Zekaria 8:1-23

8  Nalo neno la Yehova wa majeshi likaendelea kuja, na kusema:  “Yehova wa majeshi+ asema hivi, ‘Nitakuwa na wivu mkubwa+ kwa ajili ya Sayuni, nami nitakuwa na wivu kwa ajili yake kwa ghadhabu kubwa.’ ”+  “Yehova asema hivi, ‘Nitarudi Sayuni+ na kukaa katikati ya Yerusalemu; na Yerusalemu+ litaitwa jiji la ukweli,+ na mlima wa Yehova+ wa majeshi, ule mlima mtakatifu.’ ”+  “Yehova wa majeshi asema hivi, ‘Wanaume wazee na wanawake wazee watakaa tena katika viwanja vya watu wote vya Yerusalemu,+ kila mmoja na fimbo yake+ mkononi mwake kwa sababu ya wingi wa siku zake.  Navyo viwanja vya watu wote vya jiji vitajaa wavulana na wasichana wakicheza katika viwanja vyake vya watu wote.’ ”+  “Yehova wa majeshi asema hivi, ‘Ijapokuwa jambo hili lionekane gumu mno machoni pa mabaki ya watu hawa katika siku hizo, je, lionekane gumu mno machoni pangu pia?’+ asema Yehova wa majeshi.”  “Yehova wa majeshi asema hivi, ‘Tazama, mimi ninawaokoa watu wangu kutoka katika nchi ya mashariki na kutoka katika nchi ya magharibi.+  Nami nitawaleta ndani, nao watakaa katikati ya Yerusalemu;+ nao watakuwa watu wangu,+ nami nitakuwa Mungu wao katika ukweli na katika uadilifu.’ ”+  “Yehova wa majeshi asema hivi, ‘Mikono yenu na iwe na nguvu,+ ninyi ambao siku hizi mnayasikia maneno haya kutoka katika kinywa cha manabii,+ katika siku ulipowekwa msingi wa nyumba ya Yehova wa majeshi, ili hekalu lijengwe.+ 10  Kwa maana kabla ya siku hizo hapakuwa na mshahara wa wanadamu;+ wala hapakuwa na mshahara wa wanyama wa kufugwa; na kwa yule anayetoka na yule anayeingia hapakuwa na amani kwa sababu ya adui,+ kwa maana nilizidi kuwatupa wanadamu wote mmoja juu ya mwingine.’+ 11  “ ‘Na sasa sitakuwa kwa mabaki ya watu hawa kama nilivyokuwa kwao siku za zamani,’+ asema Yehova wa majeshi. 12  ‘Kwa maana kutakuwa na mbegu ya amani;+ mzabibu utazaa matunda yake,+ na dunia itatoa mazao yake,+ na mbingu zitatoa umande wake;+ nami nitawafanya mabaki+ ya watu hawa warithi vitu hivyo vyote.+ 13  Na itakuwa kwamba kama vile mlivyokuwa laana katikati ya mataifa,+ enyi nyumba ya Yuda na nyumba ya Israeli,+ ndivyo nitakavyowaokoa, nanyi mtakuwa baraka.+ Msiogope.+ Mikono yenu na iwe na nguvu.’+ 14  “Kwa maana Yehova wa majeshi asema hivi, ‘ “Kama vile nilivyoazimia akilini kuwatendea ninyi msiba kwa sababu mababu zenu walinikasirisha,”+ Yehova wa majeshi asema, “wala sikujuta,+ 15  ndivyo nitakavyoazimia akilini katika siku hizi kulitendea vema Yerusalemu pamoja na nyumba ya Yuda.+ Msiogope.” ’+ 16  “ ‘Haya ndiyo mambo ambayo mnapaswa kufanya:+ Semeni ukweli kila mtu na mwenzake.+ Hukumuni kwa hukumu ya kweli na ya amani malangoni mwenu.+ 17  Nanyi msipangiane mabaya mioyoni mwenu,+ wala msipende kiapo chochote cha uwongo;+ kwa maana nimeyachukia mambo hayo yote,’+ asema Yehova.” 18  Nalo neno la Yehova wa majeshi likaendelea kunijia, na kusema: 19  “Yehova wa majeshi amesema hivi, ‘Kufunga kwa mwezi wa nne,+ na kufunga kwa mwezi wa tano,+ na kufunga kwa mwezi wa saba,+ na kufunga kwa mwezi wa kumi+ itakuwa furaha na kushangilia na majira mema ya sherehe+ kwa nyumba ya Yuda. Basi pendeni kweli na amani.’+ 20  “Yehova wa majeshi asema hivi, ‘Bado itakuwa kwamba vikundi vya watu na wakaaji wa majiji mengi watakuja;+ 21  na wakaaji wa jiji moja watawaendea wale wa jiji lingine, wakisema: “Twendeni kwa bidii+ tukautulize uso+ wa Yehova na kumtafuta Yehova wa majeshi. Mimi nami nitaenda pia.”+ 22  Na vikundi vingi vya watu na mataifa yenye nguvu watakuja kumtafuta Yehova wa majeshi katika Yerusalemu+ na kuutuliza uso wa Yehova.’ 23  “Yehova wa majeshi asema hivi, ‘Na itakuwa katika siku hizo kwamba watu kumi kutoka katika lugha zote za mataifa+ watashika,+ ndiyo, wataushika upindo wa nguo ya mtu aliye Myahudi,+ wakisema: “Tutakwenda pamoja nanyi,+ kwa maana tumesikia ya kuwa Mungu yupo pamoja nanyi.” ’ ”+

Maelezo ya Chini