamempuuza Bwana Mwenye Enzi Kuu, Yehova, kwa muda mrefu sana. Muda si muda, mambo yangebadilika. Yehova alikuwa ameamua kuchukua hatua ya kukata maneno.

10. Kwa nini maneno ya Mika 1:2 ni muhimu kwetu?

10 Ndivyo ilivyo leo. Andiko la Ufunuo 14:18-20 linaonyesha kwamba Yehova anazungumza tena kutoka katika hekalu lake takatifu. Hivi karibuni, atachukua hatua ya kukata maneno, nao wanadamu watatikiswa tena na matukio muhimu. Wakati huu, ‘mzabibu mwovu wa dunia’ utatupwa ndani ya sindikio kubwa la divai la hasira ya Yehova, na hivyo kuharibu kabisa mfumo wa mambo wa Shetani.

11. Maneno ya Mika 1:3, 4 yanamaanisha nini?

11 Sikiliza mambo ambayo Yehova atafanya. Andiko la Mika 1:3, 4 linasema: “Angalieni, BWANA anakuja akitoka mahali pake, naye atashuka, na kupakanyaga mahali pa dunia palipoinuka. Na hiyo milima itayeyuka chini yake, nayo mabonde yatapasuliwa, kama vile nta iliyo mbele ya moto, kama maji yaliyomwagika tena kutelemka gengeni.” Je, Yehova ataacha makao yake ya mbinguni na kukanyaga kihalisi milima na mabonde ya Nchi ya Ahadi? La, si lazima. Atahitaji tu kuelekeza fikira zake duniani ili mapenzi yake yatimizwe. Isitoshe, si dunia halisi itakayopatwa na mambo yanayotajwa, bali ni wakaaji wake. Yehova atakapochukua hatua, watu wasio waaminifu watapatwa na matokeo mabaya—kana kwamba milima imeyeyuka kama nta nayo mabonde yamepasuliwa na tetemeko la ardhi.

12, 13. Kulingana na 2 Petro 3:10-12, ni nini hufanya tumaini letu liwe hakika?

12 Huenda maneno ya unabii wa Mika 1:3, 4 yakakukumbusha unabii mwingine ulioongozwa na roho ya Mungu unaotabiri matukio mabaya duniani. Mtume Petro aliandika hivi katika 2 Petro 3:10: “Siku ya Yehova itakuja kama mwizi, ambayo katika hiyo mbingu zitapitilia mbali kwa kelele ya kuchatachata, lakini elementi zikiwa moto sana zitafumuliwa, na dunia na kazi zilizo ndani yayo zitagunduliwa.” Sawa na unabii wa Mika, maneno ya Petro hayahusu mbingu na dunia halisi. Yanahusu dhiki kubwa itakayoupata ulimwengu huu usiomhofu Mungu.

13 Ingawa msiba huo unakuja, Wakristo wanaweza kutazamia wakati ujao wakiwa na uhakika kama Mika. Jinsi gani? Kwa kutii shauri linalopatikana katika mistari inayofuata ya barua ya Petro. Mtume huyo anasema: “Mwapaswa kuwa watu wa namna gani katika matendo matakatifu ya mwenendo na vitendo vya ujitoaji-kimungu, mkingojea na kuweka karibu akilini kuwapo kwa siku ya Yehova!” (2 Petro 3:11, 12) Tutakuwa na tumaini hakika la wakati ujao ikiwa tutasitawisha moyo mtiifu na kuhakikisha kwamba mwenendo wetu ni mtakatifu na maisha yetu yamejawa na vitendo vya ujitoaji-kimungu. Ili kufanya tumaini letu liwe hakika, tunapaswa pia kukumbuka kwamba siku ya Yehova itakuja hakika.

14. Kwa nini Israeli na Yuda walistahili adhabu?

14 Yehova anaeleza kwa nini watu wake wa kale wanastahili kuadhibiwa. Andiko la Mika 1:5 linasema: “Kwa sababu ya kosa la Yakobo yametokea haya yote, na kwa sababu ya makosa ya nyumba ya Israeli. Nini kosa la Yakobo? Je, silo Samaria? Na nini mahali pa Yuda palipoinuka? Sipo Yerusalemu?” Israeli na Yuda yapo kwa sababu ya Yehova. Hata hivyo, mataifa hayo yamemwasi Yehova, na uasi wao umefika hata kwenye miji yao mikuu, Samaria na Yerusalemu.

Maovu Yaongezeka

15, 16. Watu wa siku za Mika walikuwa na hatia ya vitendo gani viovu?

15 Mfano wa uovu uliotendwa na watu wa siku za Mika unaelezwa waziwazi katika Mika 2:1, 2: “Ole wao wakusudiao mambo maovu, na kutenda mabaya vitandani mwao! Kunapopambazuka asubuhi huyafanya, kwa sababu ya katika uwezo wa mikono yao. Nao hutamani mashamba, na kuyashika; na nyumba pia, nao huzichukua; nao humwonea mtu na nyumba yake, naam; mtu na urithi wake.”

16 Watu wenye pupa hukesha usiku wakifanya njama za kuwanyang’anya majirani wao mashamba na nyumba. Asubuhi wanaharakisha kutekeleza njama zao. Hawangetenda maovu hayo kama wangekumbuka agano la Yehova. Sheria ya Musa ina maandalizi ya kuwalinda maskini. Chini ya Sheria hiyo, hakuna familia inayopaswa kupoteza kabisa urithi wake. Hata hivyo, watu hao wenye pupa hawajali. Wanapuuza andiko la Mambo ya Walawi 19:18, linalosema: “Umpende jirani yako kama nafsi yako.”

17. Ni nini kinachoweza kutukia wakati wale wanaodai kumtumikia Mungu wanapotanguliza vitu vya kimwili maishani?

17 Hilo linaonyesha jambo linaloweza kutokea wakati watu wanaodai kumtumikia Mungu wanapopuuza miradi ya kiroho na kutanguliza vitu vya kimwili. Paulo aliwaonya Wakristo wa siku zake hivi: “Wale waazimiao kuwa matajiri huanguka ndani ya kishawishi na mtego na tamaa nyingi zisizo za akili na zenye kuumiza, ambazo hutumbukiza watu ndani ya uharibifu na uangamizo.” (1 Timotheo 6:9) Mtu anapofanya utafutaji wa pesa kuwa mradi mkuu maishani, kwa kweli anakuwa mwabudu wa mungu wa uwongo—Utajiri. Mungu huyo hatoi tumaini lolote hakika la wakati ujao.—Mathayo 6:24.

18. Watu waliofuatia vitu vya kimwili katika siku za Mika wangepatwa na nini?

18 Wengi katika siku za Mika wanajifunza kupitia magumu kwamba ni ubatili kutegemea vitu vya kimwili. Kulingana na Mika 2:4, Yehova anasema: “Siku hiyo watatunga mithali juu yenu, na kuomboleza kwa maombolezo ya huzuni nyingi, na kusema, Sisi tumeangamizwa kabisa; yeye analibadili fungu la watu wangu; jinsi anavyoniondolea hilo! Awagawia waasi mashamba yetu.” Naam, wezi hao wa nyumba na mashamba watapoteza urithi wao wa familia. Watahamishwa mpaka nchi ya kigeni, nayo mali yao itaporwa na “waasi,” yaani, watu wa mataifa. Hawatakuwa na tumaini lolote la wakati ujao wenye ufanisi.

19, 20. Nini kilichotukia kwa Wayahudi waliomtumaini Yehova?

19 Hata hivyo, wale wanaomtumaini Yehova hawatakatishwa tamaa. Yehova ni mwaminifu kwa maagano yake pamoja na Abrahamu na Daudi, naye huwahurumia watu ambao, kama Mika, wanampenda na kuhuzunikia raia wenzao waliotengwa na Mungu. Kwa ajili ya wanyoofu, kutakuwa na urudisho katika wakati wa Mungu unaofaa.

20 Jambo hilo linatukia mwaka wa 537 K.W.K, wakati mabaki ya Wayahudi wanaporudishwa katika nchi yao baada ya Babiloni kuanguka. Wakati huo maneno ya Mika 2:12 yanapata utimizo wa kwanza. Yehova anasema: “Hakika nitakukusanya, Ee Yakobo, nyote pia; bila shaka nitawakusanya waliobaki wa Israeli; nitawaweka pamoja kama kondoo wa Bozra; kama kundi la kondoo kati ya malisho yao; watafanya mvumo kwa wingi wa watu.” Yehova ana upendo ulioje! Baada ya kuwaadhibu watu wake, anaruhusu mabaki warudi na kumtumikia katika nchi aliyowapa babu zao.

Hali Leo Zinafanana Sana na za Siku za Mika

21. Hali leo zinafananaje na za siku za Mika?

21 Baada ya kuchunguza sura mbili za kwanza za Mika, je, umevutiwa kuona jinsi hali zinavyofanana na za leo? Kama ilivyokuwa katika siku za Mika, wengi leo wanadai kwamba wanamtumikia Mungu. Hata hivyo, kama vile Yuda na Israeli, watu hao wamegawanyika na hata wamepigana. Wengi walio matajiri kati ya wale wanaojidai kuwa Wakristo wamewaonea maskini. Viongozi wa kidini wanazidi kuachilia mazoea yanayoshutumiwa waziwazi katika Biblia. Haishangazi kwamba hivi karibuni dini zinazodai kuwa za Kikristo zitaharibiwa, pamoja na dini nyingine ambazo ni sehemu ya “Babiloni Mkubwa,” yaani, milki ya ulimwengu ya dini za uwongo! (Ufunuo 18:1-5) Lakini, kulingana na ilivyokuwa katika siku za Mika, Yehova atakuwa na watumishi waaminifu ambao watabaki duniani.

22. Ni vikundi gani viwili ambavyo vimeweka tumaini lao katika Ufalme wa Mungu?

22 Katika mwaka wa 1919, Wakristo watiwa-mafuta walio waaminifu walijitenga kabisa na dini zinazodai kuwa za Kikristo nao wakaanza kutangaza habari njema ya Ufalme kwa mataifa yote. (Mathayo 24:14) Kwanza walitafuta waliobaki kati ya Israeli wa kiroho. Kisha wakaanza kukusanya “kondoo wengine,” na vikundi hivyo viwili vikawa “kundi moja, mchungaji mmoja.” (Yohana 10:16) Ingawa sasa wanamtumikia Mungu katika nchi 234, kwa kweli waabudu hao wote waaminifu ‘wamewekwa pamoja.’ Kufikia sasa, kundi la kondoo ‘linavuma kwa wingi wa watu,’ kutia ndani wanawake na watoto. Hawaweki tumaini lao katika mfumo huu wa mambo, bali katika Ufalme wa Mungu, ambao hivi karibuni utaleta paradiso duniani.

23. Kwa nini unaamini kwamba tumaini lako ni hakika?

23 Kuhusu waabudu waaminifu wa Yehova, mstari wa mwisho wa Mika sura ya 2 unasema: “Mfalme wao naye amepita akiwatangulia, naye BWANA ametangulia mbele yao.” Je, utakuwa katika msafara huo wa ushindi, ukimfuata Mfalme wako, Yesu Kristo, Yehova mwenyewe akiwa kiongozi? Ikiwa ndivyo, ujue kwa hakika kwamba utapata ushindi na kwamba tumaini lako ni hakika. Jambo hilo litakuwa wazi hata zaidi tunapochunguza mambo mengine makuu ya unabii wa Mika.

Ungejibuje?

• Kwa nini Yehova aliamua kuyachukulia hatua mataifa ya Yuda na Israeli katika siku za Mika?

• Ni nini kinachoweza kutukia wakati wale wanaodai kumtumikia Mungu wanapotanguliza vitu vya kimwili maishani?

• Baada ya kuzungumzia Mika sura ya 1 na ya 2, kwa nini unaamini kwamba tumaini lako ni hakika?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 9]

Unabii wa Mika unaweza kututia nguvu kiroho

[Picha katika ukurasa wa 10]

Kama mabaki ya Wayahudi mwaka wa 537 K.W.K., Waisraeli wa kiroho na waandamani wao huendeleza ibada ya kweli