Zaburi 69:1-36

Kwa kiongozi juu ya Mayungiyungi.+ Ya Daudi. 69  Uniokoe, Ee Mungu, kwa maana maji yamefika mpaka kwenye nafsi.+   Nimezama katika matope mengi, mahali ambapo hapana udongo wa kusimama.+Nimeingia katika maji mengi,Na kijito kinachotiririka kimenifagilia mbali.+   Nimechoka kwa sababu ya kuita kwangu;+Koo yangu imekauka.Macho yangu yameshindwa huku nikimngojea Mungu wangu.+   Wale wanaonichukia bila sababu wamekuwa wengi hata kuliko nywele za kichwa changu.+Wale wanaoninyamazisha, wakiwa ni adui zangu bila sababu, wamekuwa wengi.+Kisha nikarudisha kile ambacho sikuwa nimechukua kwa unyang’anyi.   Ee Mungu, wewe mwenyewe umeujua upumbavu wangu,Nayo hatia yangu haikufichwa mbele zako.+   Wale wanaokutumainia na wasione aibu kwa sababu yangu,+Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu, Yehova wa majeshi.+Wale wanaokutafuta na wasifedheheshwe kwa sababu yangu,+Ee Mungu wa Israeli.+   Kwa maana nimevumilia shutuma kwa sababu yako,+Fedheha imeufunika uso wangu.+   Nimetengwa na ndugu zangu,+Na kuwa mgeni kwa wana wa mama yangu.+   Kwa maana bidii nyingi kwa ajili ya nyumba yako imenila,+Na shutuma za wale wanaokushutumu zimeniangukia.+ 10  Nami nikalia kwa kufunga kwa nafsi yangu,+Lakini ikawa shutuma kwangu.+ 11  Nilipofanya magunia kuwa mavazi yangu,Ndipo nikawa neno la kimethali kwao.+ 12  Wale wanaoketi kwenye lango wakaanza kujishughulisha nami,+Nikawa kiini cha nyimbo za watu wanaokunywa kileo.+ 13  Lakini mimi, nilikutolea sala, Ee Yehova,+Wakati unaofaa, Ee Mungu.+Katika wingi wa fadhili zako zenye upendo unijibu kwa kweli ya wokovu wako.+ 14  Unikomboe kutoka katika matope, ili nisizame.+Na nikombolewe kutoka kwa wale wanaonichukia+ na kutoka katika kilindi cha maji.+ 15  Kijito cha maji yanayotiririka kisinifagilie mbali,+Wala kilindi kisinimeze,Wala kisima kisifunge kinywa chake juu yangu.+ 16  Unijibu, Ee Yehova, kwa maana fadhili zako zenye upendo ni njema.+Kulingana na wingi wa rehema zako ugeuke kunielekea,+ 17  Wala usimfiche mtumishi wako uso wako.+Kwa sababu niko katika dhiki kali, unijibu upesi.+ 18  Njoo karibu na nafsi yangu, uiokoe;+Kwa sababu ya adui zangu, unikomboe.+ 19  Wewe mwenyewe umejua shutuma yangu na aibu yangu na fedheha yangu.+Wote wanaonionyesha uadui wako mbele zako.+ 20  Shutuma imeuvunja moyo wangu, nalo jeraha haliwezi kuponywa.+Nami niliendelea kutumainia mtu fulani aonyeshe kusikitika, lakini hapakuwa na yeyote;+Na watu wa kufariji, lakini sikupata yeyote.+ 21  Lakini walinipa mmea wenye sumu kuwa chakula,+Na kwa ajili ya kiu yangu wakajaribu kuninywesha siki.+ 22  Meza yao iliyo mbele yao na iwe mtego,+Na vitu vilivyo kwa ajili ya hali njema yao na viwe mnaso.+ 23  Macho yao na yatiwe giza ili yasione;+Na ufanye viuno vyao viyumbe-yumbe daima.+ 24  Umwage juu yao shutuma yako,+Na hasira yako inayowaka iwapate.+ 25  Kambi yao iliyozungushiwa ukuta na iwe ukiwa;+Na kusiwe na mkaaji katika mahema yao.+ 26  Kwa maana yule ambaye wewe mwenyewe umempiga, wamemfuatilia,+Nao wanaendelea kusimulia maumivu ya wale ambao wewe uliwachoma. 27  Wape kosa juu ya kosa lao,+Wala wasiingie katika uadilifu wako.+ 28  Na wafutwe kutoka katika kitabu cha walio hai,+Wala wasiandikwe pamoja na waadilifu.+ 29  Lakini mimi ninateseka na nina maumivu.+Wokovu wako mwenyewe, Ee Mungu, na unilinde.+ 30  Nitalisifu jina la Mungu kwa wimbo,+Nami nitamtukuza kwa kutoa shukrani.+ 31  Hilo pia litampendeza Yehova kuliko ng’ombe-dume,+Kuliko ng’ombe-dume mchanga mwenye pembe, mwenye kwato zilizogawanyika.+ 32  Hakika wapole wataliona hilo; watashangilia.+Ninyi mnaomtafuta Mungu, moyo wenu na uendelee kuwa hai.+ 33  Kwa maana Yehova anawasikiliza maskini,+Wala kwa kweli hatawadharau wafungwa wake mwenyewe.+ 34  Mbingu na dunia na zimsifu,+Bahari na vyote vinavyotembea ndani yake.+ 35  Kwa maana Mungu mwenyewe ataokoa Sayuni+Naye atayajenga majiji ya Yuda;+Nao hakika watakaa humo na kuimiliki.+ 36  Na uzao wa watumishi wake wataurithi,+Na wale wanaolipenda jina lake ndio watakaokaa humo.+

Maelezo ya Chini