Mambo ya Walawi 19:1-37

 • Sheria mbalimbali kuhusu utakatifu (1-37)

  • Njia inayofaa ya kuvuna (9, 10)

  • Kuwajali viziwi na vipofu (14)

  • Uchongezi (16)

  • Usiwe na kinyongo (18)

  • Wakatazwa kufanya uchawi na kuwasiliana na roho waovu (26 , 31)

  • Wakatazwa kuchanja chale (28)

  • Kuwaheshimu waliozeeka (32)

  • Jinsi wageni wanavyopaswa kutendewa (33, 34)

19  Yehova akaendelea kumwambia Musa:  “Waambie hivi Waisraeli wote: ‘Mnapaswa kuwa watakatifu, kwa sababu mimi, Yehova Mungu wenu, ni mtakatifu.+  “‘Kila mmoja wenu anapaswa kumheshimu* mama yake na baba yake,+ nanyi mnapaswa kushika sabato zangu.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu.  Msiigeukie miungu ya ubatili+ wala msijitengenezee miungu ya chuma.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu.  “‘Mnaponitolea mimi Yehova dhabihu ya ushirika,+ mnapaswa kuitoa kwa njia itakayofanya mpate kibali.+  Inapaswa kuliwa siku inayotolewa na siku inayofuata, lakini siku ya tatu, dhabihu inayobaki inapaswa kuteketezwa.+  Hata hivyo, ikiwa dhabihu yoyote inayobaki italiwa siku ya tatu, ni chukizo na haitakubaliwa.  Mtu anayeila ataadhibiwa kwa sababu ya kosa lake kwa maana amechafua kitu kitakatifu cha Yehova, naye lazima auawe.  “‘Mnapovuna mashamba yenu, msivune kabisa ukingo wa mashamba yenu, nanyi msiokote masalio ya mavuno yenu.+ 10  Pia, msikusanye masalio ya mashamba yenu ya mizabibu wala msiokote zabibu zilizoanguka chini. Waachieni maskini*+ na wageni. Mimi ni Yehova Mungu wenu. 11  “‘Msiibe,+ msidanganye,+ wala msitendeane kwa hila. 12  Msiape kwa uwongo kwa jina langu+ na hivyo kulichafua jina la Mungu wenu. Mimi ni Yehova. 13  Usimlaghai mwenzako+ wala kumnyang’anya vitu vyake.+ Usikae na mshahara wa kibarua usiku kucha mpaka asubuhi.+ 14  “‘Usimtukane* kiziwi wala kuweka kizuizi mbele ya kipofu,+ nawe ni lazima umwogope Mungu wako.+ Mimi ni Yehova. 15  “‘Usitoe hukumu isiyo ya haki. Usiwabague maskini au kuwapendelea matajiri.+ Unapaswa kumhukumu mwenzako kwa haki. 16  “‘Usizungukezunguke kati ya watu wako ukieneza uchongezi.+ Usihatarishe uhai wa* mwenzako.+ Mimi ni Yehova. 17  “‘Usimchukie ndugu yako moyoni mwako.+ Lazima umkaripie mwenzako,+ usije ukashiriki dhambi yake. 18  “‘Usilipize kisasi+ wala usiwe na kinyongo dhidi ya wana wa watu wako, ni lazima umpende mwenzako kama unavyojipenda mwenyewe.+ Mimi ni Yehova. 19  “‘Mnapaswa kushika sheria zangu: Usiwaache wanyama wako wa kufugwa wazaane na wanyama wengine wa aina tofauti. Usipande mbegu za aina mbili+ katika shamba lako, na usivae vazi lililoshonwa kwa nyuzi za aina mbili.+ 20  “‘Mwanamume akifanya ngono na kijakazi anayechumbiwa na mwanamume mwingine, na iwe kwamba kijakazi huyo hajakombolewa wala kuwekwa huru, wanapaswa kuadhibiwa. Hata hivyo, hawapaswi kuuawa, kwa sababu kijakazi huyo hakuwa amewekwa huru. 21  Mwanamume huyo anapaswa kumletea Yehova dhabihu yake ya hatia kwenye mlango wa hema la mkutano, kondoo dume wa dhabihu ya hatia.+ 22  Kuhani atamtoa kondoo dume huyo wa dhabihu ya hatia ili kufunika dhambi ya mwanamume huyo mbele za Yehova, naye atasamehewa dhambi aliyotenda. 23  “‘Mtakapofika katika nchi hiyo na kupanda mti wowote wa matunda, mnapaswa kuyaona matunda yake kuwa machafu na yaliyokatazwa.* Kwa miaka mitatu mmekatazwa kuyala.* Hayapaswi kuliwa. 24  Lakini katika mwaka wa nne, matunda yake yote yatakuwa matakatifu, mtamtolea Yehova kwa shangwe.+ 25  Kisha katika mwaka wa tano, mnaweza kula matunda yake ili kuongeza mazao yake kwenye mavuno yenu. Mimi ni Yehova Mungu wenu. 26  “‘Msile kitu chochote kilicho na damu.+ “‘Msitafute ishara za ubashiri au kufanya uchawi.+ 27  “‘Msinyoe* masharafa yenu au kuharibu kingo za ndevu zenu.+ 28  “‘Msijikatekate mwilini kwa ajili ya mtu aliyekufa,*+ nanyi msijichanje chale. Mimi ni Yehova. 29  “‘Usimwaibishe binti yako kwa kumfanya kuwa kahaba,+ ili nchi isifanye ukahaba na kujaa upotovu wa maadili.+ 30  “‘Ni lazima mshike sabato zangu,+ nanyi mnapaswa kuheshimu* mahali pangu patakatifu. Mimi ni Yehova. 31  “‘Msiende kwa watu wanaowasiliana na roho,+ wala msitafute ushauri kutoka kwa wabashiri+ msije mkajichafua. Mimi ni Yehova Mungu wenu. 32  “‘Unapaswa kuinuka mbele ya kichwa chenye mvi,+ na ni lazima umheshimu mzee,+ nawe lazima umwogope Mungu wako.+ Mimi ni Yehova. 33  “‘Mgeni akiishi nanyi katika nchi yenu, msimtese.+ 34  Mgeni anayeishi pamoja nanyi mtamwona kama mwenyeji;+ nanyi lazima mumpende kama mnavyojipenda wenyewe, kwa maana mlikuwa wageni nchini Misri.+ Mimi ni Yehova Mungu wenu. 35  “‘Msitumie vipimo vya uwongo kupima urefu, uzito, au ujazo.+ 36  Mnapaswa kutumia mizani sahihi, vipimo sahihi, kipimo sahihi cha vitu vikavu,* na kipimo sahihi cha vitu vya majimaji.*+ Mimi ni Yehova Mungu wenu niliyewatoa katika nchi ya Misri. 37  Kwa hiyo ni lazima mshike masharti yangu yote na sheria zangu zote,* mnapaswa kuzifuata.+ Mimi ni Yehova.’”

Maelezo ya Chini

Tnn., “kumwogopa.”
Au “wanaoteseka.”
Au “Usimlaani.”
Tnn., “damu ya.”
Tnn., “kuwa kama magovi yake.”
Tnn., “Kwa miaka mitatu hayajatahiriwa.”
Au “Msipunguze; Msikate.”
Au “kwa ajili ya nafsi iliyokufa.” Neno la Kiebrania neʹphesh katika andiko hili linamaanisha mtu aliyekufa.
Tnn., “kuogopa.”
Tnn., “kipimo sahihi cha efa.” Angalia Nyongeza B14.
Tnn., “kipimo sahihi cha hini.” Angalia Nyongeza B14.
Tnn., “maamuzi yangu yote ya hukumu.”