Zaburi 72:1-20

Kuhusu Sulemani. 72  Ee Mungu, umpe mfalme maamuzi yako ya hukumu,+Na uadilifu wako mwana wa mfalme.+   Na atetee kesi ya watu wako kwa uadilifu+Na ya watu wako wenye kuteseka kwa hukumu.+   Milima na iwapelekee watu amani,+Na vilima pia, kwa uadilifu.   Na ahukumu wenye kuteseka katikati ya watu,+Na awaokoe wana wa maskini,Na amponde mpunjaji.   Watakuogopa maadamu jua lipo,+Na mbele ya mwezi kwa kizazi baada ya kizazi.+   Atashuka kama mvua juu ya majani yaliyofyekwa,+Kama manyunyu mengi yanayolowesha dunia.+   Katika siku zake aliye mwadilifu atachipuka,+Na wingi wa amani mpaka mwezi utakapokuwa haupo tena.+   Naye atakuwa na raia kutoka bahari mpaka bahari+Na kutoka ule Mto+ mpaka miisho ya dunia.+   Wakaaji wa maeneo yasiyo na maji watainama mbele yake,+Na adui zake watayaramba mavumbi.+ 10  Wafalme wa Tarshishi na wa visiwa+Watalipa ushuru.+Wafalme wa Sheba na wa Seba—Watatoa zawadi.+ 11  Na wafalme wote watamsujudia;+Nayo mataifa yote yatamtumikia.+ 12  Kwa maana atamkomboa maskini anayelilia msaada,+Pia mwenye kuteseka na yeyote ambaye hana msaidizi.+ 13  Atamsikitikia mtu wa hali ya chini na maskini,+Naye ataziokoa nafsi za maskini.+ 14  Ataikomboa nafsi yao kutoka katika ukandamizaji na katika jeuri,Nayo damu yao itakuwa na thamani machoni pake.+ 15  Yeye na aishi,+ na apewe sehemu ya dhahabu ya Sheba.+Na kwa ajili yake sala na itolewe daima;Na abarikiwe mchana kutwa.+ 16  Kutakuwa na wingi wa nafaka duniani;+Juu ya milima kutakuwa na mafuriko.+Uzao wake utakuwa kama katika Lebanoni,+Na wale wa kutoka katika jiji watachanuka kama majani ya dunia.+ 17  Jina lake na liweko mpaka wakati usio na kipimo;+Jina lake na liongezeke mbele ya jua,Na kupitia yeye na wajibariki;+Mataifa yote na yamtangaze kuwa mwenye furaha.+ 18  Na abarikiwe Yehova Mungu, Mungu wa Israeli,+Ambaye peke yake anafanya kazi za ajabu.+ 19  Na jina lake tukufu na libarikiwe mpaka wakati usio na kipimo,+Nao utukufu wake na uijaze dunia yote.+Amina na Amina. 20  Sala za Daudi, mwana wa Yese,+ zimefikia mwisho wake.

Maelezo ya Chini