Ezekieli 5:1-17

  • Aonyesha jinsi Yerusalemu litakavyoanguka (1-17)

    • Nywele za nabii zilizonyolewa zagawanywa katika mafungu matatu (1-4)

    • Yerusalemu lina uovu kuliko mataifa (7-9)

    • Waasi waadhibiwa kwa njia tatu (12)

5  “Lakini wewe, mwana wa binadamu, chukua upanga mkali ili uutumie kama wembe wa kinyozi. Nyoa kichwa chako na ndevu zako, nawe uchukue mizani, uzipime nywele hizo na kuzigawa katika mafungu.  Utaiteketeza theluthi moja ya nywele hizo katika moto ndani ya jiji siku za kuzingira zitakapokamilika.+ Kisha utachukua theluthi nyingine nawe utaipiga kwa upanga kulizunguka jiji pande zote,+ na theluthi ya mwisho utaitawanya kwenye upepo, nami nitauchomoa upanga ili kuwakimbiza.+  “Pia utachukua nywele chache na kuzifunga katika pindo za* vazi lako.  Na uchukue nyingine na kuzitupa motoni na kuziteketeza. Moto utatokea humo na kuenea katika nyumba yote ya Israeli.+  “Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova anasema hivi: ‘Huyu ni Yerusalemu. Nimemweka katikati ya mataifa, na nchi zinamzunguka pande zote.  Lakini aliasi sheria zangu* na amri zangu, akatenda uovu zaidi kuliko mataifa na nchi zinazomzunguka pande zote.+ Kwa maana wamekataa sheria zangu, nao hawakutembea katika amri zangu.’  “Kwa hiyo, Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova anasema hivi: ‘Kwa sababu mlikuwa wasumbufu kuliko mataifa yote yanayowazunguka na hamkutembea katika amri zangu au kutenda kulingana na sheria zangu, badala yake mkafuata sheria za mataifa yanayowazunguka pande zote,+  Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova anasema hivi: “Sasa niko dhidi yako, Ee jiji,+ na mimi mwenyewe nitatekeleza hukumu katikati yako mbele ya mataifa.+  Nami nitafanya ndani yako mambo ambayo sijawahi kufanya, na ambayo sitafanya tena kwa sababu ya mazoea yako yote yanayochukiza.+ 10  “‘“Kwa hiyo akina baba miongoni mwenu watawala wana wao,+ nao wana watawala baba zao, nami nitatekeleza hukumu kati yenu na kuwatawanya kila upande* wale waliobaki kati yenu.”’+ 11  “‘Kwa hiyo, kwa hakika, kama ninavyoishi,’ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘kwa sababu mlipachafua mahali pangu patakatifu kwa sanamu zenu zote zinazochukiza na mazoea yenu yote yanayochukiza,+ mimi pia nitawakataa;* jicho langu halitasikitika, nami sitawahurumia.+ 12  Theluthi yenu moja watakufa kwa ugonjwa hatari au kuangamia kwa njaa kali miongoni mwenu. Na theluthi nyingine watauawa kwa upanga kuwazunguka pande zote.+ Nami nitaitawanya theluthi ya mwisho kila upande,* nami nitauchomoa upanga ili kuwakimbiza.+ 13  Ndipo hasira yangu itakapokoma, na ghadhabu yangu dhidi yao itatulia, nami nitaridhika.+ Nitakapomaliza kuwamwagia ghadhabu yangu, watalazimika kujua kwamba mimi, Yehova, ninasisitiza watu waniabudu mimi peke yangu.+ 14  “‘Nitakufanya kuwa ukiwa na kitu cha kushutumiwa kati ya mataifa yanayokuzunguka na mbele ya macho ya kila mpita njia.+ 15  Utakuwa kitu cha kushutumiwa na kudharauliwa,+ mfano wa kuonya na tisho kwa mataifa yanayokuzunguka, nitakapotekeleza hukumu dhidi yako kwa hasira na ghadhabu na kwa adhabu kali. Mimi, Yehova, nimesema. 16  “‘Nitawaletea mishale hatari ya njaa kali ili iwaangamize.+ Mishale nitakayowaletea itawaangamiza ninyi. Nitaifanya njaa iwe kali zaidi kwenu kwa kufanya chakula chenu kisipatikane.*+ 17  Nitawaletea njaa kali na wanyama wakali wa mwituni,+ nao watawaua watoto wenu. Ugonjwa hatari na umwagaji wa damu utawalemea, nami nitaleta upanga dhidi yenu.+ Mimi, Yehova, nimesema.’”

Maelezo ya Chini

Au “marinda ya.”
Tnn., “maamuzi yangu ya hukumu.”
Tnn., “kuelekea kila upepo.”
Au “nitawapunguza.”
Tnn., “kuelekea kila upepo.”
Tnn., “kwa kuvunja fito zenu za mikate.” Labda ni fito zilizotumiwa kuhifadhia mikate.