Kumbukumbu la Torati 27:1-26

  • Sheria itaandikwa kwenye mawe (1-10)

  • Kwenye Mlima Ebali na Mlima Gerizimu (11-14)

  • Laana zatangazwa (15-26)

27  Kisha Musa pamoja na wazee wa Israeli wakawaamuru watu hivi: “Shikeni kila amri ninayowapa leo.  Na siku mtakayovuka Yordani kuingia katika nchi ambayo Yehova Mungu wenu anawapa, mtapanga mawe makubwa na kuyapaka chokaa.*+  Kisha mwandike juu yake maneno yote ya Sheria hii mtakapokuwa mmevuka, ili muweze kuingia katika nchi ambayo Yehova Mungu wenu anawapa, nchi inayotiririka maziwa na asali, kama Yehova Mungu wa mababu zenu alivyowaahidi.+  Mtakapokuwa mmevuka Yordani, mnapaswa kupanga mawe hayo kwenye Mlima Ebali+ na kuyapaka chokaa,* kama ninavyowaamuru leo.  Pia mtamjengea Yehova Mungu wenu madhabahu huko, madhabahu ya mawe. Msitumie vifaa vya chuma kuijenga.+  Mnapaswa kuijenga madhabahu ya Yehova Mungu wenu kwa mawe ambayo hayajachongwa na kumtolea Yehova Mungu wenu dhabihu za kuteketezwa juu yake.  Mtatoa dhabihu za ushirika+ na kuzila mahali hapo,+ nanyi mtashangilia mbele za Yehova Mungu wenu.+  Andikeni waziwazi maneno yote ya Sheria hii juu ya mawe hayo.”+  Kisha Musa na makuhani Walawi wakawaambia hivi Waisraeli wote: “Nyamazeni, msikilize, enyi Waisraeli. Siku ya leo mmekuwa watu wa Yehova Mungu wenu.+ 10  Ni lazima msikilize sauti ya Yehova Mungu wenu na kutekeleza amri zake+ na masharti yake, ninayowaamuru leo.” 11  Siku hiyo Musa akawaamuru watu hivi: 12  “Makabila yafuatayo yatasimama kwenye Mlima Gerizimu+ ili kuwabariki watu mtakapokuwa mmevuka Yordani: Simeoni, Lawi, Yuda, Isakari, Yosefu, na Benjamini. 13  Na makabila yafuatayo yatasimama kwenye Mlima Ebali+ ili kutangaza laana: Rubeni, Gadi, Asheri, Zabuloni, Dani, na Naftali. 14  Na Walawi watamwambia hivi kila Mwisraeli kwa sauti kubwa:+ 15  “‘Amelaaniwa mtu anayetengeneza sanamu ya kuchongwa+ au sanamu ya chuma,*+ kitu kinachomchukiza Yehova,+ kilichotengenezwa na mikono ya fundi,* na ambaye amekificha.’ (Na watu wote watasema, ‘Amina!’*) 16  “‘Amelaaniwa mtu anayemdharau baba yake au mama yake.’+ (Na watu wote watasema, ‘Amina!’) 17  “‘Amelaaniwa mtu anayesogeza alama ya mpaka wa jirani yake.’+ (Na watu wote watasema, ‘Amina!’) 18  “‘Amelaaniwa mtu anayemfanya kipofu apotee njia.’+ (Na watu wote watasema, ‘Amina!’) 19  “‘Amelaaniwa mtu anayepotosha haki+ ya mkaaji mgeni, yatima, au mjane.’+ (Na watu wote watasema, ‘Amina!’) 20  “‘Amelaaniwa mtu anayefanya ngono na mke wa baba yake, kwa sababu amemwaibisha baba yake.’*+ (Na watu wote watasema, ‘Amina!’) 21  “‘Amelaaniwa mtu anayefanya ngono na mnyama yeyote.’+ (Na watu wote watasema, ‘Amina!’) 22  “‘Amelaaniwa mtu anayefanya ngono na dada yake, binti ya baba yake au binti ya mama yake.’+ (Na watu wote watasema, ‘Amina!’) 23  “‘Amelaaniwa mtu anayefanya ngono na mama mkwe wake.’+ (Na watu wote watasema, ‘Amina!’) 24  “‘Amelaaniwa mtu anayemvizia na kumuua jirani yake.’+ (Na watu wote watasema, ‘Amina!’) 25  “‘Amelaaniwa mtu anayekubali rushwa ili amuue mtu asiye na hatia.’+ (Na watu wote watasema, ‘Amina!’) 26  “‘Amelaaniwa mtu ambaye hataunga mkono maneno haya ya Sheria kwa kuyatekeleza.’+ (Na watu wote watasema, ‘Amina!’)

Maelezo ya Chini

Au “kuyapiga lipu.”
Au “kuyapiga lipu.”
Au “Na iwe hivyo!”
Au “fundi wa mbao na chuma.”
Au “sanamu ya kuyeyushwa.”
Tnn., “amemfunua nguo baba yake.”