Zaburi 89:1-52

Maskili. Ya Ethani Mwezra.+ 89  Nitaimba juu ya maonyesho ya fadhili zenye upendo za Yehova mpaka wakati usio na kipimo.+Kwa kinywa changu nitajulisha uaminifu wako kwa kizazi baada ya kizazi.+   Kwa maana nimesema: “Fadhili zenye upendo zitakaa zikiwa zimejengwa mpaka wakati usio na kipimo;+Kwa habari ya mbingu, wewe unaendeleza uaminifu wako imara ndani yake.”+   “Nimefanya agano kumwelekea mchaguliwa wangu;+Nimemwapia Daudi mtumishi wangu,+   ‘Nitaufanya imara uzao wako mpaka wakati usio na kipimo,+Nami nitakijenga kiti chako cha ufalme+ kwa kizazi baada ya kizazi.’” Sela.   Na mbingu zitasifu tendo lako la ajabu, Ee Yehova,+Naam, uaminifu wako katika kutaniko la watakatifu.   Kwa maana ni nani kule angani anayeweza kulinganishwa na Yehova?+Ni nani anayeweza kufanana na Yehova kati ya wana wa Mungu?+   Mungu anapaswa kupewa heshima katikati ya kikundi cha rafiki za karibu cha watakatifu;+Yeye ni mkuu na mwenye kuogopesha juu ya wote wanaomzunguka pande zote.+   Ee Yehova Mungu wa majeshi,+Ni nani aliye na nguvu kama wewe, Ee Yah?+Na uaminifu wako unakuzunguka kotekote.+   Unatawala juu ya kufurika kwa bahari;+Inapoinua mawimbi yake wewe mwenyewe huyatuliza.+ 10  Wewe mwenyewe umemponda Rahabu,+ kama mtu aliyeuawa.+Kwa mkono wa nguvu zako umewatawanya adui zako.+ 11  Mbingu ni yako,+ dunia pia ni yako;+Nchi yenye kuzaa na vinavyoijaza+​—wewe mwenyewe umeviwekea msingi.+ 12  Kaskazini na kusini—wewe mwenyewe uliziumba;+Tabori+ na Hermoni+​—hupiga vigelegele kwa shangwe katika jina lako.+ 13  Mkono wenye nguvu ni wako,+Mkono wako una nguvu,+Mkono wako wa kuume umeinuliwa.+ 14  Uadilifu na hukumu ndizo mahali palipofanywa imara pa kiti chako cha ufalme;+Fadhili zenye upendo na ukweli zinaingia mbele za uso wako.+ 15  Wenye furaha ni watu wanaojua vigelegele vya shangwe.+Ee Yehova, katika nuru ya uso wako wanaendelea kutembea.+ 16  Katika jina lako wana shangwe mchana kutwa+Na katika uadilifu wako wanainuliwa.+ 17  Kwa maana wewe ni uzuri wa nguvu zao;+Na kwa nia yako njema pembe yetu inainuliwa.+ 18  Kwa maana ngao yetu ni ya Yehova,+Na mfalme wetu ni wa Mtakatifu wa Israeli.+ 19  Wakati huo uliongea na washikamanifu wako katika maono,+Nawe ukasema:“Nimempa mwenye nguvu msaada;+Nimemwinua aliyechaguliwa kutoka katikati ya watu.+ 20  Nimemwona Daudi mtumishi wangu;+Kwa mafuta yangu matakatifu nimemtia mafuta,+ 21  Ambaye mkono wangu mwenyewe utakuwa imara kwake,+Ambaye mkono wangu mwenyewe utamtia nguvu.+ 22  Hakuna adui atakayemdai chochote,+Wala hakuna mwana wa uovu atakayemtesa.+ 23  Na adui zake niliwavunja vipande-vipande kutoka mbele yake,+Na wale wanaomchukia vikali niliendelea kuwapa mapigo.+ 24  Na uaminifu wangu na fadhili zangu zenye upendo ziko pamoja naye,+Na katika jina langu pembe yake imeinuliwa.+ 25  Nami nimeweka mkono wake juu ya bahari+Na mkono wake wa kuume juu ya mito.+ 26  Yeye mwenyewe huniita, ‘Wewe ni Baba+ yangu,Mungu+ wangu na Mwamba wa wokovu wangu.’+ 27  Pia, mimi mwenyewe nitamweka kama mzaliwa wa kwanza,+Aliye juu zaidi kati ya wafalme wa dunia.+ 28  Nitahifadhi fadhili zangu zenye upendo kwake mpaka wakati usio na kipimo,+Nalo agano langu litakuwa lenye uaminifu kwake.+ 29  Nami hakika nitaweka imara uzao wake milele+Na kiti chake cha ufalme kama siku za mbingu.+ 30  Wanawe wakiiacha sheria yangu+Nao wasitembee katika maamuzi yangu ya hukumu,+ 31  Wakizitia unajisi sheria zangu,Nao wasishike amri zangu, 32  Mimi pia nitaelekeza fikira zangu kwenye ukosaji wao kwa fimbo+Na kwenye kosa lao kwa mapigo.+ 33  Lakini fadhili zangu zenye upendo sitamwondolea mbali,+Wala sitaufanya uaminifu wangu kuwa wauwongo.+ 34  Sitalitia unajisi agano langu,+Na maneno kutoka midomoni mwangu sitayabadili.+ 35  Nimeapa mara moja katika utakatifu wangu,+Sitamwambia Daudi uwongo.+ 36  Uzao wake mwenyewe utakuwako mpaka wakati usio na kipimo,+Na kiti chake cha ufalme kama vile jua lilivyo mbele zangu.+ 37  Kama mwezi, kitafanywa imara mpaka wakati usio na kipimo,Na kama vile shahidi mwaminifu angani.” Sela. 38  Lakini wewe—wewe umetupilia mbali nawe unaendelea kuchukia;+Umemkasirikia mtiwa-mafuta wako.+ 39  Umelikataa kwa dharau agano la mtumishi wako;Umelitia unajisi taji lake mpaka chini.+ 40  Umevunja mazizi yake yote ya mawe;+Umefanya ngome zake kuwa mabomoko.+ 41  Wote wanaopita njiani wamempora;+Amekuwa shutuma kwa jirani zake.+ 42  Umeuinua mkono wa kuume wa wapinzani wake;+Umewafanya adui zake wote washangilie.+ 43  Isitoshe, wewe tena unautendea upanga wake kama adui,+Nawe umemfanya asipate ushindi katika pigano.+ 44  Umeikomesha fahari yake,+Nacho kiti chake cha ufalme umekitupa mpaka chini.+ 45  Umefupisha siku za ujana wake;Umemvika aibu.+ Sela. 46  Ee Yehova, utaendelea kujificha mpaka wakati gani? Wakati wote?+Je, ghadhabu yako itaendelea kuwaka kama moto?+ 47  Ukumbuke mimi nina urefu gani wa maisha.+Je, ni kwa ubatili kwamba umewaumba wana wote wa binadamu?+ 48  Ni mwanamume gani aliye hai ambaye hataona kifo?+Je, anaweza kuiokoa nafsi yake katika mkono wa Kaburi?*+ Sela. 49  Yako wapi matendo yako ya kwanza ya fadhili zenye upendo, Ee Yehova,Ambayo ulimwapia Daudi katika uaminifu wako?+ 50  Ukumbuke, Ee Yehova, shutuma juu ya watumishi wako,+Kuchukua kifuani pangu shutuma ya vikundi vyote vingi vya watu,+ 51  Jinsi adui zako wameshutumu, Ee Yehova,+Jinsi wameshutumu nyayo za mtiwa-mafuta wako.+ 52  Yehova na abarikiwe mpaka wakati usio na kipimo. Amina na Amina.+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.