Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Je, Wewe Ni Mkristo “Aliyekua Kabisa”?

Je, Wewe Ni Mkristo “Aliyekua Kabisa”?

Je, Wewe Ni Mkristo “Aliyekua Kabisa”?

“NILIPOKUWA kitoto, nilikuwa nikisema kama kitoto, nikifikiri kama kitoto, nikiwazawaza kama kitoto.” Ndivyo alivyoandika mtume Paulo. Kwa hakika sisi sote wakati mmoja tulikuwa vitoto visivyojiweza. Hata hivyo, hatukubaki hivyo milele. Paulo alieleza hivi: “Kwa kuwa sasa nimekuwa mtu mzima, nimeziondolea mbali tabia za kitoto.”—1 Wakorintho 13:11.

Hali kadhalika, Wakristo wote huanza kama vitoto vya kiroho. Lakini muda upitapo, wote waweza ‘kuufikia umoja katika imani na katika ujuzi sahihi wa Mwana wa Mungu, kufikia kuwa mwanamume aliyekua kabisa, kufikia kipimo cha kimo ambacho ni cha ujao wa Kristo.’ (Waefeso 4:13) Twahimizwa hivi kwenye 1 Wakorintho 14:20: “Akina ndugu, msiwe vitoto katika nguvu za kuelewa . . . Iweni watu wazima katika nguvu za kuelewa.”

Kuwepo kwa Wakristo wakomavu, waliokua kabisa, ni baraka kwa watu wa Mungu leo, hasa kwa sababu kuna wapya wengi sana. Wakristo waliokua kabisa huimarisha kutaniko. Wana uvutano ufaao juu ya mtazamo wa kutaniko lolote lile wanalohudhuria.

Ukuzi wa kimwili hutokea wenyewe tu, ilhali ukuzi wa kiroho huhitaji muda na jitihada. Haishangazi kwamba katika siku ya Paulo, Wakristo fulani walishindwa “kusonga mbele kwenye ukomavu,” licha ya kumtumikia Mungu kwa miaka mingi. (Waebrania 5:12; 6:1) Namna gani wewe? Hata kama umemtumikia Mungu kwa miaka mingi au kwa muda mfupi tu, ingekuwa vema ujichunguze kwa unyofu. (2 Wakorintho 13:5) Je, umo miongoni mwa wale ambao kwa kweli waweza kuitwa Wakristo wakomavu, au waliokua kabisa? Ikiwa sivyo, waweza kuwaje hivyo?

“Watu Wazima Katika Nguvu za Kuelewa”

Kitoto cha kiroho ‘hurushwa huku na huku kama vile na mawimbi na kuchukuliwa huku na huku na kila upepo wa fundisho kwa njia ya mbinu ya hadaa ya watu, kwa njia ya ujanja katika kutunga kosa.’ Basi Paulo alisihi hivi: “Na tukue kwa upendo katika mambo yote katika yeye aliye kichwa, Kristo.” (Waefeso 4:14, 15) Mtu hufanyaje hivyo? Andiko la Waebrania 5:14 lasema: “Chakula kigumu ni cha watu wakomavu, cha wale ambao kupitia utumizi, nguvu zao za ufahamu zimezoezwa kutofautisha lililo sahihi na lililo kosa pia.”

Ona kwamba nguvu za ufahamu za watu wakomavu zimezoezwa kupitia utumizi, au uzoefu wa kutumia kanuni za Biblia. Kwa wazi basi, mtu hawi mkomavu mara moja tu; huhitaji muda ili kukua kiroho. Ijapokuwa hivyo, unaweza kujitahidi kurahisisha ukuzi wako wa kiroho kupitia funzo la kibinafsi—hasa la mambo mazito ya Neno la Mungu. Hivi karibuni gazeti la Mnara wa Mlinzi limezungumzia habari nyingi nzito. Watu wakomavu hawaepuki makala za aina hiyo eti kwa sababu zina “mambo fulani magumu kuelewa.” (2 Petro 3:16) Badala yake, wao hukila kwa hamu chakula hicho kigumu!

Wahubiri na Walimu Wenye Bidii

Yesu aliwaamuru wanafunzi wake: “Kwa hiyo nendeni mkafanye wanafunzi kutoka kwa watu wa mataifa yote, kuwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la roho takatifu, kuwafundisha kushika mambo yote ambayo mimi nimewaamuru nyinyi.” (Mathayo 28:19, 20) Kushiriki kwa bidii katika kazi ya kuhubiri kwaweza pia kuhamasisha ukuzi wako wa kiroho. Mbona usijitahidi kuishiriki kazi hiyo kadiri uwezavyo?—Mathayo 13:23.

Nyakati nyingine, huenda mikazo ya maisha ikafanya iwe vigumu kupata wakati wa kuhubiri. Ingawa hivyo, ‘ukijikakamua mwenyewe kisulubu’ katika kuhubiri, unaonyesha kwamba unaiona “habari njema” kuwa muhimu. (Luka 13:24; Waroma 1:16) Kwa hiyo unaweza kuonwa kama “kielelezo kwa waaminifu.”—1 Timotheo 4:12.

Washikao Uaminifu-Maadili

Kukua kufikia ukomavu huhusisha pia kujitahidi kushika uaminifu-maadili wako. Kama ilivyoandikwa kwenye Zaburi 26:1, Daudi alitangaza hivi: “Ee BWANA, unihukumu mimi, maana nimekwenda kwa ukamilifu [“uaminifu-maadili,” NW] wangu.” Uaminifu-maadili ni ubora wa maadili, utimilifu. Hata hivyo, haumaanishi ukamilifu. Daudi mwenyewe alifanya dhambi kadhaa nzito. Lakini kwa sababu alikubali karipio na kurekebisha njia yake, alionyesha kuwa moyo wake bado ulimpenda Yehova Mungu kikweli. (Zaburi 26:2, 3, 6, 8, 11) Uaminifu-maadili huhusisha kujitolea kwa moyo mkamilifu. Daudi alimwambia Solomoni mwana wake hivi: “Mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu.”—1 Mambo ya Nyakati 28:9.

Kushika uaminifu-maadili huhusisha ‘kutokuwa sehemu ya ulimwengu,’ kutojiingiza katika siasa na vita vya mataifa. (Yohana 17:16) Ni lazima pia uepuke matendo machafu, kama vile uasherati, uzinzi, na dawa za kulevya. (Wagalatia 5:19-21) Hata hivyo, kushika uaminifu-maadili huhusisha mengi kuliko kuepuka tu mambo hayo. Solomoni alionya hivi: “Nzi waliokufa husababisha marashi kunuka; upumbavu kidogo hubatilisha hekima na heshima.” (Mhubiri 10:1, Biblia Habari Njema) Naam, hata “upumbavu kidogo,” kama vile mizaha isiyofaa au tabia ya kuchezea-chezea watu wa jinsia tofauti, waweza kuvunja heshima ya mtu mwenye “hekima.” (Ayubu 31:1) Kwa hiyo, onyesha ukomavu wako kwa kujitahidi kuwa mfano bora katika mwenendo wako wote, ukijiepusha na “kila namna ya uovu.”—1 Wathesalonike 5:22.

Waaminifu-Washikamanifu

Mkristo aliyekua kabisa huwa pia mwaminifu-mshikamanifu. Kama tusomavyo kwenye Waefeso 4:24, mtume Paulo awasihi Wakristo hivi: “Mvae utu mpya ulioumbwa kulingana na mapenzi ya Mungu katika uadilifu wa kweli na uaminifu-mshikamanifu.” Katika Maandiko ya Kigiriki, neno la lugha ya awali linalotafsiriwa “uaminifu-mshikamanifu” humaanisha utakatifu, uadilifu, staha. Mtu mwaminifu-mshikamanifu ni mcha-Mungu; hutimiza kwa makini wajibu wake wote kwa Mungu.

Unaweza kusitawishaje uaminifu-mshikamanifu huo? Njia moja ni kushirikiana na wazee wa kutaniko lenu. (Waebrania 13:17) Wakristo wakomavu huwa waaminifu-washikamanifu kwa wale waliowekwa rasmi “kulichunga kutaniko la Mungu” kwa kuwa wanatambua kwamba Kristo ndiye Kichwa cha Kutaniko aliyewekwa rasmi. (Matendo 20:28) Lingekuwa jambo lisilofaa kama nini kupinga au kudhoofisha mamlaka ya wazee waliowekwa rasmi! Pia yakupasa utambue wajibu wako wa kuwa mwaminifu-mshikamanifu kwa “mtumwa mwaminifu na mwenye busara” na vyombo vinavyotumiwa kusambaza “chakula [cha kiroho] kwa wakati ufaao.” (Mathayo 24:45) Uwe mwepesi kusoma na kutumia habari katika Mnara wa Mlinzi na vichapo vinavyoandamana nalo.

Kuonyesha Upendo kwa Matendo Yako

Paulo aliwaandikia Wakristo huko Thesalonike hivi: “Upendo wa kila mmoja na wa nyinyi nyote unaongezeka mmoja kuelekea mwingine.” (2 Wathesalonike 1:3) Kukua katika upendo ni jambo muhimu sana katika ukuzi wa kiroho. Yesu alisema, kama ilivyoandikwa kwenye Yohana 13:35: “Kwa hilo wote watajua kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu, mkiwa na upendo miongoni mwenu wenyewe.” Upendo wa kidugu wa aina hiyo si hisia tupu tu. Kamusi ya Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words yasema hivi: “Upendo hujulikana tu kwa matendo yake.” Naam, wewe husonga mbele kwenye ukomavu kwa kuonyesha upendo kwa matendo!

Kwa mfano, twasoma hivi kwenye Waroma 15:7: “Karibishaneni.” Njia moja ya kuonyesha upendo ni kuwasalimu waamini wenzako na walio wapya kwenye mikutano ya kutaniko—kwa shauku na furaha! Wajue vizuri. Pendezwa na “masilahi ya kibinafsi” ya wengine. (Wafilipi 2:4) Labda waweza pia kuonyesha ukaribishaji-wageni na kuwaalika watu mbalimbali nyumbani kwako. (Matendo 16:14, 15) Nyakati nyingine huenda kutokamilika kwa wengine kukajaribu kina cha upendo wako, lakini uendeleapo kujifunza ‘kuchukuliana nao katika upendo,’ unaonyesha kwamba unakua kabisa.—Waefeso 4:2.

Kutumia Mali Zetu Ili Kuendeleza Ibada Safi

Hapo kale, baadhi ya watu wa Mungu hawakutimiza wajibu wao wa kutegemeza hekalu la Yehova. Kwa hiyo Mungu akatuma manabii, kama Hagai na Malaki, ili wawachochee watu Wake kwa habari hiyo. (Hagai 1:2-6; Malaki 3:10) Wakristo wakomavu leo hutumia mali zao kwa furaha katika kutegemeza ibada ya Yehova. Waige kwa kufuata kanuni kwenye 1 Wakorintho 16:1, 2, kwa ‘kuweka kando kitu fulani’ kwa ukawaida ili kuchangia kutaniko na pia kazi ya ulimwenguni kote ya Mashahidi wa Yehova. Neno la Mungu laahidi hivi: “Apandaye kwa wingi atavuna pia kwa wingi.”—2 Wakorintho 9:6.

Usipuuze mali nyingine ulizo nazo, kama vile wakati na nguvu zako. Jaribu ‘kununua kabisa wakati’ kutoka kwa utendaji usio muhimu sana. (Waefeso 5:15, 16; Wafilipi 1:10) Jifunze kutumia wakati wako kwa njia nzuri zaidi. Huenda kufanya hivyo kukakuwezesha kushiriki katika miradi ya udumishaji wa Majumba ya Ufalme na utendaji mwingineo wa kuendeleza ibada ya Yehova. Kutumia mali zako kwa njia hiyo kutaandaa uthibitisho zaidi kwamba unaendelea kuwa Mkristo aliyekua kabisa.

Songa Mbele Kuelekea Ukomavu!

Wanaume na wanawake wanaojifunza kwa bidii na wenye ujuzi, ambao ni wahubiri wenye bidii, wenye uaminifu-maadili bora, waaminifu-washikamanifu na wenye upendo, na ambao wako tayari kutegemeza kazi ya Ufalme kwa nguvu zao na mali zao, ni baraka kubwa kwelikweli. Haishangazi basi kwamba mtume Paulo alisihi hivi: “Kwa kuwa sasa tumeacha fundisho la msingi juu ya Kristo, acheni tuzidi kusonga mbele kwenye ukomavu”!—Waebrania 6:1.

Je, wewe ni Mkristo mkomavu aliyekua kabisa? Au je, kwa njia fulani ungali kama kitoto cha kiroho? (Waebrania 5:13) Hata iweje, azimia kujifunza kibinafsi kwa bidii, kuhubiri, na kuonyesha upendo kwa ndugu zako. Kubali ushauri na nidhamu yoyote ambayo watu wakomavu hukupa. (Mithali 8:33) Uzingatie kikamili wajibu wako ukiwa Mkristo. Baada ya muda na jitihada, wewe pia waweza ‘kuufikia umoja katika imani na katika ujuzi sahihi wa Mwana wa Mungu, kufikia kuwa mwanamume aliyekua kabisa, kufikia kipimo cha kimo ambacho ni cha ujao wa Kristo.’—Waefeso 4:13.

[Blabu katika ukurasa wa 27]

Wakristo waliokua kabisa huimarisha kutaniko. Wana uvutano ufaao juu ya mtazamo wake

[Picha katika ukurasa wa 29]

Watu wakomavu huchangia uchangamfu wa kutaniko kwa kupendezwa na masilahi ya wengine