Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Yehova Huona Yale Unayofanya?

Je, Yehova Huona Yale Unayofanya?

Je, Yehova Huona Yale Unayofanya?

UNGEJIBUJE swali hilo? Wengi wangesema hivi: ‘Ninaamini kwamba Mungu aliona mambo yaliyofanywa na watu kama vile Musa, Gideoni, na Daudi, lakini sidhani kwamba anapendezwa na chochote ninachoweza kufanya. Bila shaka siwezi kuwa kama Musa, Gideoni, au Daudi.’

Ni kweli kwamba baadhi ya watu wenye imani walioishi nyakati za Biblia walifanya mambo makubwa sana yaliyohitaji imani. ‘Walishinda falme, wakaziba vinywa vya simba, wakazima kani ya moto, na wakaponyoka makali ya upanga.’ (Waebrania 11:33, 34) Hata hivyo, wengine hawakuonyesha imani yao kwa kufanya mambo makubwa sana, lakini Biblia inatuhakikishia kwamba Mungu aliona pia matendo yao ya imani. Kwa mfano, fikiria mifano inayotajwa katika Biblia kuhusu mchungaji, nabii, na mjane.

Mchungaji Atoa Dhabihu

Unakumbuka nini kumhusu Abeli, mwana wa pili wa Adamu na Hawa? Huenda ukakumbuka kwamba alifia imani, jambo ambalo huenda lisiwapate wengi wetu. Lakini kuna sababu nyingine iliyofanya Mungu avutiwe na Abeli.

Siku moja Abeli alichukua baadhi ya wanyama bora kutoka katika kundi lake na kumtolea Mungu dhabihu. Huenda zawadi yake ikaonekana kuwa ya thamani ndogo leo, lakini Yehova hakuipuuza, bali aliikubali. Hata hivyo, mambo hayakuishia hapo. Karibu miaka elfu nne baadaye, Yehova alimwongoza mtume Paulo kuandika kisa hicho katika kitabu cha Waebrania. Hata baada ya miaka mingi, Mungu bado alikuwa anaikumbuka dhabihu hiyo ingawa ilikuwa ya thamani ndogo.—Waebrania 6:10; 11:4.

Abeli aliamuaje aina ya dhabihu ambayo angetoa? Biblia haituambii, lakini ni lazima awe alitafakari jambo hilo kwa uzito. Kwa kuwa alikuwa mchungaji, si ajabu kwamba alitoa baadhi ya wanyama wa kundi lake. Hata hivyo, ona kwamba alitoa wanyama bora—“sehemu zilizonona.” (Mwanzo 4:4) Pia yaelekea kwamba alitafakari maneno haya ambayo Yehova alimwambia nyoka katika bustani ya Edeni: “Nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake; huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino.” (Mwanzo 3:15; Ufunuo 12:9) Ingawa hakujua “mwanamke” huyo alikuwa nani wala “uzao” huo ulikuwa nani, huenda Abeli alitambua kwamba ‘kupondwa kisigino’ kwa uzao wa mwanamke kungetia ndani kumwaga damu. Ni wazi alitambua kwamba mnyama aliye hai alikuwa mwenye thamani zaidi. Kwa kweli dhabihu aliyotoa ilifaa sana.

Kama Abeli, Wakristo leo humtolea Mungu dhabihu. Wao hutoa “dhabihu ya sifa, yaani, tunda la midomo ambayo hulifanyia jina [la Mungu] tangazo la hadharani” wala si wazao wa kwanza wa makundi yao ya wanyama. (Waebrania 13:15) Midomo yetu hufanya tangazo la hadharani tunapowaeleza wengine imani yetu.

Je, ungependa kuboresha dhabihu yako ya sifa? Basi fikiria kwa makini mahitaji ya watu katika eneo lako. Ni nini kinachowahangaisha? Wanapendezwa na nini? Ni ujumbe gani wa Biblia utakaowavutia? Unapohubiri, fikiria watu uliowatembelea, ukiwa na lengo la kuboresha mahubiri yako. Unapozungumza kumhusu Yehova, fanya hivyo kwa usadikisho wa kutoka moyoni. Fanya dhabihu yako iwe ‘dhabihu halisi ya sifa.’

Nabii Awahubiria Watu Wasioitikia

Sasa fikiria nabii Enoki. Huenda yeye peke yake ndiye aliyekuwa shahidi wa Yehova Mungu. Kama Enoki, je, wewe peke yako ndiye unayemtumikia Yehova kwa uaminifu katika familia yenu? Je, wewe peke yako ndiye mwanafunzi au mfanyakazi anayefuata kanuni za Biblia darasani au kazini? Ikiwa ndivyo, huenda ukapatwa na magumu. Huenda marafiki, watu wa ukoo, wanafunzi, au wafanyakazi wenzako wakakulazimisha uvunje sheria za Mungu. Huenda wakasema, “Hakuna atakayejua yale ambayo umefanya. Hatutamwambia yeyote.” Huenda wakasisitiza kwamba ni upumbavu kuhangaika sana kuhusu viwango vya maadili vya Biblia kwa sababu Mungu hajali unayofanya. Kwa sababu ya kuchukizwa na msimamo wako wa kutofikiria au kutenda kama wao, huenda wakafanya yote wawezayo ili wadhoofishe msimamo wako.

Ni kweli kwamba si rahisi kuvumilia mkazo kama huo, lakini inawezekana. Fikiria Enoki, mwanamume wa saba katika ukoo wa Adamu. (Yuda 14) Kufikia wakati Enoki alizaliwa, watu wengi walikuwa wameishiwa na ufahamu wote wa maadili. Usemi wao haukuwa wenye heshima na mwenendo wao ulikuwa wa “kushtua.” (Yuda 15) Walitenda kama watu wengi wanavyotenda leo.

Enoki alikabilianaje na hali hiyo? Tunapendezwa na jibu la swali hilo leo. Ingawa huenda Enoki peke yake ndiye aliyekuwa mwabudu wa Yehova duniani wakati huo, kwa kweli hakuwa peke yake. Enoki alitembea pamoja na Mungu.—Mwanzo 5:22.

Enoki alitaka sana kumpendeza Mungu maishani. Alijua kwamba kutembea pamoja na Mungu kulimaanisha mengi zaidi ya kuishi maisha safi kiadili. Yehova alimtazamia ahubiri. (Yuda 14, 15) Watu walihitaji kuonywa kwamba Mungu alikuwa ameona matendo yao ya kutomwogopa. Enoki aliendelea kutembea pamoja na Mungu kwa zaidi ya miaka 300. Hakuna hata mmoja wetu ambaye amevumilia miaka mingi hivyo. Aliendelea kutembea pamoja na Mungu hadi kifo.—Mwanzo 5:23, 24.

Kama Enoki, sisi tumepewa kazi ya kuhubiri. (Mathayo 24:14) Zaidi ya kutoa ushahidi nyumba hadi nyumba, tunajitahidi kuhubiri habari njema kwa watu wa ukoo, wafanya-biashara tunaojuana nao, na wanafunzi wenzetu. Hata hivyo, huenda mara kwa mara tukakosa ujasiri wa kutoa ushahidi. Je, una tatizo kama hilo? Usikate tamaa. Waige Wakristo wa mapema na umwombe Mungu ili upate ujasiri. (Matendo 4:29) Kumbuka kwamba Mungu yuko pamoja nawe mradi tu unaendelea kutembea pamoja naye.

Mjane Atayarisha Chakula

Hebu wazia, mjane mmoja asiyetajwa jina alibarikiwa mara mbili kwa sababu alitayarisha chakula cha kawaida tu! Yeye hakuwa Mwisraeli bali mgeni aliyeishi katika karne ya kumi K.W.K. katika mji wa Zarefathi. Mwishoni mwa kipindi kirefu cha ukame na njaa, chakula cha mjane huyo kilikuwa kinakaribia kwisha. Alikuwa amebakiza konzi moja tu ya unga na mafuta yaliyotosha kupika mlo mmoja tu kwa ajili yake na mwanawe.

Kisha akapata mgeni. Mgeni huyo alikuwa Eliya, nabii wa Mungu, aliyeomba kugawiwa chakula hicho kidogo. Chakula hicho hata hakikumtosha mwanamke huyo na mwanawe, kwa hiyo bila shaka hakuwa na chakula cha kumpa mgeni. Lakini Eliya alimhakikishia kwamba kama angemgawia chakula hicho, yeye na mwanawe hawangepatwa na njaa kulingana na neno la Yehova. Mwanamke huyo ambaye hakuwa Mwisraeli alihitaji kuwa na imani ili kuamini kwamba Mungu wa Israeli aliona yale aliyofanya. Hata hivyo, alimwamini Eliya, naye Yehova akamthawabisha. “Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la BWANA alilolinena kwa kinywa cha Eliya.” Mwanamke huyo na mwanawe walipata chakula kwa ukawaida hadi njaa ilipokwisha.—1 Wafalme 17:8-16.

Hata hivyo, mjane huyo alibarikiwa zaidi. Punde baada ya muujiza huo, mwanawe mpendwa alishikwa na ugonjwa akafa. Kwa kuchochewa na huruma, Eliya alimsihi Yehova amfufue mvulana huyo. (1 Wafalme 17:17-24) Jambo hilo lingehitaji muujiza wa kipekee. Hakukuwa mtu mwingine aliyekuwa amepata kufufuliwa kabla ya hapo! Je, Yehova alimhurumia tena mjane huyo asiye Mwisraeli? Ndiyo, kwa kumpa Eliya uwezo wa kumfufua mvulana huyo. Baadaye Yesu alisema hivi kumhusu mwanamke huyo aliyepata pendeleo hilo: ‘Kulikuwa na wajane wengi katika Israeli. Lakini Eliya alitumwa kwenda Zarefathi katika nchi ya Sidoni kwa mjane mmoja.’—Luka 4:25, 26.

Leo hali za kiuchumi ni ngumu hata katika nchi zilizositawi kiviwanda. Mashirika fulani makubwa yamewaachisha kazi wafanyakazi ambao wamekuwa waaminifu kwa miaka mingi. Kwa sababu ya ukosefu wa kazi, huenda Mkristo akashawishika kufanya kazi kwa muda mrefu kupita kiasi, akitumaini kwamba kampuni yake haitamwachisha kazi. Huenda kufanya hivyo kukamnyima nafasi ya kuhudhuria mikutano ya Kikristo, kuhubiri, au kushughulikia mahitaji ya kihisia moyo na ya kiroho ya familia yake. Hata hivyo, anahisi kwamba ni lazima aendelee kufanya kazi hata hali iweje.

Mkristo akijikuta katika hali ngumu ya kiuchumi kama hiyo, atakuwa na sababu ya kuhangaika. Si rahisi kupata kazi siku hizi. Wengi wetu hatufanyi kazi kwa bidii ili tuwe matajiri, lakini kama yule mjane wa Zarefathi, tunataka kutosheleza mahitaji yetu ya lazima. Hata hivyo, mtume Paulo anatukumbusha kwamba Mungu alisema hivi: “Hakika sitakuacha kwa vyovyote wala kukuachilia mbali kwa vyovyote.” Tunaweza kusema hivi kwa uhakika: “Yehova ni msaidiaji wangu; hakika sitaogopa. Mwanadamu aweza kunifanya nini?” (Waebrania 13:5, 6) Paulo alikuwa tayari kuhatarisha maisha yake kwa sababu ya ahadi hiyo, naye Yehova alimtunza sikuzote. Mungu atatutunza pia tusipomwacha.

Huenda tukahisi kwamba hatuwezi kufanya mambo makubwa yaliyofanywa na watu wa kiroho kama Musa, Gideoni, na Daudi, lakini tunaweza kuiga imani yao. Na tunaweza kukumbuka matendo ya imani ya Abeli, Enoki, na mjane wa Zarefathi ambayo hayakuwa makubwa sana. Yehova hupendezwa na matendo yote ya imani—hata yale madogo. Mwanafunzi anayemwogopa Mungu anapokataa dawa za kulevya kutoka kwa mwanafunzi mwenzake, mfanyakazi Mkristo anapokataa kutongozwa kazini, au Shahidi mwenye umri mkubwa anapohudhuria mikutano ya kutaniko kwa uaminifu, licha ya uchovu na afya mbaya, Yehova huona. Naye hufurahi!—Mithali 27:11.

Je, Wewe Huona Yale Ambayo Wengine Hufanya?

Naam, Yehova huona yale tunayofanya. Kwa hiyo, tukiwa waigaji wa Mungu, tunapaswa kuwa macho kuona jitihada za wengine. (Waefeso 5:1) Mbona usitazame kwa makini magumu ambayo Wakristo wenzako wanakabili ili kuhudhuria mikutano ya kutaniko, kuhubiri, na hata katika shughuli zao za kawaida?

Kisha, acha waabudu wenzako wajue kwamba unathamini jitihada zao. Watafurahi kujua kwamba unaona wanayofanya, na huenda hangaiko lako kwao likawahakikishia kwamba Yehova pia anaona yale wanayofanya.