Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Dumisha ‘Tumaini Lako la Wokovu’!

Dumisha ‘Tumaini Lako la Wokovu’!

Dumisha ‘Tumaini Lako la Wokovu’!

‘Vaa kama kofia ya chuma lile tumaini la wokovu.’—1 WATHESALONIKE 5:8.

1. “Tumaini la wokovu” humsaidiaje mtu kuvumilia?

TUMAINI la kuokolewa laweza kumfanya mtu avumilie hata hali zilizo ngumu sana. Mtu ambaye meli anayosafiria imevunjika na anaelea katika chelezo cha kuokolea uhai anaweza kuvumilia kwa muda mrefu zaidi ikiwa anajua ya kwamba atapata msaada karibuni. Vivyo hivyo, kwa maelfu ya miaka, tumaini katika “wokovu wa BWANA” limewategemeza wanaume na wanawake wenye imani nyakati za taabu, na tumaini hilo halijapata kamwe kuwakatisha tamaa. (Kutoka 14:13; Zaburi 3:8; Waroma 5:5; 9:33) Mtume Paulo alifananisha “tumaini la wokovu” na “kofia ya chuma” ya silaha za kiroho za Mkristo. (1 Wathesalonike 5:8; Waefeso 6:17) Ndiyo, kuwa na hakika ya kwamba Mungu atatuokoa hulinda fikira zetu, na kutusaidia kuwa macho licha ya taabu, upinzani, na kishawishi.

2. Ni katika njia zipi “tumaini la wokovu” ni sehemu ya msingi ya ibada ya kweli?

2 Kichapo The International Standard Bible Encyclopedia chasema kwamba “kwa kawaida wapagani hawakuwa na tumaini la wakati ujao,” nao walikuwa wamewazunguka Wakristo wa karne ya kwanza. (Waefeso 2:12; 1 Wathesalonike 4:13) Lakini, “tumaini la wokovu” ni sehemu ya msingi ya ibada ya kweli. Kwa njia gani? Kwanza, wokovu wa watumishi wa Yehova unahusiana na jina lake mwenyewe. Mtunga-zaburi Asafu alisali hivi: “Ee Mungu wa wokovu wetu, utusaidie, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Utuokoe.” (Zaburi 79:9; Ezekieli 20:9) Na zaidi, kuzitumaini baraka ambazo Yehova ameahidi ni muhimu ili kuwa na uhusiano mzuri pamoja naye. Paulo asema hivi: “Bila imani haiwezekani kumpendeza vema, kwa maana amkaribiaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba yeye huwa mthawabishaji wa wale wanaomtafuta kwa bidii.” (Waebrania 11:6) Zaidi ya hayo, Paulo alieleza kwamba wokovu wa watu wenye kutubu ndiyo sababu kubwa iliyomfanya Yesu aje duniani. Alitangaza hivi: “Wa uaminifu na wenye kustahili ukubalifu kamili ni usemi wa kwamba Kristo Yesu alikuja katika ulimwengu ili kuokoa watenda-dhambi.” (1 Timotheo 1:15) Na mtume Petro alisema wokovu ni ‘mwisho [au, matokeo ya mwisho] wa imani yetu.’ (1 Petro 1:9) Kwa wazi, inafaa kutumainia wokovu. Lakini, wokovu ni nini hasa? Na tunahitaji kufanya nini ili tuupate?

Wokovu Ni Nini?

3. Watumishi wa Yehova wa nyakati za kale walipata wokovu wa aina gani?

3 Katika Maandiko ya Kiebrania, “wokovu” humaanisha kuokolewa au kukombolewa kutokana na udhalimu au kifo cha kijeuri kisichotazamiwa. Kwa mfano, akimwita Yehova ‘Mkombozi wangu,’ Daudi alisema: “Mungu wangu, mwamba wangu. . . . Kimbilio langu. Mwokozi wangu; unaniokoa kutoka watu wakatili. Namwita Mwenyezi-Mungu astahiliye sifa anisaidie, nami naokolewa kutoka kwa adui zangu.” (2 Samweli 22:2-4, Biblia Habari Njema) Daudi alijua kwamba Yehova huwasikiliza watumishi Wake waaminifu wanapolilia msaada.—Zaburi 31:22, 23; 145:19.

4. Watumishi wa Yehova wa nyakati za kabla ya Ukristo walikuwa na tumaini gani kuhusu uhai wa wakati ujao?

4 Watumishi wa Yehova wa nyakati za kabla ya Ukristo walikuwa na tumaini la kuishi wakati ujao. (Ayubu 14:13-15; Isaya 25:8; Danieli 12:13) Kwa hakika ahadi nyingi za kuokolewa zinazopatikana katika Maandiko ya Kiebrania zilikuwa za kiunabii na zilihusu wokovu mkubwa zaidi—wokovu ambao ungetokeza uhai udumuo milele. (Isaya 49:6, 8; Matendo 13:47; 2 Wakorintho 6:2) Wakati wa Yesu, Wayahudi wengi walitumainia uhai udumuo milele, lakini walikataa kumkubali Yesu kuwa ndiye njia ya kupata tumaini hilo. Yesu aliwaambia hivi viongozi wa kidini wa wakati wake: “Nyinyi mnayachunguza Maandiko, kwa sababu mwafikiri kwamba kwa njia yayo mtakuwa na uhai udumuo milele; na hayo yenyewe ndiyo yatoayo ushahidi juu yangu.”—Yohana 5:39.

5. Hatimaye wokovu humaanisha nini?

5 Kupitia Yesu, Mungu alifunua maana kamili ya wokovu. Huo unatia ndani kukombolewa kutokana na utawala wa dhambi, utumwa wa dini isiyo ya kweli, ulimwengu unaotawaliwa na Shetani, hofu ya mwanadamu, na hata kuhofu kifo. (Yohana 17:16; Waroma 8:2; Wakolosai 1:13; Ufunuo 18:2, 4) Na hatimaye, kwa watumishi waaminifu wa Mungu, wokovu wa Mungu haumaanishi tu kukombolewa kutokana na udhalimu na taabu bali pia wamaanisha fursa ya kupata uhai udumuo milele. (Yohana 6:40; 17:3) Yesu alifundisha kwamba kwa lile “kundi dogo,” wokovu wao ni kufufuliwa kwa uhai wa mbinguni ili washiriki na Kristo katika utawala wa Ufalme. (Luka 12:32) Kwa wanadamu wote wanaosalia, wokovu wao ni kurudishwa kwenye uhai mkamilifu na uhusiano pamoja na Mungu ambao Adamu na Hawa walikuwa nao katika bustani ya Edeni kabla ya wao kutenda dhambi. (Matendo 3:21; Waefeso 1:10) Kusudi la awali la Mungu lilikuwa kwamba mwanadamu aishi milele katika hali kama hizo za paradiso. (Mwanzo 1:28; Marko 10:30) Lakini, inawezekanaje kurudisha hali kama hizo?

Fidia Ndiyo Msingi wa Wokovu

6, 7. Yesu anatimiza daraka gani katika wokovu wetu?

6 Wokovu wa kudumu unaweza kupatikana kupitia tu dhabihu ya fidia ya Kristo. Kwa nini? Biblia inaeleza kwamba Adamu alipofanya dhambi, ‘alijiuza’ katika dhambi pamoja na wazao wake wote wa baadaye, kutia ndani sisi—kwa hiyo fidia ilihitajika ikiwa wanadamu wangepata tumaini lolote halali. (Waroma 5:14, 15; 7:14) Dhabihu za wanyama zilizotolewa chini ya Sheria ya Kimusa zilionyesha kimbele kwamba Mungu angewaandalia wanadamu fidia. (Waebrania 10:1-10; 1 Yohana 2:2) Dhabihu ya Yesu ndiyo iliyotimiza mifano hiyo ya kiunabii. Malaika wa Yehova alitangaza hivi kabla ya kuzaliwa kwa Yesu: “Ataokoa watu wake kutoka katika dhambi zao.”—Mathayo 1:21; Waebrania 2:10.

7 Yesu alizaliwa kimwujiza na bikira Maria, na akiwa Mwana wa Mungu, hakurithi kifo kutoka kwa Adamu. Jambo hilo pamoja na uaminifu wake mkamilifu lilifanya uhai wake uwe na thamani inayohitajiwa kukomboa wanadamu kutokana na dhambi na kifo. (Yohana 8:36; 1 Wakorintho 15:22) Tofauti na watu wengine wote, Yesu hakulazimika kufa kwa sababu ya dhambi. Yeye alikuja duniani kwa kusudi la “kutoa nafsi yake kuwa fidia katika kubadilishana kwa ajili ya wengi.” (Mathayo 20:28) Baada ya kufanya hivyo, Yesu ambaye sasa amefufuliwa na kutawazwa anaweza kuwapa wokovu watu wote ambao wanatimiza matakwa ya Mungu.—Ufunuo 12:10.

Tunahitaji Kufanya Nini Ili Tupate Wokovu?

8, 9. (a) Yesu alijibuje swali la mtawala kijana tajiri kuhusu wokovu? (b) Yesu alitumiaje pindi hiyo kufundisha wanafunzi wake?

8 Pindi moja, kijana mmoja Mwisraeli, aliyekuwa mtawala tajiri, alimwuliza Yesu hivi: “Lazima nifanye nini ili kurithi uhai udumuo milele?” (Marko 10:17) Huenda swali hilo lilionyesha fikira za Wayahudi wengi wa wakati wake—kwamba Mungu hudai tufanye kazi fulani njema na kwamba kwa kufanya kazi hizo, Mungu anaweza kutupa wokovu. Lakini ujitoaji rasmi wa aina hiyo unaweza kuchochewa na ubinafsi. Kazi kama hizo hazikutokeza tumaini hakika la wokovu, kwa kuwa hakuna mwanadamu asiyekamilika ambaye kwa kweli anaweza kutimiza kanuni za Mungu.

9 Alipomjibu mtu huyo, Yesu alimkumbusha tu kwamba anapaswa kutii amri za Mungu. Mara moja mtawala huyo kijana akamhakikishia Yesu kwamba tangu ujana wake na kuendelea ametii amri hizo. Jibu lake lilimfanya Yesu ampende. Yesu akamwambia: “Jambo moja limekosekana kwako: Nenda, uuze vitu ulivyo navyo uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, na uje uwe mfuasi wangu.” Lakini kijana huyo akaenda zake amehuzunika sana, “kwa maana alikuwa na miliki nyingi.” Baadaye Yesu akawasisitizia wanafunzi wake kwamba kuzingatia mno vitu vya ulimwengu huu humzuia mtu asipate wokovu. Akaongezea kusema kwamba hakuna mtu awezaye kupata wokovu kwa jitihada zake mwenyewe. Lakini Yesu akawahakikishia: “Kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, kwa maana mambo yote yawezekana kwa Mungu.” (Marko 10:18-27; Luka 18:18-23) Inawezekanaje kupata wokovu?

10. Ni lazima tutimize mambo yapi ili tupate wokovu?

10 Wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu, lakini haupatikani bila jitihada yoyote. (Waroma 6:23) Kuna mambo fulani ya msingi ambayo ni lazima kila mtu atimize ili astahili kupata zawadi hiyo. Yesu alisema: “Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akatoa Mwana mzaliwa-pekee wake, ili kila mtu anayedhihirisha imani katika yeye asipate kuangamizwa bali awe na uhai udumuo milele.” Na mtume Yohana aliongezea kusema: “Yeye ambaye hudhihirisha imani katika Mwana ana uhai udumuo milele; yeye ambaye hukosa kutii Mwana hataona uhai.” (Yohana 3:16, 36) Kwa wazi, Mungu anataka kwamba mtu anayetumaini kupata wokovu wa milele awe na imani na awe mtiifu. Ni lazima kila mtu afanye uamuzi wa kukubali fidia na kufuata hatua za Yesu.

11. Mtu asiyekamilika anawezaje kupata kibali cha Yehova?

11 Kwa kuwa hatujakamilika, kwa kawaida hatuna mwelekeo wa kutii wala haiwezekani kwetu kuwa watiifu kikamili. Hiyo ndiyo sababu Yehova ameandaa dhabihu ya kufunika dhambi zetu. Hata hivyo, ni lazima tuendelee kujitahidi kuishi kwa kufuata njia za Mungu. Kama Yesu alivyomwambia yule kijana tajiri, ni lazima tuzishike amri za Mungu. Kufanya hivyo hutokeza kibali cha Mungu na vilevile shangwe kubwa, kwa sababu “amri zake si zenye kulemea”; hizo ni kama “kiburudisho.” (1 Yohana 5:3; Mithali 3:1, 8, BHN) Na bado, si rahisi kushikilia tumaini la wokovu.

‘Fanya Pigano Kali kwa Ajili ya Imani’

12. Tumaini la wokovu humwimarishaje Mkristo akinze vishawishi vya kufanya mambo yasiyo ya adili?

12 Mwanafunzi Yuda alitaka kuwaandikia Wakristo wa mapema kuhusu “wokovu ambao [wao walishika] kwa shirika.” Lakini, hali mbaya ya kiadili iliyokuwa imeenea ilimlazimu awashauri ndugu zake ‘wafanye pigano kali kwa ajili ya imani.’ Ili kupata wokovu, haitoshi tu kuwa na imani, kushikamana na dini ya kweli ya Kikristo, na kutii wakati tu mambo yanapoenda vizuri. Ni lazima ujitoaji wetu kwa Yehova uwe wenye nguvu kiasi cha kutuwezesha kukinza vishawishi na mavutano yasiyo ya adili. Lakini, kujiingiza katika vitendo vya kingono vyenye kupita kiasi na vyenye kupotoka, kutotii wenye mamlaka, migawanyiko, na shaka zilikuwa zikiharibu roho ya kutaniko la karne ya kwanza. Ili kuwasaidia kukinza mielekeo kama hiyo, Yuda aliwahimiza Wakristo wenzake wazingatie akilini lengo lao: “Wapendwa, kwa kujijenga wenyewe juu ya imani yenu takatifu zaidi sana, na kusali mkiwa na roho takatifu, jitunzeni wenyewe katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa tazamio la uhai udumuo milele.” (Yuda 3, 4, 8, 19-21) Tumaini la kupata wokovu lingeweza kuwaimarisha katika pigano lao la kubaki wakiwa safi kiadili.

13. Tunaweza kuonyeshaje kwamba hatujakosa kusudi la fadhili isiyostahiliwa ya Mungu?

13 Yehova Mungu huwatazamia wale ambao atawapa wokovu wawe wenye mfano mzuri wa kiadili. (1 Wakorintho 6:9, 10) Lakini, kushikilia kanuni za maadili za Mungu hakumaanishi kuwa wenye kuhukumu wengine. Si juu yetu kuamua wakati ujao wa wanadamu wenzetu. Badala yake, Mungu atafanya hivyo, kama Paulo alivyowaambia Wagiriki waliokuwa Athene: “Ameweka siku ambayo katika hiyo akusudia kuihukumu kwa uadilifu dunia inayokaliwa kwa njia ya mwanamume ambaye ameweka rasmi”—Yesu Kristo. (Matendo 17:31; Yohana 5:22) Ikiwa tunaishi kwa imani katika fidia ya Yesu hatuhitaji kuhofu siku ijayo ya hukumu. (Waebrania 10:38, 39) Jambo muhimu ni kwamba ‘tusiipokee kamwe fadhili isiyostahiliwa ya Mungu [kupatanishwa kwetu na yeye kupitia fidia] na kukosa kusudi layo’ kwa kujiachilia kushawishiwa na mawazo mabaya na mwenendo mbaya. (2 Wakorintho 6:1) Na zaidi, kwa kuwasaidia wengine wapate wokovu, twaonyesha kwamba hatujakosa kusudi la rehema ya Mungu. Tunaweza kuwasaidiaje?

Kutangaza Tumaini la Wokovu

14, 15. Yesu aliwaagiza akina nani watangaze habari njema ya wokovu?

14 Paulo aliandika hivi akinukuu nabii Yoeli: “Kila mtu aitiaye jina la Yehova ataokolewa.” Kisha akaongezea: “Hata hivyo, watamwitiaje ambaye hawajaweka imani katika yeye? Nao watawekaje imani katika yeye ambaye hawajasikia? Nao watasikiaje bila mtu fulani kuhubiri?” Mistari kadhaa baadaye, Paulo ataja kwamba imani haiji yenyewe; badala yake, ‘inafuata jambo lisikiwalo,’ yaani, “neno juu ya Kristo.”—Waroma 10:13, 14, 17; Yoeli 2:32.

15 Ni nani atakayewapelekea mataifa “neno juu ya Kristo”? Yesu aliwaagiza wanafunzi wake wafanye kazi hiyo—wale ambao tayari wamefundishwa “neno” hilo. (Mathayo 24:14; 28:19, 20; Yohana 17:20) Tunapofanya kazi ya kuhubiri Ufalme na kufanya wanafunzi, tunafanya hasa kile ambacho mtume Paulo aliandika, wakati huu akimnukuu Isaya: “Jinsi ilivyo yenye kupendeza miguu ya wale watangazao habari njema ya mambo mema!” Hata kama wengi hawakubali habari njema tunayowapelekea, miguu yetu bado ‘inampendeza’ Yehova.—Waroma 10:15; Isaya 52:7.

16, 17. Kazi yetu ya kuhubiri inatimiza mambo gani mawili?

16 Kutekeleza agizo hilo hutimiza mambo mawili muhimu. Kwanza, ni lazima habari njema ihubiriwe ili jina la Mungu litukuzwe na watu wanaotaka wokovu wajue watamwendea nani. Paulo alielewa jambo hilo. Alisema: “Kwa kweli, Yehova ameweka amri juu yetu kwa maneno haya, ‘Nimewaweka nyinyi rasmi kuwa nuru ya mataifa, ili nyinyi muwe wokovu hadi ncha ya dunia.’” Kwa hiyo, tukiwa wanafunzi wa Kristo, ni lazima kila mmoja wetu awatangazie watu ujumbe wa wokovu.—Matendo 13:47; Isaya 49:6.

17 Pili, kuhubiri habari njema huwekea msingi hukumu adilifu ya Mungu. Yesu alisema hivi kuhusu hukumu hiyo: “Wakati Mwana wa binadamu awasilipo katika utukufu wake, na malaika wote pamoja naye, ndipo atakapoketi juu ya kiti chake cha ufalme chenye utukufu. Na mataifa yote yatakusanywa mbele yake, naye atatenganisha watu mmoja na mwenzake, kama vile mchungaji atenganishavyo kondoo na mbuzi.” Ingawa kuhukumu na kutenganisha huko kutafanywa “wakati mwana wa binadamu awasilipo katika utukufu wake,” kazi ya kuhubiri huwapa watu leo fursa ya kutambua ndugu na dada wa kiroho wa Kristo na basi kuwaunga mkono ili wapate wokovu wa milele.—Mathayo 25:31-46.

Dumisha “Uhakikisho Kamili wa Tumaini”

18. Tunaweza kudumishaje ‘tumaini letu la wokovu’?

18 Kushiriki kwa bidii katika kazi ya kuhubiri pia ni njia ya kutusaidia kudumisha tumaini letu. Paulo aliandika hivi: “Twatamani kila mmoja wenu aonyeshe bidii ileile ya kazi ili kuwa na uhakikisho kamili wa tumaini hadi mwisho.” (Waebrania 6:11) Basi, kila mmoja wetu na avae “kama kofia ya chuma lile tumaini la wokovu,” na hivyo kukumbuka kwamba “Mungu alituhesabu sisi tuwe, si kwenye hasira ya kisasi, bali kwenye kujipatia wokovu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo.” (1 Wathesalonike 5:8, 9) Na tuzingatie pia himizo la Petro: “Kazeni akili zenu kwa ajili ya utendaji, tunzeni akili zenu kikamili; wekeni tumaini lenu juu ya fadhili isiyostahiliwa itakayoletwa kwenu.” (1 Petro 1:13) Wote wanaofanya hivyo watatimiziwa kabisa ‘tumaini lao la wokovu’!

19. Tutazungumzia nini katika makala ifuatayo?

19 Kwa sasa, tunapaswa kuwa na maoni gani kuhusu wakati unaobaki katika mfumo huu? Tunaweza kutumiaje wakati huo kupata wokovu wetu na wa wengine? Tutazungumzia maswali hayo katika makala ifuatayo.

Je, Unaweza Kueleza?

• Kwa nini ni lazima tudumishe ‘tumaini letu la wokovu’?

• Wokovu unatia ndani nini?

• Ni lazima tufanye nini ili tupokee zawadi ya wokovu?

• Kazi yetu ya kuhubiri inatimiza nini kwa kupatana na kusudi la Mungu?

[Maswali ya Funzo]

[Picha katika ukurasa wa 10]

Wokovu una maana kubwa kuliko kukombolewa tu kutokana na uharibifu