Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Watakatifu wa Kweli Wanaweza Kukusaidiaje?

Watakatifu wa Kweli Wanaweza Kukusaidiaje?

Watakatifu wa Kweli Wanaweza Kukusaidiaje?

KATIKA Maandiko, neno la Kigiriki linalotafisiriwa “mtakatifu” lilihusu akina nani? “Likitumika kwa wingi kuhusu waumini,” chasema kichapo Expository Dictionary of New Testament Words, ‘lilihusu waumini wote wala si wale tu waliokuwa na utakatifu wa kipekee, au wale ambao baada ya kufa walikumbukwa kwa sababu ya matendo yao ya kishujaa.’

Kwa hiyo mtume Paulo aliwataja Wakristo wote wa awali kuwa watakatifu wa kweli. Kwa mfano, aliandika barua moja katika karne ya kwanza W.K. “kwa kutaniko la Mungu lililo katika Korintho, pamoja na watakatifu wote ambao wako Akaya yote.” (2 Wakorintho 1:1) Baadaye, Paulo aliandika barua “kwa wale wote walio katika Roma wakiwa wapendwa wa Mungu, walioitwa wawe watakatifu.” (Waroma 1:7) Ni wazi kwamba watakatifu hao hawakuwa wamekufa bado, wala hawakuonwa kuwa tofauti kwa sababu walikuwa na sifa zenye kutokeza. Walitambulishwa kuwa watakatifu kwa msingi gani?

Watakaswa na Mungu

Neno la Mungu laonyesha kwamba mtu hafanywi kuwa mtakatifu na wanadamu wala shirika au kanisa fulani. Maandiko yanasema: “[Mungu] alituokoa na kutuita kwa wito mtakatifu, si kwa sababu ya kazi zetu, bali kwa sababu ya kusudi lake mwenyewe na fadhili isiyostahiliwa.” (2 Timotheo 1:9) Mtakatifu anatakaswa kwa sababu ya mwito kutoka kwa Yehova, kulingana na fadhili zisizostahiliwa za Mungu na kupatana na kusudi Lake.

Watakatifu wa kutaniko la Kikristo ni sehemu ya lile “agano jipya.” Damu ya Yesu Kristo iliyomwagwa huhalalisha agano hilo na kuwatakasa washiriki wake. (Waebrania 9:15; 10:29; 13:20, 24) Wakiwa wamesafishwa machoni pa Mungu, wanakuwa ‘ukuhani mtakatifu, na wanatoa dhabihu za kiroho zenye kukubalika kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.’—1 Petro 2:5, 9.

Watakatifu Waombwa Msaada na Upatanishi

Kwa kuwa mamilioni ya watu wanaamini kwamba “watakatifu” wanaweza kuwapa nguvu, wao huabudu kupitia vitu vilivyotumiwa na “watakatifu” hao vilivyobaki au kwa kuomba kupitia wao. Je, hilo ni fundisho la Biblia? Katika Mahubiri ya Mlimani, Yesu aliwafundisha wafuasi wake jinsi ya kusali aliposema: “Basi, nyinyi lazima msali kwa njia hii: ‘Baba yetu uliye katika mbingu, jina lako na litakaswe.’” (Mathayo 6:9) Tunapaswa kusali kwa Yehova Mungu pekee.

Ili kuthibitisha kwamba “watakatifu” wanaweza kuwaombea wengine, wanatheolojia fulani hunukuu Waroma 15:30, ambapo twasoma hivi: “Nawahimiza nyinyi kwa bidii, akina ndugu, kupitia Bwana wetu Yesu Kristo na kupitia upendo wa roho, kwamba mjikakamue wenyewe pamoja nami katika sala kwa Mungu kwa ajili yangu.” Je, Paulo alikuwa akiwahimiza waamini hao wasali kwake au kuomba kwa jina lake ili wamfikie Mungu? La. Ijapokuwa sala zinazotolewa kwa niaba ya watakatifu wa kweli zinaungwa mkono na Biblia, Mungu hajatuamuru tusali kwa au kupitia watakatifu hao.—Wafilipi 1:1, 3, 4.

Hata hivyo, Mungu amemweka Mwombezi wa sala zetu. “Mimi ndiyo njia na kweli na uhai,” akasema Yesu Kristo. “Hakuna ajaye kwa Baba ila kupitia mimi.” Pia Yesu alisema: “Lolote lile mwombalo katika jina langu, hakika nitalifanya, ili Baba apate kutukuzwa kuhusiana na Mwana. Mkiomba jambo lolote katika jina langu, hakika nitalifanya.” (Yohana 14:6, 13, 14) Twaweza kuwa na uhakika kwamba Yehova yuko tayari kusikiliza sala zetu zikitolewa kwa jina la Yesu. Kumhusu Yesu, Biblia yasema: “Aweza pia kuokoa kikamili wale wanaomkaribia Mungu kupitia yeye, kwa sababu yeye yuko hai sikuzote ili kuwaombea.”—Waebrania 7:25.

Kama Yesu yuko tayari kuwa mwombezi kwa niaba yetu, kwa nini “watakatifu” hufanywa waombezi katika sala na waabudu wa Jumuiya ya Wakristo? Katika kitabu chake The Age of Faith, mwanahistoria Will Durant anachunguza chanzo cha zoea hilo. Ijapokuwa anaonyesha kwamba Mungu Mweza Yote alihofiwa, na ilikuwa rahisi zaidi kuwasiliana na Yesu, Durant anasema: “Mtu hakuthubutu kuongea na [Yesu] moja kwa moja baada ya kupuuza kabisa zile taarifa zake [za Mahubiri ya Mlimani]. Lilionekana kuwa jambo la hekima kusali kwa mtakatifu aliyetakaswa na kuaminiwa kwamba yuko mbinguni, na kumwomba awe mwombezi kwa Kristo.” Je, wasiwasi huo unafaa?

Biblia hutufundisha kwamba kupitia Yesu tunaweza kuwa na “uhuru . . . wa usemi na ukaribiaji tukiwa na uhakika” katika sala kwa Mungu. (Waefeso 3:11, 12) Mungu Mweza Yote hayuko mbali sana na wanadamu asiweze kusikiliza sala zetu. Mtunga-zaburi Daudi alisali hivi kwa uhakika: “Wewe usikiaye kuomba, wote wenye mwili watakujia.” (Zaburi 65:2) Badala ya kutoa nguvu kupitia masalio ya “watakatifu” waliokufa, Yehova huwapa roho yake takatifu wale wanaomwomba kwa imani. Yesu alisababu hivi: “Kwa hiyo, ikiwa nyinyi, mjapokuwa waovu, mwajua jinsi ya kuwapa watoto wenu zawadi zilizo njema, je, si zaidi sana yule Baba aliye mbinguni atawapa roho takatifu wale wanaomwomba!”—Luka 11:13.

Daraka la Watakatifu

Wale watakatifu ambao Paulo aliwaandikia barua walikufa karne nyingi zilizopita na baada ya muda walipokea “taji la uhai,” ufufuo mbinguni. (Ufunuo 2:10) Waabudu wa Mungu wanatambua kwamba kuabudu watakatifu hawa wa kweli hakupatani na maandiko na hakuwezi kuwakinga na ugonjwa, misiba ya asili, matatizo ya kiuchumi, uzee, au kifo. Kwa hiyo, huenda ukauliza, ‘Je, watakatifu wa Mungu kweli wanatujali? Je, tuwatazamie watende kwa niaba yetu?’

Watakatifu walikuwa na daraka muhimu katika unabii wa Danieli. Katika karne ya sita K.W.K., Danieli aliona njozi yenye kusisimua sana, ambayo inaendelea kutimizwa katika siku yetu. Wanyama wanne wenye kutisha walitoka baharini wakifananisha serikali za wanadamu ambazo zimeshindwa kutosheleza mahitaji halisi ya wanadamu. Kisha Danieli akatabiri hivi: “Lakini watakatifu wake Aliye juu wataupokea ufalme, na kuumiliki huo ufalme milele, naam, hata milele na milele.”—Danieli 7:17, 18.

Paulo alithibitisha kwamba “urithi kwa ajili ya watakatifu,” ni ule wa kuwa warithi washiriki na Kristo mbinguni. (Waefeso 1:18-21) Damu ya Yesu ilifungua njia kwa wale watakatifu 144,000 kufufuliwa katika utukufu wa kimbingu. Mtume Yohana alitangaza hivi: “Mwenye furaha na mtakatifu ni yeyote aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza; juu ya hao kifo cha pili hakina mamlaka yoyote, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, na watatawala wakiwa wafalme pamoja naye kwa miaka elfu.” (Ufunuo 20:4, 6; 14:1, 3) Katika njozi, Yohana alisikia umati wa viumbe wa kimbingu wakiimba mbele ya Yesu aliyetukuzwa: “Kwa damu yako u[li]nunua watu kwa ajili ya Mungu kutoka kila kabila na ulimi na watu na taifa, nawe ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao watatawala wakiwa wafalme juu ya dunia.” (Ufunuo 5:9, 10) Jambo hilo ni lenye kutia moyo kama nini! Yehova Mungu mwenyewe amewachagua kwa uangalifu wanaume na wanawake hao. Zaidi ya hilo, wamemtumikia kwa uaminifu duniani, wakikabiliana na kila tatizo linalowapata wanadamu. (1 Wakorintho 10:13) Kwa hiyo, tunaweza kuwa na uhakika kwamba, watakatifu hao waliofufuliwa watakuwa watawala wenye rehema na wanaojali, wakifikiria udhaifu wetu na kasoro zetu mbalimbali.

Baraka za Utawala wa Ufalme

Serikali hiyo ya Ufalme itachukua hatua hivi karibuni ili kuondoa uovu na mateso yote duniani. Wakati huo, wanadamu watakuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Mungu kuliko wakati mwingine wowote. Yohana aliandika hivi: “Ndipo nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha ufalme ikisema: ‘Tazama! Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao, nao watakuwa vikundi vya watu wake. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao.’” Hiyo italeta baraka tele kwa wanadamu, kwa kuwa unabii huo waendelea kusema: “Naye atafuta kabisa kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala ombolezo wala kupaaza kilio wala umivu halitakuwapo tena kamwe. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.”—Ufunuo 21:3, 4.

Huo utakuwa wakati bora ulioje! Matokeo ya utawala mkamilifu wa Kristo Yesu na wale watakatifu 144,000 yanasimuliwa zaidi katika maneno yaliyoandikwa kwenye Mika 4:3, 4: “[Yehova] atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi, naye atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali; nao watafua panga zao ziwe majembe, na mikuki yao iwe miundu; taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake, na chini ya mtini wake; wala hapana mtu atakayewatia hofu; kwa kuwa kinywa cha BWANA wa majeshi kimesema hivi.”

Mwaliko wa kushiriki baraka hizo unatolewa na watakatifu. Wakifananishwa na bibi-arusi, watakatifu wa kweli wanaendelea kusema: “‘Njoo!” Andiko hilo laendelea kusema: “Na acha yeyote anayesikia aseme: ‘Njoo!’ Na acha yeyote anayeona kiu aje; acha yeyote atakaye achukue maji ya uhai bure.” (Ufunuo 22:17) “Maji ya uhai” yanahusisha nini? Kati ya mambo mengine, ni ujuzi sahihi wa makusudi ya Mungu. Katika sala yake kwa Mungu, Yesu alisema: “Hii [yamaanisha] uhai udumuo milele, wao kuendelea kutwaa ujuzi juu yako wewe, Mungu pekee wa kweli, na juu ya yule uliyemtuma, Yesu Kristo.” (Yohana 17:3) Unaweza kupata ujuzi huo kwa kujifunza Biblia kwa ukawaida. Ujuzi huu wapatikana kupitia funzo la kawaida la Biblia. Sisi twafurahi kama nini kwamba kupitia Neno la Mungu twaweza kuwatambua watakatifu wa kweli na kujifunza jinsi atakavyowatumia kuwaletea wanadamu manufaa za milele!

[Picha katika ukurasa wa 4]

Akiongozwa na roho takatifu Paulo aliwaandikia watakatifu barua

[Picha katika ukurasa wa 5]

Wanafunzi waaminifu wa Yesu walikuwa watakatifu wa kweli

[Picha katika ukurasa wa 6]

Twaweza kusali tukiwa na tumaini katika Mungu kupitia Yesu Kristo

[Picha katika ukurasa wa 7]

Watakatifu waliofufuliwa watatawala dunia kwa huruma