Amosi 1:1-15

  • Amosi apokea ujumbe kutoka kwa Yehova (1, 2)

  • Wahukumiwa kwa sababu ya kuasi tena na tena (3-15)

1  Maneno ya Amosi,* aliyekuwa mmoja wa wafugaji wa kondoo kutoka Tekoa,+ aliyoyapokea katika maono kuhusu Israeli katika siku za utawala wa Mfalme Uzia+ wa Yuda na katika siku za utawala wa Yeroboamu+ mwana wa Yoashi,+ mfalme wa Israeli, miaka miwili kabla ya tetemeko la ardhi.+  Alisema: “Yehova atanguruma kutoka Sayuni,Naye atapaza sauti yake kutoka Yerusalemu. Malisho ya wachungaji yataomboleza,Na kilele cha Karmeli kitakauka.”+   “Yehova anasema hivi: ‘“Kwa sababu ya maasi matatu* ya Damasko, na hata manne, sitabadili uamuzi wangu,Kwa sababu walipura Gileadi kwa vifaa vya chuma vya kupuria.+   Kwa hiyo nitaishushia moto nyumba ya Hazaeli,+Nao utateketeza kabisa minara ya Ben-hadadi yenye ngome.+   Nitavunja makomeo ya Damasko;+Nitawaangamiza wakaaji wa Bikath-aveniNa yule anayetawala* Beth-edeni;Na watu wa Siria watapelekwa uhamishoni kule Kiri,”+ asema Yehova.’   Yehova anasema hivi: ‘“Kwa sababu ya maasi matatu ya Gaza,+ na hata manne, sitabadili uamuzi wangu,Kwa sababu walichukua kundi lote la mateka+ na kuwatia mikononi mwa Edomu.   Basi nitaushushia moto ukuta wa Gaza,+Nao utateketeza kabisa minara yake yenye ngome.   Nitawaangamiza wakaaji wa Ashdodi,+Na mtawala* wa Ashkeloni;+Nitaugeuza mkono wangu dhidi ya Ekroni,+Na Wafilisti wanaobaki wataangamia,”+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova.’   Yehova anasema hivi: ‘Kwa sababu ya maasi matatu ya Tiro,+ na hata manne, sitabadili uamuzi wangu,Kwa sababu walilitia mikononi mwa Edomu kundi lote la watu waliohamishwa,Na kwa sababu hawakukumbuka agano la ndugu.+ 10  Basi nitaushushia moto ukuta wa Tiro,Nao utateketeza kabisa minara yake yenye ngome.’+ 11  Yehova anasema hivi: ‘Kwa sababu ya maasi matatu ya Edomu,+ na hata manne, sitabadili uamuzi wangu,Kwa sababu alimfuatia kwa upanga ndugu yake mwenyewe,+Na kwa sababu alikataa kuonyesha rehema;Katika hasira yake anaendelea kuwararuararua bila huruma,Na bado anaendelea kuwakasirikia vikali.+ 12  Basi nitaishushia moto Temani,+Nao utateketeza kabisa minara ya Bosra yenye ngome.’+ 13  Yehova anasema hivi: ‘“Kwa sababu ya maasi matatu ya Waamoni,+ na hata manne, sitabadili uamuzi wangu,Kwa sababu waliwapasua tumbo wanawake wenye mimba wa Gileadi ili wapanue eneo lao wenyewe.+ 14  Basi nitaushushia moto ukuta wa Raba,+Nao utateketeza kabisa ngome zake zenye minara,Kwa kelele za vita katika siku ya mapigano,Kwa tufani katika siku ya kimbunga. 15  Na mfalme wao atapelekwa uhamishoni pamoja na wakuu wake,”+ asema Yehova.’

Maelezo ya Chini

Maana yake “Kuwa Mzigo” au “Kubeba Mzigo.”
Au “matendo matatu ya uhalifu.”
Tnn., “yule anayeshika fimbo ya ufalme.”
Tnn., “yule anayeshika fimbo ya ufalme.”