Kitabu cha Kwanza cha Wafalme 10:1-29

  • Malkia wa Sheba amtembelea Sulemani (1-13)

  • Utajiri mwingi wa Sulemani (14-29)

10  Basi malkia wa Sheba alisikia habari za Sulemani kuhusiana na jina la Yehova,+ kwa hiyo akaja kumjaribu kwa maswali magumu.*+  Alifika Yerusalemu na msafara wenye kuvutia sana,+ pamoja na ngamia waliobeba mafuta ya zeri+ na dhahabu nyingi sana na mawe yenye thamani. Akafika mbele ya Sulemani na kumwambia mambo yote yaliyokuwa moyoni mwake.  Kisha Sulemani akajibu maswali yake yote. Hakuna jambo lolote lililokuwa gumu sana* kwa mfalme asiweze kumweleza.  Malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulemani,+ nyumba aliyojenga,+  chakula kilichokuwa mezani pake,+ jinsi watumishi wake walivyoketi, jinsi watumishi wake walivyohudumu mezani na pia mavazi yao, na wale waliompa vinywaji, na dhabihu zake za kuteketezwa alizotoa kwa ukawaida katika nyumba ya Yehova, alipigwa na bumbuazi.*  Basi akamwambia mfalme: “Habari nilizosikia katika nchi yangu kuhusu mafanikio* yako na kuhusu hekima yako zilikuwa za kweli.  Lakini sikuamini habari hizo mpaka nilipokuja na kujionea kwa macho yangu mwenyewe. Na kwa kweli sikuwa nimeambiwa hata nusu yake. Hekima yako na ufanisi wako umezidi kwa mbali habari nilizosikia.  Wenye furaha ni watu wako, na wenye furaha ni watumishi wako wanaosimama mbele yako daima, wakiisikiliza hekima yako!+  Na asifiwe Yehova Mungu wako,+ ambaye amependezwa nawe, akakuweka kwenye kiti cha ufalme cha Israeli. Kwa sababu ya upendo wa milele wa Yehova kwa Waisraeli, alikuweka rasmi kuwa mfalme ili utekeleze haki na uadilifu.” 10  Kisha akampa mfalme talanta 120* za dhahabu na kiasi kikubwa sana cha mafuta ya zeri+ na mawe yenye thamani.+ Mfalme Sulemani hakuwahi tena kuletewa kiasi kikubwa hivyo cha mafuta ya zeri kama alicholetewa na malkia wa Sheba. 11  Kundi la meli za Hiramu zilizobeba dhahabu kutoka Ofiri+ zilileta pia mbao nyingi sana za misandali kutoka Ofiri,+ na mawe yenye thamani.+ 12  Mfalme alitumia mbao hizo za misandali kutengeneza vitegemezi vya nyumba ya Yehova na nyumba ya mfalme,* na pia vinubi na vinanda vya waimbaji.+ Mbao za misandali kama hizo hazijawahi tena kuletwa wala kuonekana mpaka leo hii. 13  Mfalme Sulemani alimpa pia malkia wa Sheba kitu chochote alichotamani na kuomba, mbali na vitu alivyompa kwa ukarimu wake mwenyewe.* Baada ya hayo aliondoka na kurudi katika nchi yake, pamoja na watumishi wake.+ 14  Na dhahabu iliyoletwa kwa Sulemani katika mwaka mmoja ilikuwa na uzito wa talanta 666 za dhahabu,+ 15  mbali na dhahabu iliyoletwa na wafanyabiashara wasafiri na pia faida kutoka kwa wauzaji wa bidhaa na kutoka kwa wafalme wote wa Uarabuni na magavana wa nchi. 16  Mfalme Sulemani alitengeneza ngao kubwa 200 za dhahabu iliyochanganywa na madini mengine+ (kwa kila ngao alitumia shekeli 600* za dhahabu)+ 17  na ngao ndogo* 300 za dhahabu iliyochanganywa na madini mengine (kwa kila ngao ndogo alitumia mina tatu* za dhahabu). Kisha mfalme akaziweka katika Nyumba ya Msitu wa Lebanoni.+ 18  Mfalme pia alitengeneza kiti kikubwa cha ufalme cha pembe za tembo+ na kukifunika kwa dhahabu safi.+ 19  Kiti hicho cha ufalme kilikuwa na ngazi sita, kilikuwa na kifuniko cha mviringo mgongoni, nacho kilikuwa na mikono pande zote mbili, na simba wawili+ walisimama kando ya mikono hiyo. 20  Na kulikuwa na simba 12 waliosimama kwenye ngazi hizo sita, wawili kwenye kila ngazi, mmoja upande huu na mwingine upande wa pili. Hakuna ufalme mwingine wowote uliokuwa umetengeneza kiti kama hicho. 21  Vyombo vyote vya kunywea vya Mfalme Sulemani vilikuwa vya dhahabu, na vyombo vyote vya Nyumba ya Msitu wa Lebanoni+ vilikuwa vya dhahabu safi. Hakukuwa na kitu chochote kilichotengenezwa kwa fedha, kwa maana fedha ilionwa kuwa si kitu katika siku za Sulemani.+ 22  Mfalme alikuwa na kundi la meli za Tarshishi+ baharini pamoja na kundi la meli za Hiramu. Mara moja baada ya kila miaka mitatu, kundi la meli za Tarshishi zilikuja zikiwa zimejazwa dhahabu na fedha, pembe za tembo,+ sokwe, na tausi. 23  Kwa hiyo Mfalme Sulemani alikuwa na utajiri+ mwingi zaidi na hekima+ kuliko wafalme wengine wote duniani. 24  Na watu wote duniani walitaka kukutana na* Sulemani ili wasikie hekima yake ambayo Mungu alikuwa ameweka moyoni mwake.+ 25  Kila mmoja wao alileta zawadi—vitu vya fedha, vitu vya dhahabu, mavazi, silaha, mafuta ya zeri, farasi, na nyumbu—na walifanya hivyo mwaka baada ya mwaka. 26  Na Sulemani akaendelea kukusanya magari ya vita na farasi;* akawa na magari 1,400 ya vita na farasi* 12,000,+ naye aliwaweka katika majiji ya magari ya vita karibu naye huko Yerusalemu.+ 27  Mfalme alifanya fedha huko Yerusalemu iwe nyingi kama mawe, na mbao za mierezi ziwe nyingi kama mikuyu katika Shefela.+ 28  Farasi wa Sulemani waliletwa kutoka Misri, na wafanyabiashara wa mfalme walinunua makundi ya farasi* kwa bei moja.+ 29  Kila gari kutoka Misri lilinunuliwa kwa vipande 600 vya fedha, na farasi alinunuliwa kwa vipande 150; kisha waliwauzia wafalme wote wa Wahiti+ na wafalme wa Siria.

Maelezo ya Chini

Au “mafumbo.”
Tnn., “lililofichwa.”
Tnn., “hakubaki na roho yoyote ndani yake.”
Au “maneno.”
Talanta moja ilikuwa na uzito wa kilogramu 34.2. Angalia Nyongeza B14.
Au “jumba la mfalme.”
Tnn., “kulingana na mkono wa Mfalme Sulemani.”
Shekeli moja ilikuwa na uzito wa gramu 11.4. Angalia Nyongeza B14.
Kwa kawaida ilibebwa na wapiga mishale.
Katika Maandiko ya Kiebrania mina moja inalingana na gramu 570. Angalia Nyongeza B14.
Tnn., “waliutafuta uso wa.”
Au “wapanda farasi.”
Au “wapanda farasi.”
Au labda, “kutoka Misri na kutoka Kue; wafanyabiashara wa mfalme waliwanunua kutoka Kue,” huenda ni Kilikia.